Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Als Alkmaarse buitensportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van de accommodatie van uw vereniging. Het doel van deze subsidie is om een goede kwaliteit van verenigingsaccommodaties voor de Alkmaarse buitensportverenigingen te verbeteren.

Let op: U kunt voor 2021 geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 december 2021 kunt u weer subsidie aanvragen voor 2022.

U kunt het hele jaar de eenmalige subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is hoort u binnen 16 weken of u subsidie krijgt.

Deze aanvraag is gratis. Houd er rekening mee dat u mogelijk moet betalen voor de volgende documenten:

 • Ver­kla­ring van goed­keu­ring van een ge­cer­ti­fi­ceerd in­sti­tuut voor sport­ac­com­mo­da­ties tij­dens de start- en eind­fa­se van de bouw van het club­huis.
 • Een even­tu­e­le ac­countants­ver­kla­ring bij een sub­si­die­ver­le­ning die ho­ger is dan € 50.000.

De kosten van verklaringen zoals goedkeuring van een gecertificeerd instituut voor sportaccommodaties en een accountantsverklaring kunt u opnemen in de totale kostenbegroting waar u subsidie voor aanvraagt.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • bouw, re­no­va­tie of uit­brei­ding van kleed­ruim­te en club­ac­com­mo­da­tie van buiten- en watersportverenigingen;
 • het aan­bren­gen van an­de­re spe­ci­fie­ke wa­ter­sport­voor­zie­nin­gen zo­als stei­gers, hel­ling­baan­in­stal­la­ties met toe­be­ho­ren en vlot­ten.

Een vereniging kan één keer per vijf jaar een aanvraag indienen voor maximaal € 275.000,- subsidie per aanvraag.

 • Kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel en de statuten;
 • Document waarin het recht van opstal, erfpacht of volledig eigendom is vastgelegd;
 • Een bewijs van financiering van de kosten;
 • Een goedgekeurde verklaring van een gecertificeerd instituut voor sportaccommodaties voor de beoogde aanpassingen aan de verenigingsaccommodaties;
 • Een verklaring van de sportbond betreffende het aantal geregistreerde leden, opgesplitst in jeugdleden en senioren;
 • De balans, de rekening van baten en lasten, kascommissieverslagen van de laatste drie boekjaren;
 • De begroting van het huidige boekjaar met zo mogelijk de voorlopige resultatenrekening over het lopende boekjaar;
 • De begroting van het komende boekjaar;
 • Opgave van de, op het moment van indiening, saldi van alle geldrekeningen;
 • Eventueel benodigde vergunningen, of bewijs dat een vergunning is aangevraagd;
 • Verslag van de Algemene Leden Vergadering waarin de investering en de wijze van financieren zijn goedgekeurd;
 • Informatie over het project (bouwtekeningen, offertes, etc.)

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U han­delt na­mens een rechts­per­soon. Deze rechts­per­soon is recht­streeks aan­ge­slo­ten bij NOC*NSF.
 • Het sub­si­die­be­drag is maxi­maal een der­de deel van de to­ta­le kos­ten van de (ver)bouw, tot een maxi­mum sub­si­die­be­drag van € 275.000,-.

U kunt contact opnemen met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.