Subsidie Sociaal

Er zijn drie soorten subsidie die u kunt aanvragen.

Subsidie Sociaal Domein

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen binnen het Sociaal Domein. De activiteiten richten zich op verschillende leefgebieden en onderdelen, zoals: jeugd, onderwijs, Wmo, armoede, diversiteit en gezondheid.

Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie

U kunt subsidie aanvragen voor het bieden van peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar door een VVE-geregistreerd kindercentrum.

Subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra

U kunt subsidie aanvragen voor exploitatie van een pand, de organisatie en uitvoering van wijkgerichte activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit de Wmo.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, uitgezonderd aanvragen die vallen onder diversiteit.
 • U heeft aantoonbaar eigen inkomsten en/of cofinanciering.

Specifieke aanvullende voorwaarden staan in de afzonderlijke nadere regels:

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres aanvrager en een contactpersoon
 • KvK-nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten, het jaarplan of activiteitenplan.
 • Beschrijving van de doelstelling van de activiteiten en de resultaten die worden nagestreefd *
 • Begroting (onderbouwing verwachte kosten en verwachte inkomsten) *
 • Vermelding van elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de status van deze aanvragen *
 • Laatst opgestelde balans ten behoeve van de bepaling van de algemene reserve *
 • De hoogte van het subsidiebedrag
 • Datum
 • Handtekening

* Voor het onderdeel Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie kunt u in plaats van deze gegevens het door de gemeente verstrekte excelbestand als bijlage toevoegen aan de subsidieaanvraag. Dit format wordt jaarlijks aan de bij ons bekende subsidierelaties Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie toegestuurd. Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan voor deze activiteit? Bel dan 14 072 en vraag naar het subsidiebureau.

 • Een subsidieaanvraag voor een kalenderjaar (structurele subsidie) dient u tussen 1 juni tot en met 31 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Voor subsidieaanvragen voor activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden, is de jaarlijkse deadline 1 mei in het voorafgaande schooljaar (brede schoolactiviteiten) of tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteiten.
 • Andere subsidieaanvragen (incidentele aanvragen) dient u in tussen 13 en 4 weken voordat de aanvrager van plan is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Subsidieaanvragen voor peuteropvang dient u in voor 1 oktober voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.