Vaststelling NRD voor de Milieueffectrapportage voor het Alkmaars Kanaal

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij op 14 juni 2022 de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de Milieueffectrapportage voor het Alkmaars Kanaal, hebben vastgesteld. Hieronder wordt uitgelegd waar deze notitie voor is bedoeld.

Gebied

Het gebied waarvoor de NRD is opgesteld, ligt tussen de Koedijkervlotbrug (noordzijde) en de Leeghwaterbrug (zuidzijde). Het gaat om de gebieden industrieterrein Overdie, bedrijventerrein Oudorp, Overstad, station Alkmaar, het RWZI-gebied en de Viaanse Molen. In de NRD is het plangebied afgebeeld.

Doel

De gemeente wil binnen het Alkmaars Kanaal 12.000 tot 15.000 woningen laten bouwen. Daarvoor is onder meer een Milieueffectrapportage (MER) nodig. In de MER wordt onderzocht of de plannen nadelig zijn voor het milieu en welke maatregelen eventueel nodig zijn om nadelige gevolgen op te lossen. De NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. In de NRD wordt de procedure uitgelegd en wordt aangegeven wat er in het MER wordt onderzocht en op welke manier dit gebeurt.

Bekijken

U kunt de NRD 6 weken bekijken, van donderdag 23 juni 2021 tot en met woensdag 3 augustus 2022. Voor het bekijken van de NRD vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheid. Wanneer u deze notitie toch wilt komen bekijken, dan zullen wij in overleg met u een afspraak plannen. Neemt u dat geval contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van de NRD kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de NRD. in beroep tegen deze besluiten. Uw brief kunt u sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 53, 1800 AJ, Alkmaar of via post@alkmaar.nl, in beide gevallen onder vermelding van “Zienswijze NRD m.e.r. Alkmaars Kanaal.”

Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum van de gemeente, via telefoonnummer 14 072. De afspraak moet tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, worden gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar