Vaststellen bestemmingsplan Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Vaststellen bestemmingsplan Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar

Vaststellen bestemmingsplan Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar

  

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2017 besloten heeft het bestemmingsplan Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar ongewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het plangebied is gelegen op het perceel aan de Rogier van der Weydestraat 6 te Alkmaar. 

 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een appartementencomplex van 88 appartementen in een bestaand kantoorpand aan de Rogier van der Weydestraat 6 te Alkmaar. Daartoe is op 23 december 2016 reeds een omgevingsvergunning (nr. 20165179) verleend vanwege strijd met het bestemmingsplan. Zodoende heeft de functieomzetting van ‘Kantoor’ naar ‘Wonen’ al plaatsgevonden.

 

De gemeente Alkmaar wil de kantoorbestemming ook planologisch-juridisch wijzigen in bestemming Wonen. Hiermee wordt 5.000 m2 b.v.o. kantoorruimte getransformeerd naar een andere functie wat bijdraagt aan het terugdringen van de overcapaciteit aan kantoorruimte in Alkmaar

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op 12 juli 2017 en heeft met ingang van 13 juli 2017 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld

 

Het besluit, het vastgestelde bestemmingsplan Rogier van de Weydestraat 6 Alkmaar en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar) of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00147-0305 

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het uitwerkingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het uitwerkingsplan heeft ingediend bij het college;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het uitwerkingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

7 december 2017.

 

Laatste wijziging: 06 december 2017