Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend als dat in de bekendmaking vermeld staat.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten voor project Highlands Alkmaar klaar zijn voor participatie:

  1. Ontwerpbestemmingsplan Highlands Alkmaar
  2. Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (PDF)
  3. Aanmeldnotitie m.e.r. (PDF)

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Louise Henriëttestraat en de aanleunwoningen op Louise Henriëttestraat 51 (noordzijde), openbaar water en het perceel Albertina Agnesstraat 2 (oostzijde), Verkeersplein De Kooimeer (zuidzijde) en de Louise Henriëttestraat en Prinses Mariannestraat (westzijde).

Doel

De ontwerpbesluiten stellen voor het bestaande perceel te herontwikkelen met maximaal 82 in 1 appartementsgebouw.

Aanmeldnotitie m.e.r.

Het college heeft op 31 augustus 2021 besloten dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Highlands Alkmaar geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Het college vindt dat de herontwikkeling zorgvuldig wordt voorbereid. Dit betekent dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Bekijken

U kunt alle genoemde (ontwerp)besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021. Dat kan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Let u erop dat u de brief ondertekent en ten minste uw naam en adres noemt. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar