Open Call for proposal ‘De Drukkerij’

Er is een fout opgetreden!

Open Call for proposal ‘De Drukkerij’

Tijdelijk gebruik van TMG-pand ‘De Drukkerij’ voor een innovatieve culturele broedplaats en evenementen.

Aanleiding


Industrieterrein Oudorp gaat langzaam transformeren naar een nieuwe stadswijk. De transformatie van Oudorp zal organisch tot stand komen, waarbij het belangrijk is dat het gebied aantrekkelijk wordt gemaakt voor toekomstige functies. Door delen van het gebied tijdelijk in te zetten voor broedplaatsen, de vestiging van start-up’s en nieuwe initiatieven ontstaat er reuring en dynamiek.

Gemeente Alkmaar heeft de panden van de Telegraaf Media Groep (TMG) in 2017 aangekocht om de ontwikkelingen in lijn te brengen met de stedelijke ambities van de Kanaalzone, waar het industrieterrein Oudorp deel van uit maakt.

Alkmaar wil op cultureel gebied een vernieuwende stad zijn met een kwalitatief hoogstaand aanbod. Een plek voor creatief ambachtelijke bedrijvigheid past binnen die ambitie. De huidige kantoren en bedrijfsruimten op het TMG-terrein hebben potentie om een bruisende hotspot buiten de binnenstad te worden. De bedoeling is dat het TMG-complex tijdelijk ruimte biedt aan jong ondernemerschap en bijzondere experimenten en evenementen in allerlei samenwerkingsverbanden. Door deze kruisbestuivingen ontstaat synergie en innovatie en wordt talent naar de stad getrokken. Cultuur, educatie en vormen van vrijetijdsbesteding komen samen in De Drukkerij.

Het complex geeft Alkmaarders en niet-Alkmaarders de gelegenheid om op een eigentijdse manier kennis te maken met de Kanaalzone en het bedrijventerrein Oudorp.

De huidige vorm en staat van de gebouwen geven richting aan het tijdelijke gebruik.

1. Hoofdgebouw

Het hoofdgebouw zal tijdelijk ruimte bieden aan allerlei kantoorfuncties voor bijvoorbeeld de kleine maakindustrie en de dienstenbranche. Ook kan hier huisvesting geboden worden aan nieuwkomers en kenniswerkers op het gebied van duurzaamheid, de ICT-sector, de multimedia- en entertainmentbranche, initiatieven op het gebied van robotisering, de creatief industriële sector en innovatieve start-up's. De ruimten kunnen worden gehuurd tegen marktconforme huurprijzen en zijn zonder grote aanpassingen vrijwel direct te gebruiken. 

2. Drukkerij

Door haar afmetingen en rauwe industriële uitstraling voorziet de voormalige drukkerij in een geheel ander tijdelijk gebruik: hier kunnen innovatieve culturele initiatieven plaatsvinden die meer ruimte nodig hebben.

Deze Open Call for proposal heeft slechts betrekking op het tijdelijk gebruik van De Drukkerij en nodigt partijen uit om hun ideeën in te brengen. Gemeente Alkmaar wil de meest passende initiatieven voor een periode van drie jaar de ruimte geven om zich te kunnen ontplooien. Eventuele verlenging van deze periode zal afhangen van snelheid van ontwikkelen van het gebied en de noodzakelijke planologische aanpassingen.

Doel:


De vorming van een aantrekkelijke, tijdelijke culturele hotspot in De Drukkerij voor een breed publiek, door haalbare en direct te starten initiatieven de gelegenheid te geven hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad en van het gebied Oudorp.

Dat moet ontstaan door:

 • Een aantrekkelijke, innovatieve programmering van incidentele en permanente activiteiten die zorgen voor exposure van het ontwikkelgebied en voor aanloop van nieuw publiek. Voorbeelden: muziek, dans, theater, tentoonstellingen, entertainment en verrassende nieuwe combinaties. Deze programmering komt met vakmanschap tot stand en wordt met vakmanschap uitgevoerd. Ondersteunende horeca kan deel uit maken van het plan.
 • Nieuwe initiatieven die complementair zijn aan en onderscheidend zijn van het huidige aanbod in Alkmaar.
 • Betrokkenheid van alle partijen in De Drukkerij bij de programmering. Daar waar mogelijk worden ook bedrijven betrokken die gevestigd zijn in het hoofdgebouw.
 • Stimuleren van initiatieven gericht op participatie met omwonenden en nieuwe bewoners. Een deel van de programmering komt in co-creatie met hen tot stand.
 • Bundelen van krachten met bestaande bedrijven en organisaties op het industrieterrein. Bijvoorbeeld door middel van educatie, opleiding of stages/werkervaringsplekken, kortweg door maatschappelijk ondernemerschap.
 • Samenwerkingsinitiatieven. Gezamenlijke initiatiefnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren en een rechtsvorm te kiezen (bijvoorbeeld stichtingsvorm), waarmee Gemeente Alkmaar de afspraken kan maken en de huurovereenkomst kan sluiten. Op het moment van inschrijven op deze Call hoeft deze rechtspersoonsvorm nog niet opgericht te zijn. In het bedrijfsplan geeft u inzicht in hoe organisatie, inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden.

De gemeente neemt een positieve grondhouding aan ten aanzien van het voeren van een vrijstellingsprocedure voor activiteiten die niet mogelijk zijn binnen het huidige bestemmingsplan

Beheer:

 • Veiligheid voor alle gebruikers en bezoekers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Als dat betekent dat er voorzieningen aangebracht moeten worden zijn die voor rekening van de huurder. Met name aan de uitsparingen in de vloeren dient aandacht besteed te worden.
 • Minimaal onderhoud wordt door verhuurder uitgevoerd om de algehele veiligheid en zorgplicht te garanderen. Daardoor kan de huurprijs laag blijven.
 • Verhuur vindt bij voorkeur plaats aan 1 rechtspersoon, bijvoorbeeld een beheerstichting, waarin de gebruikers vertegenwoordigd zijn.
 • Facilitair beheer zoals bijvoorbeeld schoonmaak wordt in principe door de huurder uitgevoerd. De gemeenschappelijk gebruikte ruimten worden door de eigenaar beheerd.
 • Het buitenonderhoud en de beheer en onderhoud aan de gebouwinstallaties worden door de verhuurder gedaan. De overige beheertaken komen in principe voor de rekening van de huurders conform de ROZ-huurovereenkomst.
 • Investeringen in en aanpassingen aan de gehuurde ruimten, zoals bijvoorbeeld geluidwerende maatregelen, zijn voor rekening van de huurder. Voorfinanciering wordt niet door de gemeente gedaan.
 • Constructieve aanpassingen en aanpassingen ter verbetering van de bereikbaarheid van ruimten zoals muren verwijderen, muren plaatsen en deuren plaatsen kunnen slechts in overleg met de verhuurder.
 • Aanpassingen aan de gebouw gebonden installaties worden te allen tijde door de verhuurder uitgevoerd.
 • De huurprijs bedraagt € 25,- per m2 per jaar exclusief servicekosten. Gewenste gebruiksruimte en minimaal benodigd aantal m2 graag aangeven op een plattegrond.
 • De servicekosten bestaan uit kosten voor de internetaansluiting, GWL kosten, energielasten en overige gebruikerslasten. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder en worden bevoorschot. De servicekosten komen op € 25,-- exclusief BTW per m2. 


Indienen initiatieven


Geïnteresseerde partijen dienen een ondernemingsplan inclusief meerjarenbegroting uiterlijk 1 maart 2019 in bij oudorp@alkmaar.nl. Tussentijdse vragen kunt u tot uiterlijk 25 januari schriftelijk indienen bij oudorp@alkmaar.nl. Door middel van een Nota van inlichtingen worden alle vragen beantwoord en uiterlijk op 1 februari naar alle inschrijvers gemaild.

Disclaimer


De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Call for Proposal op te schorten of in te trekken, zonder opgave van reden.
Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan hun deelname aan de Call for Proposal en hebben geen recht op vergoeding voor gemaakte kosten.

Checklist ondernemingsplan en meerjarenbegroting


Onderstaande vragen kunnen u helpen u bij het opstellen van uw inschrijving:

 1. Wie bent u en wat is de aard en de inhoud van de programmering die u wilt organiseren? Ga hierbij in op de verschillende activiteiten die u wilt ondernemen, de drijfveren die u hiervoor heeft en de gewenste doelen en resultaten. Ook moet duidelijk worden hoe uw initiatief bij gaat dragen aan de ontwikkeling van Oudorp en de Kanaalzone.
 2. Op welke punten onderscheiden uw activiteiten zich van het huidige aanbod in Alkmaar? Hoe komt u tegemoet aan de vraag voor een experimenteel en vernieuwend aanbod?
 3. Welke partijen/partners heeft u nodig voor uw activiteiten?
 4. Is deze samenwerking met partijen reeds geformaliseerd in een rechtsvorm? Welke?
 5. Hoe concretiseert u de samenwerking met andere gebruikers van het complex, bijvoorbeeld met gebruikers in het hoofdgebouw?
 6. Hoe geeft u betekenis aan maatschappelijk ondernemerschap?
 7. Hoeveel m2 heeft u nodig?
 8. Welke ruimte(n) in de Drukkerij wil u bij voorkeur gebruiken? Svp aangeven op plattegrond.
 9. Welke aanpassingen wilt/moet u doen aan de ruimte(n) die u wilt gebruiken?
 10. Op welke tijdstippen wilt u deze ruimte(n) gebruiken? Permanent/ Incidenteel?
 11. Geef een beschrijving van uw doelgroepen en de herkomst van uw doelgroepen.
 12. Aan welke vraag/ behoefte gaat u invulling geven bij uw doelgroepen? Hoe verhoudt de aard en inhoud van de programmering zich tot het door uw organisatie beoogde publiek? 
 13. Hoe groot schat u uw doelgroep? Op welke wijze gaat u uw communicatie met deze doelgroepen opzetten? Hoe gaat u de bijdragen aan de exposure van de gebiedsontwikkeling?
 14. Organisatie en bedrijfsvoering: hoe ziet uw organisatie eruit en hoe is het toezicht in uw organisatie geregeld?
 15. Hoe financiert u uw plannen? Voeg een exploitatiebegroting voor de jaren 2019-2022 toe.
 16. Welke beheertaken zou u naast de taken aangeduid in de kruisjeslijst uit kunnen voeren?

Desgewenst mag u zich ook bedienen van het Business Model Canvas, als u daar vertrouwd mee bent. Op internet zijn hier diverse voorbeelden van te vinden. Bijvoorbeeld http://www.de-innovator.nl/diensten/business-model-canvas/. Het model geeft op een visuele manier de belangrijkste aspecten en hun samenhang van uw ondernemingsplan weer.

Beoordeling


Een adviescommissie zal de initiatieven beoordelen en een advies uitbrengen aan een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van het college van B&W en besluit over de invulling van De Drukkerij. De stuurgroep kan daarbij afwijken van het advies van de commissie. Uiterlijk 1 april 2019 wordt bekend gemaakt welk initiatief of welke initiatieven aan de slag kunnen in de Drukkerij.

Selectiecriteria en scoretabel:

Bij de beoordeling van de initiatieven gelden voor zowel de adviescommissie als voor de stuurgroep, de volgende criteria en gewicht toekenning:

 
 

Criteria

 

Gewicht (100%)

 

Score (1 tot 5)

Aantrekkelijke, vernieuwende programmering en onderscheidenheid van het initiatief. 55%   
Betrokkenheid van bewoners en een deel van het programma dat in co-creatie tot stand komt  15%  
Combinatie van functies en samenwerkingspotentie van het plan waardoor meerwaarde/ innovatie ontstaat.   15%   
Mate waarin verschillende doelgroepen worden bereikt en exposure wordt opgebouwd.   15%   

Alleen plannen met een sluitende meerjarenbegroting, die financieel haalbaar zijn kunnen in behandeling worden genomen. Dit aspect zal beoordeeld worden door de adviescommissie.

Planning


• Opening Call for Proposal: 14 januari
• Rondleidingen: 21 januari
• Vragen: uiterlijk 25 januari per mail indienen bij oudorp@alkmaar.nl
• Antwoorden op vragen: 1 februari
• Inschrijvingen: 1 maart uiterste inleverdatum bij oudorp@alkmaar.nl
• Uitslag adviescommissie: 1 april

Vragen en antwoorden

Hier vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden.

Bijlagen:

Laatste wijziging: 08 februari 2019