Vaststelling toetsingscriteria Kleine windturbines

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Vaststelling toetsingscriteria Kleine windturbines

Vaststelling toetsingscriteria Kleine windturbines

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 oktober 2016 de `Toetsingscriteria Kleine Windturbines` heeft vastgesteld.

Doel

Met toetsingscriteria specifiek gericht op Kleine Windturbines wordt een kader geboden waarmee het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Als gevolg van strijdigheid met het bestemmingsplan kan er, gelet op artikel 2.10, tweede lid Wabo aan de hand van de toetsingscriteria worden beoordeeld of desondanks een verlening van de omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is (toepassing van artikel 2.12 Wabo).

Inzien

Het Toetsingskader Kleine Windturbines heeft van donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de inzagetermijn geen formele zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen de vaststelling van de `Toetsingscriteria Kleine Windturbines` is geen bezwaar of beroep mogelijk. DeĀ vastgestelde toetsingscriteria (pdf 869kB) treden in werking op de dag na de publicatie en liggen ter inzage bij de balie `Vergunningen & Subsidieverlening` van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 21 november 2016