WAT DOET DE GEMEENTERAAD?

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Raadsverkiezingen > WAT DOET DE GEMEENTERAAD?

WAT DOET DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. In grote lijnen bepaalt de gemeenteraad wat er in de gemeente gebeurt. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het gemeentebestuur. De gemeenteraad van Alkmaar heeft 39 leden, verdeeld over verschillende partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar direct door de inwoners gekozen.

De gemeenteraad
De raad bepaalt hoeveel geld voor welke onderwerpen beschikbaar wordt gesteld en bepaalt de hoofdlijnen voor het gemeentelijk beleid.

Het college van b&w
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur. Het college zorgt ervoor dat het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd, binnen de hoofdlijnen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarvoor heeft het college de ambtenaren nodig, die op elk gebied hun eigen vakkennis inbrengen. Het is de taak van de gemeenteraad om een vinger aan de pols te houden en na te gaan of het college (samen met de ambtenaren) het werk inderdaad doet zoals de raad het heeft bedoeld.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Daarnaast is de burgemeester verantwoordelijk voor onder meer de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Alle vergaderingen van de gemeenteraad worden in principe voorgezeten door de burgemeester. Voor gevallen waarin de burgemeester de raad niet kan voorzitten, is er de plaatsvervangend raadsvoorzitter. Dat is een gemeenteraadslid dat door de gemeenteraad is benoemd.

Raad- en commissievergaderingen
De gemeenteraad vergadert in principe elke drie weken. Op de agenda staan voorstellen van het college, voorstellen van de raadsleden zelf, of bijvoorbeeld een burgerinitiatief. Als een meerderheid van de gemeenteraad instemt, kan een voorstel worden uitgevoerd. Elk voorstel wordt, voordat het in de gemeenteraad aan bod komt, uitgebreid besproken in één van de raadscommissies. Dit zijn commissies die meestal uit raadsleden bestaan die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen: Ruimte, Sociaal en Bestuur& Middelen. Ook deze commissies vergaderen meestal één keer per drie weken. Hun adviezen gaan dan naar de gemeenteraad. Doordat de commissies zich op deze manier verder kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, kan de gemeenteraad efficiënter werken. Dat scheelt tijd tijdens de raadsvergaderingen.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van (het werk van) de raad op de reguliere website www.alkmaar.nl/gemeenteraad.

 

Laatste wijziging: 27 november 2017