Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Voor sportverenigingen met in hun ledenbestand contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking en jeugdleden

De beslissing op uw volledige aanvraag krijgt u uiterlijk op 30 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn

Een financiële bijdrage voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportklimaat van Alkmaar op het gebied van sportstimulering van jeugd en/ of mensen met een beperking.

Aanvragen

Dat kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

 • Voor particulieren (namens een organisatie) via DigiD
 • Voor organisaties via eHerkenning

Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier en de benodigde stukken naar:

post@alkmaar.nl

Of per post:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.

Aanvraagtermijn

Tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidie-aanvraag betrekking heeft.

Wachttijd

De beslissing op uw volledige aanvraag krijgt u uiterlijk op 30 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u hiertegen
bezwaar maken.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Elk jaar kan een sportvereniging subsidie bij de gemeente aanvragen voor:

 • contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking en
 • jeugdleden tot en met 17 jaar.

Tarieven

 • basisbedrag van € 250,- per vereniging met een jeugdafdeling
 • bedrag van € 27,50 per contributie betalend lid met een beperking
 • bedrag van € 7,50 per contributie betalend jeugdlid tot en met 17 jaar

Indien meer dan 25% van het aantal jeugdleden woonachtig is buiten de gemeente Alkmaar, kan de subsidie verminderd worden naar evenredigheid van het aantal niet in Alkmaar woonachtige jeugdleden.

Overgangsbepaling

Indien de harmonisatie van de subsidies leidt tot verhoging of verlaging van subsidiebedragen is een op-/afbouwregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat:

 • bij subsidies met minder dan € 500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil in 1 stap wordt op- of afgebouwd;
 • bij subsidies tussen € 500,- en € 1.500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil met een tussenstap van 50% wordt op- of afgebouwd;
 • bij subsidies met meer dan € 1.500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil in 3 stappen wordt op- of afgebouwd, namelijk met 30%, 50% en 70%.

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze volledig is ingevuld en ondertekend.

Uw aanvraag bevat:

 • Naam en adres aanvrager & contactpersoon
 • KvK nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten + plaats
 • Aantal contributie betalende jeugdleden per 1 januari (aantal leden woonachtig in Alkmaar en buiten Alkmaar apart vermelden)
 • Aantal mensen met een beperking dat lid is van uw vereniging
 • Hoogte contributie
 • Naam van de overkoepelende sportbond
 • Aantal trainingen voor de jeugd of mensen met een beperking per week
 • Datum
 • Handtekening

Voorwaarden en Wetgeving

De sportorganisatie:

 • is aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond;
 • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • heeft minimaal 1 contributie betalend lid met een beperking om specifiek in aanmerking te komen voor subsidie voor leden met een beperking;
 • heeft minimaal 15 contributie betalende jeugdleden om specifiek in aanmerking te komen voor jeugdledensubsidie;
 • vraagt een contributie die minimaal € 50,- per jaar per jeugdlid of lid met een beperking bedraagt;

 • biedt in het seizoen minimaal 1 keer per week een trainingsmogelijkheid.

Subsidie wordt verleend op grond van:

* Toelichting wetgeving

Verantwoording subsidie

Wij werken met 4 uitvoerings- en verantwoordingsregelingen. De hoogte van de subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is. Lees meer over hoe uw organisatie de subsidie moet verantwoorden.

Openbaar subsidieregister

Alle subsidieverstrekkingen publiceren wij in het openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vullen wij dit aan met de nieuwe subsidieverleningen.

Zie ook

Subsidies