Vaststellen bestemmingsplan Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp

Er is een fout opgetreden!

Vaststellen bestemmingsplan Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2017 besloten heeft het bestemmingsplan Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp gewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het perceel ’t Wuiver 2a Oudorp ligt op de kruising van ’t Wuiver en de Herenweg te Oudorp. 

 

Doel

Het plangebied is gelegen op het perceel naast Hoornseweg nummer 26 te Alkmaar.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op 26 juli 2017 en heeft met ingang van 27 juli 2017 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

 

Het besluit, het vastgestelde bestemmingsplan Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp) of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00134-0305

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het uitwerkingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het uitwerkingsplan heeft ingediend bij het college;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het uitwerkingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

7 december 2017

Laatste wijziging: 06 december 2017