Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad van Alkmaar. In haar missie heeft de rekenkamercommissie geformuleerd dat zij onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Alkmaar.

Voor de inwoners van de gemeente Alkmaar wil de rekenkamercommissie door middel van gerichte onderzoeken nagaan wat de effectiviteit is van het gemeentelijk beleid en of in verband daarmee publieke middelen op de juiste manier zijn besteed.

Quickscan Coronacrisis

De rekenkamercommissie heeft een quickscan uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Alkmaar. Dit is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door BMC. De quickscan biedt de gemeenteraad en inwoners een inventarisatie van de voorlopige gevolgen van de coronacrisis voor acht sectoren.

Een quickscan is geen regulier rekenkameronderzoek maar een snel en eenvoudig reflectie- en meetinstrument waarmee we een beeld krijgen over de wijze waarop maatregelen en processen het gemeentelijk beleid beïnvloeden. De quickscan is uitgevoerd door middel van deskresearch en data-analyse met behulp van openbare databronnen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarnaast voorzien van duiding van experts. Eenzelfde quickscan is door BMC ook uitgevoerd in Den Helder, Nieuwegein en Dronten.

De quickscan richt zich op de volgende acht sectoren:

1.Wmo en Jeugd

2.Participatie

3.Lokale economie

4.Veiligheid en openbare orde

5.Cultuur en sport

6.Natuur en milieu

7.Wonen en bouw

8.Onderwijs en buitenschoolse opvang.

Gezien de keuze voor een quickscan rapporteert de rekenkamer de bevindingen van het onderzoek in de vorm van een rekenkamerbrief. In deze brief kunt u in het kort de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten teruglezen. In de bijlage op de rekenkamerbrief vindt u het uitgebreide onderzoek en verdieping per sector. Aangezien het niet een compleet rekenkameronderzoek, met hoor en wederhoor, betreft doet de rekenkamercommissie geen concrete aanbevelingen in de vorm van een raadsvoorstel.

De rekenkamercommissie heeft met deze rekenkamerbrief tot doel handvatten en informatie te geven die de raad kan gebruiken in het uitvoeren van haar controlerende en kaderstellende taak. Want, zoals ook in de rekenkamerbrief wordt benoemd, het uitvoeren van deze taak is in tijden van corona des te uitdagender en ook belangrijker geworden.

Rekenkamerbrief en bijlage.

Uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Alkmaar

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De achterliggende gedachte is dat gemeenten deze taken dichter bij de burger en goedkoper kunnen uitvoeren. De bedoeling van de wet is om mensen zo veel mogelijk te laten meedoen op de arbeidsmarkt. De Participatiewet bevat daarnaast regels voor armoedebeleid en inkomensvoorziening, zoals de bijstand. Als mensen daar hulp bij nodig hebben, of vaardigheden moeten opdoen om hun kansen op een baan te vergroten, hebben de gemeenten verschillende mogelijkheden hen daarbij te helpen. Deze taken worden in de gemeente Alkmaar uitgevoerd door Halte Werk.

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat inwoners die gebruik maken van de hulp van Halte Werk daar zeer tevreden mee zijn. Halte Werk benut alle mogelijkheden die zij hebben om mensen weer aan het werk te helpen. Wel blijkt uit het onderzoek dat er soms verwarring is tussen Halte Werk en de gemeente over wie het beleid opstelt. Verder ervaren de medewerkers van Halte Werk een hoge werkdruk doordat zij veel verschillende personen tegelijk begeleiden. Ook is Halte Werk voor sommige taken, zoals personeelsbeleid en financieel advies, nog erg afhankelijk van de gemeenten waar zij de taken voor uitvoeren. Wel is in de cijfers is terug te zien dat de uitvoering van de Participatiewet goed verloopt in vergelijking tot andere, vergelijkbare gemeenten.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek doet de rekenkamercommissie de raad en het college een aantal aanbevelingen:

  • Zorg voor een duidelijke taakverdeling als het gaat om het opstellen van beleid.
  • Breng verantwoordelijkheden met een sleutelfunctie, zoals personeelsbeleid en financiën, binnen Halte Werk zelf onder.
  • Controleer of medewerkers niet te veel personen tegelijk moeten begeleiden.
  • Stel jaarlijks concrete en realistische doelstellingen op en bekijk deze jaarlijks.
  • Kijk samen met de gemeenteraad welke informatie zij graag willen ontvangen over het werk en de resultaten van Halte Werk.

De volledige lijst met bevindingen en aanbevelingen kunt u terugvinden in het rapport. Het rapport is op 17 september 2020 aangeboden aan de raad.

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf commissieleden , die niet afkomstig zijn uit de Alkmaarse gemeentepolitiek.

De rekenkamercommissie wordt vanuit de raadsgriffie ondersteund door een secretaris:

dhr W. van der Meer
wvandermeer@alkmaar.nl
0630522954

De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening (pdf, 553kB) op de rekenkamercommissie en in het reglement van orde (pdf, 72 kB).

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden uitgevoerd. Ieder jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op. De rekenkamercommissie maakt daarvoor gebruik van suggesties van anderen, zoals de raad en inwoners van de gemeente Alkmaar.

De wijze waarop de rekenkamercommissie haar onderzoeken uitvoert, is opgenomen in een onderzoeksprotocol (pdf, 313 kB).

Jaarlijks doet de rekenkamercommissie verslag over haar activiteiten (jaarlijks verslag).

De rekenkamer verwerkt soms persoonsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens. Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat dit met zo min mogelijk gegevens kan worden uitgevoerd.

De rekenkamer gaat op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de AVG met persoonsgegevens om. Hoe dat werkt kunt u lezen in de privacyverklaring.

Een overzicht van de uitgebrachte onderzoeksrapporten of andere publicaties van de rekenkamercommissie.

Een overzicht van de lopende onderzoeken waarmee de rekenkamercommissie bezig is.

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’, dan kunt u dat doorgeven.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden, dat er belangen van veel burgers mee gemoeid zijn.

Uiteraard zal de rekenkamercommissie uw suggestie vertrouwelijk behandelen.

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de secretaris: email: wvandermeer@alkmaar.nl of per post: rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.