Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

 

Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

• Kandidaten moeten in gemeente Alkmaar wonen en ingeschreven staan.
• Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Alkmaar gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
• Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
• Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
• Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
• De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
• Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

• De kandidatenlijst;
• Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie ID;
• Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.
Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:
• Minimaal 30 ondersteuningsverklaringen;
• Bewijs van betaling van de waarborgsom.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 geen zetel hebben gehaald betalen een waarborgsom van € 225,-.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL57 BNGH 0285 0986 24 van gemeente Alkmaar, onder vermelding van:

• waarborgsom kandidaatstelling
• naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling.

U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

In de week voor de kandidaatstelling kunt u de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door Team Verkiezingen van de gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente.

Dat kan telefonisch via 14 072. Of per e-mail verkiezingen@alkmaar.nl