Illegale bouw of gebruik, melding

De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

Loopt de bouw of verbouwing niet volgens de regels? Meld dit aan ons.

  • Toezichthouders mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Toezichthouders mogen informatie opvragen.
  • Toezichthouders hebben het recht om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en mogen hier kopieën van maken. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Toezichthouders mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, het openen van verpakkingen en zo nodig, spullen meenemen.
  • Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Bij een melding wordt er onderzocht of er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik. Als dat zo is, dan neemt de gemeente contact op met eigenaar zodat het illegale bouwwerk wordt verwijderd of het illegale gebruik wordt gestaakt. Ook kan het zijn de eigenaar in de gelegenheid wordt gesteld om het illegale bouwwerk of het illegale gebruik alsnog, als dit mogelijk is volgens de regelgeving, te legaliseren door het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Weet u niet zeker of de bouwwerkzaamheden illegaal zijn? U kunt ook de vergunningencheck doen op het omgevingsloket.