Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

  • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven;
  • Weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven.

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

Het is belangrijk om de Nederlandse taal te leren. Want als u de Nederlandse taal spreekt, is het gemakkelijker om mee te kunnen doen. U kunt uw kinderen beter helpen met hun huiswerk of een gesprek hebben met hun leerkracht. Ook werken of werk vinden is makkelijker als u de Nederlandse taal spreekt.

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat ook dat u drie jaar de tijd krijgt om in te burgeren. Heeft u vragen over uw inburgering? Stel die dan aan DUO.

Heeft nog vóór 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen? Dan geldt voor u de ‘oude’ wet inburgering. Heeft u daar vragen over? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Alkmaar via 14 072.

Bent u een statushouder (verblijfsvergunning asiel) met een inburgeringsplicht? Dan is de participatieverklaring een onderdeel van de maatschappelijk begeleiding.

Deze begeleiding krijgt u van Vluchtelingenwerk Nederland. U hoeft daarvoor niet te betalen. U krijgt via de gemeente een uitnodiging van VluchtelingenWerk Nederland om mee te doen aan het traject.

Voor alle overige inburgeringsplichtigen (bijvoorbeeld de gezinsmigrant met een verblijfsvergunning regulier) wordt het participatieverklaringstraject uitgevoerd door Stichting Inova in Alkmaar. De kosten van het traject zijn € 150,00. Afhankelijke van uw inkomen kunt u bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen. Dit geldt alleen voor een cursus op een school met het ‘Blik op Werk Keurmerk‘. U ontvangt via de gemeente een uitnodiging van Inova om deel te nemen aan het traject.