Subsidie sociaal domein

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het doel van het Sociaal Domein. De activiteiten richten zich op verschillende onderdelen, zoals: jeugd, onderwijs, Wmo, armoede, diversiteit en gezondheid.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, uitgezonderd aanvragen die vallen onder diversiteit.
 • U heeft aantoonbaar eigen inkomsten en/of cofinanciering.

Specifieke aanvullende voorwaarden staan in de nadere regels:

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres aanvrager en een contactpersoon
 • KvK-nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten, het jaarplan of activiteitenplan.
 • Beschrijving van de doelstelling van de activiteiten en de resultaten die worden nagestreefd*
 • Begroting (onderbouwing verwachte kosten en verwachte inkomsten)*
 • Vermelding van elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de status van deze aanvragen*
 • Laatst opgestelde balans ten behoeve van de bepaling van de algemene reserve
 • De hoogte van het bedrag van de subsidie
 • Datum
 • Handtekening
 • Een subsidieaanvraag voor een kalenderjaar (structurele subsidie) dient u tussen 1 juni tot en met 31 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Andere subsidieaanvragen (incidentele aanvragen) dient u in tussen 13 en 4 weken voordat de aanvrager van plan is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.