Subsidie Meerkosten Energie 2023

Let op: Deze subsidie kon u aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Met de subsidieregeling ‘Meerkosten Energie 2023’ biedt gemeente Alkmaar steun bij de betaling van de gestegen energiekosten. Deze hulp is voor organisaties die in de financiële problemen komen. Maar ook voor organisaties die wel financiële tegenvallers hebben, maar niet in nood zijn (of dreigen te komen).

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt? Bekijk de pagina Subsidies energie, voor organisaties.

Het berekenen van de meerkosten 2023 is afhankelijk van hoe u de energiekosten betaalt. U heeft een eigen energiecontract óf u heeft een servicecontract. Lees de informatie over uw situatie goed door voordat u een aanvraag start.

Voor organisaties met een eigen energiecontract berekenen we de verbruikskosten voor 2023 (inclusief BTW) op basis van het jaarverbruik in 2022.

We willen weten wat de meerkosten in 2023 zullen zijn. U berekent wat de energiekosten vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 (zullen) zijn. We vergelijken de tarieven van gas per m3 en elektriciteit per kWh in 2023 met de gemiddelde energietarieven van 1 juli 2021. Dit doen we omdat de tarieven voor gas en elektriciteit toen nog niet zo extreem waren gestegen zoals in 2022.

Is uw organisaties pas in 2022 van start gegaan? Dan gebruikt u de normrekentarieven die in het aanvraagformulier staan. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven (inclusief BTW) die golden op 1 juli 2021, voor gas per m3 en elektriciteit per kWh.

Omdat er in 2021 nog veel coronalockdowns waren, kiezen we het jaarverbruik van 2022 om een goede berekening te maken.
Heeft u (aantoonbaar) nog geen definitieve verbruiksgegevens van 2022? Dan kunt u de verbruiksgegevens van 2019 invoeren.

Nodig bij elke aanvraag

 • E-herkenning gegevens (vanaf 2+);
 • het bankrekeningnummer (IBAN) van de organisatie;
 • inschrijving van Kamer van Koophandel;
 • oprichtingsakte en statuten van de organisatie (alleen als u voor het eerst subsidie aanvraagt bij gemeente Alkmaar);
 • Energiecontract van 2021 en 2022;
 • Energiejaarafrekening 2021 (waar de maand juli 2021 bij in zit);
 • Energiejaarafrekening 2022;
 • Energiejaarafrekening 2019 (Alleen als het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar) niet kan worden vastgesteld omdat de jaarafrekening 2022 nog niet aanwezig is. Dan wordt van het verbruik van 2019 uitgegaan,);
 • Organisaties die in 2022 zijn gestart: energiecontract en jaarafrekening van 2022;
 • Als het er is:
  • Een energiecontract 2023, dat kan voor heel 2023 zijn of voor een deel daarvan.
  • Een maandafrekening 2023 waarop de tarieven, het (totale) verbruik en de (geschatte) (gemiddelde) maandelijkse verbruikskosten, inclusief BTW, voor gas en elektriciteit af te lezen zijn.

Extra bij een doorlopend energiecontract in heel 2023

 • Het (totale) jaarverbruik 2022 van gas in m3 en elektriciteit in kWh;
 • Het totale jaarverbruik van 2019 (alleen als u het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar nog) niet kunt vaststellen omdat de jaarafrekening 2022 nog niet aanwezig is);
 • Aantal maanden, 12;
 • Het eigen verbruikstarief van gas per m3 en elektriciteit per kWh inclusief BTW (als tarieven variabel zijn, het gemiddelde van januari tot en met maart);
 • Als er sprake is van teruglevering elektriciteit:
  • Het totaal aan kWh teruggeleverde elektriciteit in 2022;
  • Het x-aantal maanden waarin elektriciteit is teruggeleverd;
  • Het (gemiddelde) tarief voor teruglevering, inclusief BTW.

Extra bij een oud contract dat afloopt in de loop van 2023

 • Het (totale) jaarverbruik van 2022;
 • Het aantal maanden, waarin het oude contract nog geldig is in 2023;
 • Het aantal maanden waarin het nieuwe contract 2023 geldig is/zal zijn;
 • Het eigen oude/nog lopende (gemiddelde indien variabel) verbruikstarief van gas per m3 en
  elektriciteit per kWh;
 • Het eigen nieuwe verbruikstarief van gas per m3 en elektriciteit per kWh (als nieuwe
  tarieven variabel zijn, het gemiddelde van januari tot en met maart);
 • De normrekentarieven per 1 juli 2023: voor gas € 2,00 per m3 en elektriciteit € 0,50 per kWh;
 • Als er sprake is van teruglevering van elektriciteit:
  • Het totaal aan kWh teruggeleverde elektriciteit in 2022;
  • Het x-aantal maanden waarin elektriciteit is teruggeleverd;
  • Het (gemiddelde) tarief voor teruglevering, inclusief BTW.

Heeft uw organisatie een servicecontract waarin de stijging van energiekosten zijn doorberekend? Dan stuurt u bewijs mee van:

 • uw huurverhoging of verhoging van servicekosten, komt door stijgende
  energiekosten bij de verhuurder;
  of
 • de ingangsdatum van de huurverhoging is het gevolg van de verhoogde servicekosten (deel energiekosten);
 • servicecontract 2021 en 2023 met daarin;
 • het maandelijks bedrag dat u betaalt in 2021 en 2023.

Wij vragen in het aanvraagformulier in welke financiële situatie uw organisatie zit. Hiermee bepalen wij of uw organisatie waar mogelijk 100% of voor een gedeelte van de meerkosten voor energie in aanmerking komt.

Afhankelijk van uw situatie, wordt bepaald of u voor subsidie van categorie A of van categorie B in aanmerking komt.

Organisatie in financiële nood (Categorie A)

Uw organisatie komt in categorie A als er sprake is van financiële nood. Deze situatie moet (ook) het gevolg zijn van de hoge energiekosten. U bent niet meer in staat (of dat dreigt te gebeuren) om uw rekeningen te betalen. En/of uw plannen komen in gevaar omdat uw kosten en uitgaven zwaar drukken op de opbrengsten en inkomsten.
Om uw financiële nood over te brengen moet u het aanvraagformulier extra (financiële) informatie aanleveren.

Subsidie categorie A

Organisaties die (terecht) een categorie A aanvraag hebben ingediend, kunnen voor maximaal 100% van de meerkosten voor energie, subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen de kosten van een E-Scan/E-advies voor 100% worden vergoed tot een maximum van € 1.500,-.
Als het subsidieplafond van het fonds is bereikt of (dreigt te) worden overschreden met het totaal aanvraagbedrag in deze categorie, zullen de subsidiebedragen naar rato worden verdeeld.

Organisatie niet in financiële nood (categorie B)

Zit uw organisatie niet in financiële nood? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het opvangen van de tegenvallende energie meerkosten (compensatie) van maximaal 50%. Nadat subsidies aan categorie A zijn verleend kunt u, naar rato van het restant subsidieplafond van 4.5 miljoen, maximaal 50% van de berekende meerkosten voor energie vergoed krijgen. Dit betekent ook dat het risico bestaat dat alle aanvragen uit categorie A het subsidiebudget opmaken.

Subsidie categorie B

Uw aanvraagbedrag stelt u als volgt samen:

U neemt 50% in van het totale berekende bedrag aan meerkosten energie + (als u dit heeft laten doen) 100% van de kosten voor de E-Scan/E-advies. Dat is uw totale aanvraagbedrag. Om te kunnen bepalen of u inderdaad de maximale 50% toegekend kunt krijgen, wordt in categorie B als volgt gerekend:

 1. Alle E-Scan/E-Advies bedragen worden bij elkaar opgeteld.
 2. Alle meerkosten energie totaal uit route B worden bij elkaar opgeteld.
 3. Dit totaalbedrag wordt afgetrokken van het totaal restant subsidieplafond van 4.5 miljoen, na aftrek van de toekenning van categorie A (E-scan + 100% meerkosten).
 4. De verdeling vindt vervolgens plaats, naar rato van het restantbedrag (na aftrek van categorie A (incl. E-scan) en E-scans route B).

Gemeente Alkmaar wil dat maatschappelijke organisaties ook gebruik maken van de subsidieregeling om te besparen op energie en te verduurzamen. Voor een aanvraag van de subsidie ‘Energiebesparende of Verduurzamingsmaatregelen’ heeft u een energiescan (E-scan) of energieadvies (E-advies) nodig.

Daarom kan een organisatie bij de aanvraag voor de subsidie Meerkosten Energie 2023 , een vergoeding krijgen voor de kosten van een E-scan of energieadvies E-advies. Deze vergoeding is maximaal € 1.500,- voor gebruikers (huurders en eigenaren/beheerders) van binnen-en buitenruimten. Organisaties die al een E-scan of E-advies hebben geven dit aan in de aanvraag.

Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen.

U kunt een vraag mailen naar: energie@alkmaar.nl.

Of bel naar 14 072.