Registratie Aanduiding Politieke Partij

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing.

Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer- of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet lokaal te registreren.

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

U levert bij het Centraal Stembureau van de gemeente het volgende in:

• Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
• Een recent bewijs (max. 3 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
• Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’;
• Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de
kandidatenlijst in te leveren.

U maakt € 112,50 over rekeningnummer NL57 BNGH 0285 0986 24 van gemeente Alkmaar, onder vermelding van:

• waarborgsom registratie
• naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst, krijgt u de waarborgsom terug.

Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Het Centraal Stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen in de volgende gevallen:
• Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
• Als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
• Als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.
• Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
• Als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
• Als op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 072. Of per e-mail: verkiezingen@alkmaar.nl