Bestemmingsplannen in voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.

Deze plannen liggen ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Volger klaar is voor participatie.

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de N244 (noordzijde), de helft van de Beemsterringvaart (oostzijde), de Zuiddijk (zuidzijde) en de groene rand van Zuiddijk 12-18 (westzijde).

Doel

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Volger bundelt vier oude bestemmingsplannen tot een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar legt de bestaande en toegestane situatie vast.

Bekijken

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan 6 weken bekijken, van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Vanwege de coronamaatregelen, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Inspraakreactie”. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Cascade klaar is voor participatie.

Gebied

Het plangebied is gelegen op gronden in het stationsgebied van Alkmaar waar de voormalige brandweerkazerne stond. De planlocatie ligt tussen de Stationsweg aan de zuidkant, de busparkeerplaats van Connexxion aan de westkant, het spoortraject Alkmaar – Heerhugowaard aan de noordkant en de Helderseweg langs het Noordhollands Kanaal aan de oostkant.

Doel

Het voorontwerpbestemmingsplan Cascade voorziet in de bouw van 87 appartementen.

Overeenkomst

Onder verwijzing naar artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat er voor deze ontwikkeling een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de Vennootschap onder Firma Horizon Ontwikkeling. Een exploitatieplan is niet meer nodig, omdat hiermee het verhalen van de gemeentelijke kosten verzekerd is. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kan vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende zes weken opgevraagd worden.

Bekijken

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, van donderdag 24 september 2020 tot en met woensdag 4 november 2020. U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de coronamaatregelen, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een e-mail of brief te sturen. Uw brief kunt u onder vermelding van ‘Inspraakreactie’ sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Inspraakreacties moeten zijn voorzien van naam en adres.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar