Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend als dat in de bekendmaking vermeld staat.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten voor project Oostmijzerdijk 9 Schermerhorn klaar zijn voor participatie:

  1. Ontwerpbestemmingsplan Oostmijzerdijk 9 Schermerhorn
  2. Aanmeldnotitie m.e.r.

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen onbebouwde agrarische percelen (noordzijde en oostzijde), de Oostmijzerdijk (zuidzijde) en het perceel Oostmijzerdijk 8 (westzijde).

Doel

De ontwerpbesluiten stellen voor het bestaande perceel te herontwikkelen met maximaal 4 woningen en om het achterste deel van het perceel onbebouwd te laten.

Aanmeldnotitie m.e.r.

Het college heeft op 23 maart 2021 besloten dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Oostmijzerdijk 9 Schermerhorn geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Het college vindt dat de herontwikkeling zorgvuldig wordt voorbereid. Dit betekent dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Bekijken

U kunt alle genoemde (ontwerp)besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021. Het ontwerpbestemmingsplan bekijkt u via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Let u erop dat u de brief ondertekent en ten minste uw naam en adres noemt. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat het Geluidsaneringsprogramma Kennemerstraatweg fase 1 in ontwerp ter inzage ligt.

Het saneringsprogramma heeft betrekking op het voornemen om maatregelen te treffen die bijdragen aan het verminderen van geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer. De maatregelen omvatten het aanbrengen van gevelisolatie aan 139 woningen aan de Kennemerstraatweg, de Comansstraat, de Corfstraat, de Brouwerstraat, de Vierstaten en de Heilooërdijk in Alkmaar.

Het wettelijk kader vormt de Wet geluidhinder met het Besluit geluidhinder en de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

U kunt het ontwerp Geluidsaneringsprogramma Kennemerstraatweg fase 1 en bijbehorende stukken 6 weken bekijken met ingang van vrijdag 5 maart 2021 tot en met donderdag 15 april 2021.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Bekijk het ontwerp geluidsaneringsprogramma online.

Indien u de stukken desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp Geluidsaneringsprogramma Kennemerstraatweg fase 1 kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat ‘Zienswijze’. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Geluid, Postbus 53, 1800 BC, ALKMAAR. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar, 5 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten voor project Kanaaldijk 301, Alkmaar klaar zijn voor participatie:

  1. Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 301, Alkmaar
  2. Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
  3. Aanmeldnotitie m.e.r.

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Kanaaldijk (noordzijde), de Oude Kanaaldijk (oostzijde), de Vlielandbrug (zuidzijde) en het Noordhollandsch Kanaal (westzijde).

Doel

De ontwerpbesluiten stellen voor het bestaande perceel te herontwikkelen met maximaal 160 woningen, verdeeld over 5 appartementengebouwen.

Aanmeldnotitie m.e.r.

Het college heeft op 16 maart 2021 besloten dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Kanaaldijk 301, Alkmaar geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Het college  vindt dat de herontwikkeling zorgvuldig wordt voorbereid. Dit betekent dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Bekijken

U kunt alle genoemde (ontwerp)besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 25 maart 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Let u erop dat u de brief ondertekent en ten minste uw naam en adres noemt. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Mer-beoordelingsbesluit en ontwerpbesluiten hogere waarden, ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen en ontwerpbestemmingsplan Cascade voor de bouw van 87 appartementen.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft 27 februari 2020 besloten de coördinatieregeling toe te passen op het project Cascade. Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende (ontwerp)besluiten ter inzage liggen:

1. Mer-beoordelingsbesluit Cascade

2. Ontwerpbesluiten hogere waarden geluid

3. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen

4. Ontwerpbestemmingsplan Cascade

Gebied

Het plangebied is tussen de Stationsweg aan de zuidkant, de bus-parkeerplaats aan de westkant, het spoortraject Alkmaar – Heerhugowaard aan de noordkant en de Helderseweg langs het Noordhollands Kanaal aan de oostkant.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan en (ontwerp)besluiten maken de bouw van 87 appartementen mogelijk op de hoek van de Helderseweg en de Stationsweg.

Bekijken

Alle stukken liggen 6 weken ter inzage, van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijkt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vragen wij u om voor het inzien van de stukken zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van de genoemde |(ontwerp)besluiten kunt u schriftelijk reageren door een e-mail of brief te sturen. Uw brief kunt u onder vermelding van ‘Zienswijze’ sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn voorzien van naam en adres.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Alle documenten