Een nieuwe burgemeester – volg het proces

Door het vertrek van burgemeester Bruinooge moet de gemeenteraad van Alkmaar op zoek naar een opvolger. Dit is een uitgebreid proces van misschien wel 9 maanden.

Bekijk de infographic waarin het proces uiteen wordt gezet. Hoe de stappen genomen worden door de gemeenteraad van Alkmaar leest u hieronder.

Stap 1. De waarnemend burgemeester

Naar verwachting kan er in Alkmaar voor het zomerreces 2021 een nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden. Het is beleid om een waarnemend burgemeester te  benoemen in gemeenten waar bekend is dat de periode zonder vaste burgemeester langer duurt dan drie maanden.

Dinsdag 22 september is een afvaardiging van de raad afgereisd naar het provinciehuis in Haarlem om sollicitatiegesprekken te voeren met kandidaten voor de functie van waarnemend burgemeester.

Daar is de keus gevallen op Emile Roemer. Hij is 1 oktober begonnen. Emile Roemer was sinds 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen en was van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Boxmeer. De heer Roemer is 58 jaar en lid van de SP.

Stap 2. Inwonerspeiling

Inwoners van Alkmaar hadden tot 1 oktober de mogelijkheid om de gemeenteraad te adviseren over de kenmerken en kwaliteiten waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Dit zijn de uitkomsten van ruim 1000 ingevulde vragenlijsten.

Stap 3. Profielschetsvergadering

Kort nadat burgemeester Bruinooge zijn vertrek aankondigde, is een delegatie van de gemeenteraad door de commissaris van de Koning ontvangen en geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuwe burgemeester. Daaraan voorafgaand waren vertegenwoordigers van de fracties al een keer bijeen geweest om met elkaar globaal van gedachten te wisselen over het profiel van de gewenste burgemeester. Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest. Daarin zijn onder leiding van een gespecialiseerd bureau de contouren van het profiel vastgelegd. Dit concept wordt nu gegoten in een mooi document.

De raadsvergadering waarin de definitieve profielschets van de nieuwe burgemeester en de Verordening op de vertrouwenscommissie wordt vastgesteld is op dinsdag 27 oktober, om 20.00 uur. De commissaris van de Koning (CdK), de heer A.Th.H. van Dijk, is hierbij aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen. Hij zal daarover met de raad in discussie gaan. Aansluitend aan de raad van 27 oktober wordt de vacature opengesteld.

Nestor Maya Bolte overhandigt de profielschets aan de commissaris van de Koning.
Nestor Maya Bolte overhandigt de profielschets aan de commissaris van de Koning.

Op maandag 2 november is de vacature gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de sollicitatieprocedure officieel. Bekijk het bericht in de Staatscourant.

Stap 4. Selectie

Vanaf deze stap vindt het proces achter gesloten deuren plaats. Daarvoor is op 27 oktober een zogeheten vertrouwenscommissie ingesteld. Meestal bestaat zo’n commissie uit de fractievoorzitters. Zij zijn gehouden aan geheimhouding.

Bij de selectie van de kandidaten houdt de vertrouwenscommissie zich aan de profielschets die is opgesteld door de gemeenteraad. De Commissaris van de Koning doet – op basis van geschiktheid – een voorselectie van kandidaten, al staat het de vertrouwenscommissie vrij om alle sollicitatiebrieven in te zien. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten.

Update 24 november 2020:
Afgelopen week heeft de vertrouwenscommissie de werkzaamheden voor de voorbereiding van de burgemeestersprocedure weer opgepakt. Op deze werkzaamheden ligt geheimhouding. De vertrouwenscommissie heeft mevrouw M. Bolte als voorzitter aangewezen en de heer J. van der Rhee als plaatsvervangend voorzitter.

Update 3 december
De commissaris van de Koning heeft gisteren aan de gemeenteraad laten weten dat 25 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Alkmaar. Het zijn 11 vrouwen en 14 mannen. Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een functie in het lokaal openbaar bestuur en 7 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. In maart is de eerste selectie afgerond en zullen er in het geheim sollicitatiegesprekken plaatsvinden. In april maakt de raad een keuze.

Stap 5. Nieuwe burgemeester?

Dan is het waarschijnlijk inmiddels april. Op basis van de gesprekken brengt de vertrouwenscommissie verslag uit in een besloten raadsvergadering, waarin de eerste en tweede voorkeur worden vastgesteld. De kandidaat van de eerste voorkeur wordt vervolgens door de gemeenteraad aanbevolen om te worden benoemd. De commissaris van de Koning maakt een advies over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister toetst de procedure en doet een onderzoek naar de kandidaat. De voordracht wordt in de Ministerraad behandeld. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit. Daarna kan de feestelijke installatie worden georganiseerd.

Update 15 april
Vanavond heeft de gemeenteraad bekend gemaakt Anja Schouten voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Alkmaar.

Lees het nieuwsbericht over de aanbeveling van Anja Schouten als nieuwe burgemeester van Alkmaar.