Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad van Alkmaar. In haar missie heeft de rekenkamercommissie geformuleerd dat zij onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Alkmaar.

Voor de inwoners van de gemeente Alkmaar wil de rekenkamercommissie door middel van gerichte onderzoeken nagaan wat de effectiviteit is van het gemeentelijk beleid en of in verband daarmee publieke middelen op de juiste manier zijn besteed.

Fiscale quick scan gemeente Alkmaar

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar heeft TwijnstraGudde onderzoek gedaan naar de fiscale processen van de gemeente Alkmaar.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het systeem voor een goede fiscale beheersing aanwezig is. Er moeten nog stappen worden gezet om uiteindelijk volledig in control te zijn en het is begrijpelijk dat de gemeente daar op dit moment nog mee bezig is. Dit is afhankelijk van de juiste uitvoering van het controleplan en afstemming met de Belastingdienst.

Op basis van de bevindingen doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:

• De visie van de gemeente Alkmaar is gebaseerd op een integrale aanpak. Het is aan te raden dit duidelijk en specifiek uit te dragen middels een aparte rapportage die ziet op de uitkomsten van de controles in het huidige Controleplan Belastingen. Hiermee kan de gemeente aantonen dat zij in control is. Dit is voor de Belastingdienst, maar ook voor de gemeenteraad, een belangrijke rapportage ter verantwoording van het gevoerde beleid.

• De implementatie van de werkwijze van de gemeente Alkmaar is erg gestructureerd. Daarbij bestaat het risico dat dit onderwerp alleen leeft binnen de financieel georiënteerde onderdelen van de gemeente. We raden aan om blijvend te investeren in specifieke trainingen om het onderwerp fiscaliteit levend te houden binnen de organisatie.

• De bouwstenen van het systeem van de interne beheersing zijn aanwezig. Het is nu zaak voor de gemeente om dit in de haarvaten van de organisatie te krijgen en verder te blijven ontwikkelen, en de bevindingen van de huidige werkwijze te gebruiken om het systeem te verbeteren. 

• Nog niet alle controles en beheersmaatregelen zijn afgerond. De evaluatie hiervan, intern en extern, heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Mogelijke punten die hieruit naar voren komen worden nog geëvalueerd en vervolgens geïmplementeerd. Het is daarom aan te raden om halverwege 2020 nogmaals een kortere quick scan te organiseren.

• In het Controleplan Belastingen 2021 raden wij aan om de bevindingen en de aanbevelingen van dit onderzoek (voor zover dat nog niet voorzien was door de organisatie) deel uit te laten maken van het controleplan. Hiermee kan de voortgang gemonitord blijven worden en blijft sturing op de doelstelling en de visie van de organisatie gegarandeerd.

Het rapport is op 8 juli 2021 aangeboden aan de raad en te vinden op de website van de rekenkamercommissie Alkmaar.

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf commissieleden , die niet afkomstig zijn uit de Alkmaarse gemeentepolitiek.

De rekenkamercommissie wordt vanuit de raadsgriffie ondersteund door een secretaris:

mevrouw P. Tromp (tijdelijk waarnemer)
ptromp@alkmaar.nl
06-46264827

De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening (pdf, 553kB) op de rekenkamercommissie en in het reglement van orde (pdf, 72 kB).

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden uitgevoerd. Ieder jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op. De rekenkamercommissie maakt daarvoor gebruik van suggesties van anderen, zoals de raad en inwoners van de gemeente Alkmaar.

De wijze waarop de rekenkamercommissie haar onderzoeken uitvoert, is opgenomen in een onderzoeksprotocol (pdf, 313 kB).

Jaarlijks doet de rekenkamercommissie verslag over haar activiteiten (jaarlijks verslag).

De rekenkamer verwerkt soms persoonsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens. Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat dit met zo min mogelijk gegevens kan worden uitgevoerd.

De rekenkamer gaat op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de AVG met persoonsgegevens om. Hoe dat werkt kunt u lezen in de privacyverklaring.

Een overzicht van de uitgebrachte onderzoeksrapporten of andere publicaties van de rekenkamercommissie.

Een overzicht van de lopende onderzoeken waarmee de rekenkamercommissie bezig is.

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’, dan kunt u dat doorgeven.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden, dat er belangen van veel burgers mee gemoeid zijn.

Uiteraard zal de rekenkamercommissie uw suggestie vertrouwelijk behandelen.

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de secretaris: email: ptromp@alkmaar.nl of per post: rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.