Subsidie groene daken

De gemeente ondersteunt de aanleg van groene daken in de gemeente Alkmaar. Groene daken dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Dit is de reden dat de gemeente de aanleg van groene daken stimuleert en ondersteunt met een subsidie. Met deze subsidie heeft de gemeente als doel het oppervlak aan groene daken op gebouwen en overkappingen in de gemeente Alkmaar te vergroten.

Wilt u een groen dak aanleggen op een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar, dan kunt u voor de kosten van aanschaf en aanleg daarvan subsidie aanvragen.

Bent u een eigenaar, huurder of anderszins zakelijk gerechtigde, van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar dan kunt subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, stuur dan een ondertekenende toestemmingsverklaring van de eigenaar als bijlage mee.

U dient uw aanvraag in 6 tot 13 weken vóórdat u van plan bent te beginnen met de aanschaf en aanleg van een groen dak. Het later aanvragen van subsidie is een reden uw subsidieaanvraag af te wijzen.

U kunt per adres 1 keer per kalenderjaar subsidie aanvragen.

Let op: Geef bij het formulier ‘subsidieaanvraag betreft’ aan dat u subsidie aanvraagt voor een groen dak.

Er zijn de volgende eisen:

 • het gebouw of overkapping waar u het groene dak wilt aanleggen, ligt in de gemeente Alkmaar;
 • de grootte van het groene dak is tenminste 4 vierkante meter;
 • het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20 liter per vierkante meter.

U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen, zoals in het geval het gebouw waarop u het groene dak wilt aanleggen een beschermd monument is.

U moet zelf controleren of uw dak sterk genoeg is om een groen dak te kunnen dragen. De meeste daken zijn niet berekend op het extra gewicht van een groen dak.

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw dak.

U kunt de constructieberekening van uw dak digitaal opvragen via het Bouwarchief van de gemeente, op de pagina Bouwarchief bekijken. Als uw dak niet sterk genoeg is, versterk dat dan eerst.

U heeft misschien een vergunning nodig. Om dit zeker te weten doet u een vergunningcheck op omgevingsloket.nl. Als u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze vóór de aanleg van het groene dak eerst aan.

Voor monumenten is altijd een vergunning nodig voor de aanleg van een groen dak. Het kan nodig zijn uw dak te versterken voordat u een groen dak aanlegt. Voor het aanpassen van de constructie van uw dak heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Let op:  subsidieverlening biedt geen garantie dat de eventueel vereiste vergunningen worden verleend.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van:

 • aanschaf van materiaal van het groene dak;
 • eventuele aanlegkosten van het groene dak.

Uitgezonderd van subsidie zijn:

 • De kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het groene dak te kunnen dragen. U bent er zelf verantwoordelijk voor u te (laten) informeren of de dakconstructie voldoende draagkracht heeft.

Groene daken waarvan de vegetatie (de verzameling planten) voor tenminste 50% bestaat uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum, hebben een meerwaarde voor de biodiversiteit. U kunt voor zo’n soort groen dak een hoger maximum bedrag subsidie per vierkante meter ontvangen.

De hoogte van de subsidie is:

 • € 25,- per m2 groen dak, maar is maximaal 50% van de kosten;
 • € 35,- per m2 groen dak als het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar is 50% van de gemaakte kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.

Daarbij geldt:

 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag per kalenderjaar.
 • Wanneer de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zo berekend dat de totale subsidie niet meer is dan 100% van de werkelijke kosten.

Het jaarlijks maximale beschikbare budget dat de gemeente beschikbaar stelt voor de subsidie voor groene daken is € 60.000,-. Wanneer dit budget in een jaar al geheel is uitgegeven, kan er in dat jaar geen subsidie meer worden verstrekt.

Bij verdeling van het maximaal beschikbare budget geldt het volgende:

 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor subsidie voor groene daken op volgorde van ontvangst van de aanvragen.
 2. Daarbij telt als datum van ontvangst, de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.
 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.
 4. Aanvragen tellen mee voor het kalenderjaar waarin deze zijn ingediend.

U vult de onderstaande informatie in:

 • Adres van gebouw of overkapping waarop het groene dak wordt aangelegd;
 • Of u de eigenaar bent van het betreffend gebouw of de overkapping?;
 • Het aantal vierkante meters groen dak dat u gaat aanleggen;
 • Het waterbergend vermogen van het groene dak, in liters per vierkante meter;
 • Bestaat minimaal 50% van het oppervlakte van het groene dak uit andere planten dan sedum?;
 • Wanneer u start met de aanleg van het groene dak;
 • Ontvangt u voor de aanschaf en aanleg van het groene dak ook andere subsidies?

U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een offerte voor de aanschaf en eventuele aanlegkosten van het groene dak;
 • Indien dit niet uit de offerte naar voren komt, ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het aan te leggen groene dak tenminste 4 vierkante meter groot is, en het waterbergend vermogen van het groene dak minstens 20 liter per vierkante meter is;
 • Als 50% of meer van het oppervlak van een groen dak bestaat uit andere planten dan sedum en het dak daarmee een extra meerwaarde heeft voor biodiversiteit, dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie en bevat deze ook een opgave van de plantensoorten die toegepast zijn.
 • Als u een ondernemer bent; een volledig ingevulde verklaring De-minimissteun, waaruit volgt dat het drempelbedrag van € 200.000,-  zoals genoemd in de De-minimisverordening, niet wordt overschreden.
 • Als u als aanvrager niet zelf de eigenaar bent van het gebouw of de overkapping; een ondertekende toestemmingsverklaring van de eigenaar dat u daarop het betreffende groene dak mag aanleggen.

U ontvangt in principe uiterlijk 6 weken na uw volledige aanvraag ons besluit.

Het college kan de beslistermijn eenmalig met maximaal 4 weken verlengen.

Heeft u vragen over de subsidieregeling voor groene daken of over uw aanvraag?

Neem dan contact op met onze beleidsadviseur groen via telefoonnummer 14 072.