Veel gestelde vragen Energieleverend Geluidsscherm

Informatiebijeenkomst Energieleverend Geluidsscherm

Tijdens het webinar informatiebijeenkomst Energieleverend Geluidsscherm op 30 september hebben deelnemers vragen gesteld via de chat. De vragen zijn deels al tijdens het webinar beantwoord. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden gebundeld.

Proces

 1. Worden bewoners en geïnteresseerden nog op een ander moment geïnformeerd?
  Er vindt direct voor begin van de bouw van het scherm nog een informatiebijeenkomst plaats. De klankbordgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van de Belanghebbende Bewonersgroep Geluidswal (BBG) en de organisatie voor natuurbehoud Animo, blijven betrokken bij alle stappen in het proces. U kunt de ontwikkeling volgen via de website https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energieleverend-geluidsscherm/. Ook kunt u de film nogmaals bekijken en ziet u de antwoorden op veel gestelde vragen op de website.
 2. Wat gebeurt er met de opgewekte energie?
  De opgewekte energie wordt aan het net geleverd. Hierover zijn al afspraken gemaakt met Liander. De opgewekte energie kan niet rechtstreeks naar de huishoudens achter de schermen gaan omdat dit technisch niet kan. De zonnepanelen zijn aangesloten op het openbare netwerk waarop alle gebruikers in Nederland op zijn aangesloten. Verder past een directe koppeling ook niet binnen de Energiewetgeving in Nederland.

  Tijdens de verkenning van het pilotproject Energieleverend Geluidsscherm is onderzocht of bewoners zonnepanelen kunnen huren en/of kopen, b.v. via een postcoderoos project. De opbrengsten uit de opgewekte stroom zijn hoger bij leveren aan het net via Liander. Van de opbrengsten wordt een deel van de kosten voor het scherm terugbetaald.
 3. Bij welke wijken komt een vast scherm en bij welke wijken een groenscherm?
  In de presentatie bij de informatiebijeenkomst is een kaart weergegeven met de locatie van zowel het vaste scherm als het groenscherm. Het vaste scherm loopt langs de noordwestzijde van de Schagerweg (Laan van Darmstadt) en Huiswaarderweg (Laan van Straatsburg). Het groenscherm loopt langs de zuidzijde van de Huiswaarderweg (Schinkelwaard) en de Nollenweg (Drechterwaard.)
 4. Zijn deze geluidsschermen beter isolerend dan de huidige geluidsschermen?
  De nieuwe schermen zullen tot een geluidsreductie tot onder de 55 decibel leiden. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige schermen.
 5. Als er dan toch helaas bomen gekapt moeten worden, zou het mooi zijn als deze als lokaal hout worden gebruikt voor meubels, bijv. een parkbank, en lokaal worden ingezet. Is hier al aan gedacht?
  Dit is een mooi voorstel. Wij proberen dit mogelijk te maken.
 6. Wanneer is het DO gereed en vervolgens het UO en wanneer beginnen de werkzaamheden?
  Naar verwachting is het Definitief Ontwerp (DO) in november gereed. Dan kan de gemeente een aannemerscontract afsluiten voor de realisatie van het Energieleverend Geluidsscherm. Na contracteren wordt een Uitvoeringsontwerp (UO) worden gemaakt. Wij verwachten dat de bouw eind 2021 of begin 2022 wordt gestart.

Ontwerp en uitvoering

 1. Op welke locaties worden de omvormers geplaatst en hoe zien die eruit?
  Voor het aansluiten van alle zonnepanelen op het bestaande energienetwerk zijn totaal 3st trafo’s nodig. Er worden er twee geplaatst aan de noordzijde en 1 aan de zuidzijde van de Huiswaarderweg. Deze trafo’s zijn reguliere trafo’s zoals u deze al veelal in woonwijken terug ziet komen.
 2. Hoe ziet de achterzijde van het geluidsscherm eruit? Ook nog een onderhoudspad?
  De achterzijde van het noordelijk scherm bestaat uitlicht grijze betonnen panelen. De achterzijde van het zuidelijke scherm bestaat uit groene stalen cassettes. Beide geluidsschermen zullen bereikbaar gemaakt worden voor onderhoud en waar nodig voorzien van een onderhoudspad.
 3. Welke overlast gaan wij ervaren tijdens de aanleg van de geluidsschermen?
  De aanleg van het geluidsscherm zal m.b.t. groter materieel worden uitgevoerd vanaf de ringweg. Kleine werkzaamheden kunnen ook vanaf de zijde van de woningen worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat wij dit op verantwoorde wijze kunnen doen, zonder dat er gevaarlijke situaties ontstaan. De groene zone zal in ieder geval niet worden afgesloten en blijft bereikbaar. Het uitgangspunt is vooralsnog dat alle werkzaamheden overdag plaats vinden, maar de wegbeheerder zou op basis van te stellen eisen op het gebied van doorstroming of verkeersveiligheid een aantal activiteiten naar de nacht toe kunnen verplaatsen. De exacte werkvolgorde en planning is nog niet bekend en zullen later gecommuniceerd worden.
 4. Hoe wordt graffiti voorkomen?
  Wij kunnen dit niet helemaal voorkomen, maar wij zullen door middel van hekken de toegang tot de wegzijde zoveel mogelijk blokkeren.
 5. Hoe hoog zijn de geluidsschermen?
  De noordelijke geluidsschermen zullen maximaal 6 meter hoog zijn. Het zuidelijke scherm is ca. 4,5 meter hoog. Dit scherm komt dichter op de weg te staan en kan daarom minder hoog uitgevoerd worden om dezelfde geluidsreductie te realiseren. Beide schermen zijn volledig doorgerekend op geluidsreductie op basis van de laatste normen en richtlijnen.

Groen

 1. Zijn er al bomen gekapt voor de aanleg van het geluidsscherm?
  Nee. De bomen die recent gekapt zijn langs het Vlietwaardpad zijn met een andere reden gekapt.
 2. Is het al bekend welke bomen er exact gekapt moeten gaan worden?
  Nee. Omdat we zoveel mogelijk bomen willen sparen zijn we nog druk bezig om alle opties te onderzoeken. Zodra we weten welke bomen gekapt moeten worden, zullen we een kapvergunning aanvragen. Deze aanvraag is openbaar.
 3. Blijft de sloot langs de provinciale weg behouden?
  Het huidige tracé voor het noordelijke scherm loopt tussen de sloot en het talud, waardoor de sloot behouden kan blijven.
 4. Wordt het asfaltpad door het wandelgebied van De Horn ook opgeknapt?
  Nee. Het genoemde wandelgebied valt niet in het projectgebied. Het inrichtingsplan voor het gebied achter het scherm richt zich vooral op het officieel maken van een aantal bestaande sluippaadjes waar dit mogelijk en wenselijk is. Daarmee willen we het wandelgebied zo compleet mogelijk maken.
 5. Worden er ook extra banken en prullenbakken geplaatst?
  Dat is nu geen onderdeel van het plan. In het verleden zijn juist bankjes verwijderd op verzoek van buurtbewoners. Vanuit de bewonersgroep is deze vraag ook niet naar voren gekomen.
 6. Wordt het voetbalveldje langs het Vlietwaardpad ook vernieuwd?
  We zien geen aanleiding om dit voetbalveldje te vernieuwen.
 7. Welke olifantspaadjes/sluippaadjes worden aangepast tot officieel pad?
  Op de website staat een concepttekening van het inrichtingsplan. Daarop ziet u in bruin de extra stukken pad die we vooralsnog in gedachten hebben. Op verzoek van de klankbordgroep is besloten een deel van het ingetekende pad niet aan te leggen, maar om te vormen tot rustgebied voor de aanwezige natuur.
 8. De sluippaadjes worden toch wel veilig?
  Uiteraard. Daar waar de sluippaadjes langs een duiker of tunnel gaan, zal een hekwerk geplaatst worden om de veiligheid van de wandelaar te garanderen.
 9. Blijft het huidige hondenlosloopgebied behouden?
  Ja
 10. Wat is het doel van het educatieveldje?
  Het doel is een stukje meer bewustwording te creëren rondom biodiversiteit. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden (insectenhotel, takkenril, etc.) proberen we het verbeteren van de biodiversiteit meer tastbaar te maken. De bedoeling is dat het een leuke plek is om met kinderen naartoe te gaan om wat meer te leren over alles wat er leeft in het park. Het is niet de bedoeling dat het een grote trekpleister wordt voor mensen van buiten de wijk.
 11. Waarmee wordt het groenscherm beplant?
  Dat is in deze fase nog niet uitgedacht, maar het uitgangspunt is dat het met inheemse klimplanten beplant wordt.
 12. In het meertje bij de Zandkreek worden regelmatig ijsvogels gezien. Kan er voor deze soort ook iets gedaan worden binnen dit project?
  Dat maakt nu geen onderdeel uit van het inrichtingsplan. Het bouwteam gaat de mogelijkheid onderzoeken.