Woonurgentie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Woonurgentie

Woonurgentie

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in specifieke noodgevallen. Het afgeven van een urgentie heeft invloed op de wachttijd van andere woningzoekenden vandaar dat er strikte regels zijn. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties krijgen mensen voorrang.

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in zeer specifieke noodgevallen, anders benadelen wij andere woningzoekenden.

6 redenen woonurgentie

 

1. Verblijf in tijdelijke opvang

U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. Ook woont u in een tijdelijke opvang en u wil weer zelfstandig wonen.

2. Mantelzorg

U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen.

3. Medische en/of sociale indicatie

U heeft medische en/of sociale problemen waarvoor verhuizing naar een andere woning nodig is.

4. Lichamelijke en psychische problemen door woonsituatie

Uw woonsituatie is zo verstoord dat er zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke belasting is. Let op: U heeft een schriftelijke verklaring van uw zorgprofessional nodig.

5. Onbewoonbare woning

U kan de woning niet meer gebruiken omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.

6. Calamiteit

Uw woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming).

Voor alle andere situaties is urgentie dus (in principe) niet mogelijk. Zie tabblad "Lees meer".

Op tabblad "Voorwaarden" leest u de voorwaarden per situatie.

Aanvragen

Via de digitale urgentiewijzer. Het Vierde Huis neemt aanvragen van inwoners uit de gemeente Alkmaar in behandeling. Dit gaat niet via ons.
Het indienen van de aanvraag is gratis. In de urgentiewijzer leest u welke bewijsstukken u moet bijvoegen, waaronder een uittreksel basisregistratie personen (BRP) Op het uittreksel moet uw adreshistorie, burgerlijke staat, uw eventuele echtgeno(o)t(e) en/of  kinderen staan.

Vul het contactformulier van het Vierde Huis als u hulp nodig heeft bij het indienen. Zij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Behandeling aanvraag

Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bewijsstukken neemt het Vierde Huis contact met u op. Houd er rekening mee dat de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 8 weken in beslag neemt.

Na woonurgentie zelf op zoek

U moet zelf reageren op het aanbod op de website van SVNK. Over het algemeen krijgt u geen urgentie voor eengezinswoningen. De urgentie is 6 maanden geldig. Is het na 3 maanden niet gelukt woonruimte te vinden, dan neemt Het Vierde Huis contact met u op. U krijgt dan een woning aangeboden. Dit is een eenmalig aanbod. Weigert u de voor u gezochte woning, dan vervalt de urgentie.

Geen reden tot urgentie

De onderstaande situaties zijn in principe geen reden tot urgentie:

Problemen met de woning

 • Ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning;
 • Slecht onderhouden woning;
 • Vrijwillige verkoop van de eigen woning;
 • Huuropzegging door verhuurder;
 • Onderhuur of een tijdelijk huurcontract, bijvoorbeeld voor een sloopwoning;
 • Onderhoud van de woning en/of tuin.

Problemen met de woonomgeving

 • Conflict met de buren;
 • Lawaaioverlast van de directe omgeving;
 • Achteruitgang van de buurt.

Gezinsproblemen

 • Inwonend met of zonder kinderen;
 • Zwangerschap;
 • Echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen;
 • Omgangsregeling/bezoekregeling kinderen;
 • Slechte ouder-kind-relatie;
 • Als men de partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland wil laten overkomen.

Overige problemen

 • Geen eigen woning, (tijdelijk)wonen in een sloopwoning, zomerwoning of dakloos;
 • Werk in de regio aanvaard;
 • Vanuit het buitenland teruggekeerd;
 • Als men reeds gedurende een langere periode op woonruimte wacht;
 • Financiële problemen, bijvoorbeeld bij (gedwongen) verkoop van de eigen woning of faillissement.

 

 

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

Huisvestingswet (artikel 12)

Huisvestingsverordening

Beleidsregels voor urgenties

Inkomensvoorwaarden

Inkomen moet passend zijn voor sociale-huurwoning. Het inkomen van een urgente moet voldoen aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
Dat betekent:

 • In ieder geval onder de € 38.402
 • En bij voorkeur onder de € 34.911

Voor mensen met een medische indicatie geldt geen inkomensgrens.

Overige voorwaarden per situatie

Verblijf in tijdelijke opvang

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U heeft uw woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld en u woont om die reden nu in een tijdelijke opvang.

Urgentie op deze titel is niet mogelijk bij verblijf in een tijdelijke opvang om een andere reden, bijvoorbeeld bij psychische problemen of verslaving. Dan is misschien wel urgentie mogelijk via sociale indicatie. 

Mantelzorg

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U geeft mantelzorg of wilt mantelzorg gaan geven in de regio Alkmaar of u ontvangt mantelzorg of wilt mantelzorg ontvangen in de regio Alkmaar.
 • De behoefte aan mantelzorg van u of degene die u gaat verzorgen, is vastgesteld in het Wmo-gesprek bij de gemeente.

Zorg altijd eerst dat het Wmo-gesprek is geweest. Met de aanvraag om urgentie stuurt u mee het Wmo besluit waarin staat dat er inderdaad behoefte is geven of ontvangen van mantelzorg.

Medische en/of sociale indicatie

Voor medische en sociale indicatie geldt:

 • U bent meerderjarig.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar.
 • U heeft nu zelfstandige woonruimte of u heeft zelfstandige woonruimte gehad in de afgelopen 12 maanden.
 • De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld.
 • U bent niet in staat om zelf een woning te vinden binnen 6 maanden.
 • De huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem.
 • U staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar. Is dat niet het geval, dan dient u een maatschappelijke binding te hebben aan de regio Alkmaar.

Maatschappelijke binding betekent dat u de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in de regio Alkmaar heeft gewoond. Als iemand korter dan 1 jaar staat ingeschreven en ook geen maatschappelijke binding heeft, is deze urgentie niet mogelijk. Iemand met een economische binding komt niet in aanmerking voor deze urgentie.

Voor medische indicatie geldt ook:

 • De woonomstandigheden zijn onhoudbaar door uw medische situatie en daarom moet u verhuizen naar een andere woning.
 • Na ontvangst van de aanvraag wordt advies gevraagd aan een medisch deskundige. Uit het advies moet blijken dat de situatie inderdaad onhoudbaar is en verhuizing noodzakelijk is.

Bij een urgentie op medische indicatie stelt Het Vierde Huis een zoekprofiel vast. De urgentie geldt alleen voor woningen die voldoen aan dit profiel.

Voor sociale indicatie geldt ook:

 • Uw inkomen voldoet aan artikel 11 van de Huisvestingsverordening.
 • Er is sprake van ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek die verband houdt met de woonomstandigheden.
 • Er is de afgelopen 6 maanden al medicatie en/of therapie geweest maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing.
 • Andere zelfstandige woonruimte kan zorgen voor de oplossing van de problemen.

Onbewoonbare woning

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U moet uw huurwoning verlaten omdat die onbewoonbaar is verklaard.
 • Uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd.
 • U staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbewoonbaar is verklaard.

Urgentie is niet mogelijk voor de eigenaar/bewoner van een koopwoning. De eigenaar van een koopwoning is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn woning.

Calamiteit

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • Uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • U kunt uw woning niet gebruiken door een calamiteit.
 • De calamiteit is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de calamiteit.
 • U staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbruikbaar is.
Welke mogelijkheden zijn er om mijn woonprobleem zelfstandig op te lossen

Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Alkmaar, maar komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring? U heeft verschillende zoekmogelijkheden:

 • Schrijf u in als woningzoekende voor een sociale huurwoning bij de sociale verhuurders in de regio Alkmaar. Dit kan via www.svnk.nl. U kunt daar ook lezen wanneer u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en wat de kosten zijn om u in te schrijven. Na inschrijving kunt u reageren op het aanbod sociale huurwoningen in de regio;
 • Reageer op het woningaanbod huurwoningen in de vrije sector. Dit kan via www.svnk.nl of via de websites van de woningcorporaties zelf. Hiervoor hoeft u zich niet in te schrijven en u kunt direct reageren op het aanbod;
 • Inschrijven als woningzoekende bij particuliere verhuurders;
 • Zoeken naar een huurwoning in een hogere prijsklasse;
 • Van woning ruilen;
 • Inwonen bij familie, vrienden, kennissen of in een kamer;
 • Een advertentie plaatsen in een regionale of lokale krant;
 • Een woning kopen;
 • Een tijdelijke woonruimte betrekken: Tijdelijke verhuur, vakantiewoningen of pensionopvang, zoals DNO (dienst nachtopvang, voormalig Stichting Onderdak);
 • In een andere regio op zoek gaan naar woonruimte.
Welke woningcorporaties zijn er.

www.woonwaard.nl
www.vanalckmaer.nl
www.kennemerwonen.nl
www.mooiland.nl
www.wooncompagnie.nl