Stemmen als niet-Nederlander in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, kunnen stemrecht hebben voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen). Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Het gaat (art. Y 3 van de Kieswet) om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Niet in Nederland maar ook niet in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan de Europese verkiezingen te kunnen meedoen, kunt u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar u woont.
Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de registratie van de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie personen (BRP).
Een registratie blijft geldig zolang uw nationaliteit hoort bij een land dat lid is van de EU en u (als geregistreerde EU-burger) in Nederland woont en uw registratie niet intrekt.

Informatie