Subsidies verantwoording

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidies verantwoording

Subsidies verantwoording

De hoogte van de subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is. Voor iedere regeling gelden er eigen voorwaarden.

 
 

 Tabel met uitvoerings- en verantwoordingsregelingen

 
Regeling Hoogte subsidiebedrag Verantwoording
1 Subsidies tot 
en met € 5.000,-

Geen standaard verantwoording achteraf vereist

2

Subsidies meer dan 
€ 5.000,- tot
en met € 50.000,-

Inhoudelijke en financiële verantwoording vereist
3

Subsidies meer
dan € 50.000,-
tot € 250.000,-

Inhoudelijke en financiële verantwoording vereist

4 Subsidies vanaf
€ 250.000,-

Inhoudelijke en financiële verantwoording vereist inclusief een controleverklaring getrouwheid en rechtmatigheid

1 - subsidie

Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft achteraf niet standaard een verantwoording af te leggen of een aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen. De gemeente vertrouwt de subsidieontvanger en gaat ervan uit dat die de subsidie op een juiste wijze besteedt. Als de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet doorgaan, dan moet de subsidieontvanger dit binnen 2 weken melden aan de gemeente. De subsidieontvanger moet desgevraagd aantonen dat de activiteit is uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

2 - subsidie

Voor verleende subsidies meer dan € 5.000,- tot en met € 50.000,- geldt een verantwoording over prestaties. De subsidieontvanger moet aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een inhoudelijk verslag met bijbehorende financiële verantwoording voorzien van een overzicht met uitgaven en inkomsten

3 - subsidie

Voor verleende subsidies meer dan € 50.000,- tot € 250.000,- geldt een verantwoording over prestaties en kosten. De subsidieontvanger moet aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een inhoudelijk verslag. Daarnaast wordt over de kosten verantwoord.  Een financieel verslag of jaarrekening dient te worden aangeleverd. Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met toelichting daarop. De subsidie kan dan uiteindelijk worden vastgesteld op werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast kan er een controleverklaring van getrouwheid en rechtmatigheid en/of een subsidieverklaring worden gevraagd als dit als verplichting in de verleningsbeschikking is opgenomen.

4 - subsidie

Voor verleende subsidies vanaf € 250.000,- gelden dezelfde regels als voor regeling 3, met als toevoeging dat een controleverklaring getrouwheid én rechtmatigheid van een accountant vereist is om de werkelijk gemaakte kosten te bepalen.

Zie ook:

Subsidies

Laatste wijziging: 27 mei 2019