Gebiedsagenda Alkmaar Noord

Een gebiedsagenda is een overzicht van alle onderwerpen/thema’s die voor dat gebied belangrijk zijn. Een gebiedsagenda wordt gemaakt door het gebiedsteam. Zij maakt deze agenda samen met bewoners, organisaties, ondernemers, instellingen, woningcorporaties en andere partijen.

Wat willen we bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Onderhoud openbare ruimte Wegenonderhoud       Grevelingen, Wielingenweg, Weverstraat en omgeving Laan van Parijs Stadswerk072 met Netwerkpartners en Bewoners       2021 
Onderhoud openbare ruimte Meer groen / minder grijs is beter voor het klimaat   Arkplein/Boeierstraat      Stadswerk072 met Netwerkpartners en Bewoners  2021  Q 1 & Q2    Basis is gelegd. Beplanting moet nog worden aangebracht.
Onderhoud openbare ruimte Meer groen / minder grijs is beter voor het klimaat   BraspenningstraatWoonwaard met Stadswerk072 en Bewoners 2021  Q2 en Q3  Gestart in Q1, mogelijk klaar in Q2.
Onderhoud openbare ruimte Klimaatbestendig 2050 Koedijk Plan tot herinrichting Deel Saskerstraat en omgeving  Stadswerk072 met gebiedsteam en Bewoners 2021 
Onderhoud openbare ruimte Onderhoudsplan spelen Onderhoudsplan maken samen met wijkteam en bewoners Stadswerk072 met Gebiedsteam en Bewoners 2021  Q2
Er is een enquête onder professionals uitgezet.  
LeefbaarheidEen goed onderhouden wijk Realisatie nieuw geluidscherm langs Huiswaarderweg en Schagerweg   Gemeente Projectleider met bewoners   2021
Streven start bouw eind 2021
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Jeugd Overlast van jeugd terugdringen en zodoende het veiligheidsgevoel in de wijk vergroten.  Samenwerking alle partijen betrokken bij jeugd, zowel intern als extern, jongerenwerk centraliseren en met ouders en jongeren in gesprek gaan.  Gebiedsteam met Jongerenwerk en Sociaal Domein     2021  Doorlopend   De aanbesteding voor outreachend jongerenwerk is bijna rond. Zodra de jongerenwerker(s) actief zijn in Noord haken zij aan bij de jeugd overleggen. Ook gaat hij/zij met jongeren kijken naar wat er speelt in de wijk, zodat het gebiedsteam samen met de jongerenwerker en de jongeren problemen kan aanpakken.
Overlast zwervers/alcohollisten in en om het park De Rekerhout     Vermindering overlast van deze groep Aangedragen oplossingen bespreken, realiseren indien mogelijk; casuïstiek aan de orde stellen en opschalen wanneer dit aan de orde is.  Gebiedsteam met Sociaal Domein   2021  Er is een camera geplaatst voor drie maanden naar aanleiding van overlast rondom de Spilstraat.
Burenruzies Achterhalen of het geschetste beeld over de hoeveelheid juist is. Achtergrond van een ruzie achterhalen en daar inzetten wat nodig is.  Buurtbemiddeling vragen naar concrete cijfers, met bewoners en professionals het aantal burenruzies monitoren Gebiedsteam met Buurtbemiddeling   2021  Q2 en Q4  Doorlopend   
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Leefbaarheid   Leefbaarheidsonderzoek Faktorij en omgeving Woonwaard gaat keukentafel  gesprekken voeren met hun huurders Woonwaard met Bewoners en Gebiedsteam 2021  Q3 starten
 LeefbaarheidStimuleren van bewoners-initiatieven Gebiedsteam stuurt aan op meer gebruik  door dit uit te dragen tijdens gesprekken, meer aandacht op social media       Gebiedsteam met Netwerkpartners, en Regiegroep subsidies 2021   doorlopend  Er is op dit moment één Bewonersinitiatief gemeld.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Nieuw- of verbouw Realiseren of vernieuwen woningen Plan Schoolstraat-burg. Kooimanstraat Woonwaard met Bewoners, Stadswerk072 en gebiedsteam 2021  Bewoners, gemeente en woonwaard trekken bij dit project samen op.
Nieuw- of verbouw Realiseren of vernieuwen woningen Nieuwbouw Sperwerstraat Woonwaard met Projectleider, Bewoners en gebiedsteam  Oplevering 2021 Q4  In aanbouw
Nieuw- of verbouw Realiseren of vernieuwen woningen Kanaaldijk 301 nieuwbouw Projectontwikkelaar met Projectleider, Bewoners en gebiedsteam 2021/2022  Plan wordt uitgewerkt en het bestemmingsplan is in procedure. Verkoop start vermoedelijk voorjaar 2022
Winkelcentrum de Mare Het behouden van een zodanige inrichting in de mare dat je hier als bezoeker fijn kan winkelen en dat de openbare ruimte goed begaanbaar blijft.  Iedere 4 weken de ins en outs te bespreken in het gebiedsteam en actief te handelen op problemen Gebiedsteam met Winkeliers 2021 Vanuit handhaving en jongerenwerk is ingezet op de aanwezigheid van jongeren in de parkeergarage.
 Winkelcentrum de Mare Minder overlast fiets Fietsparkeren in het centrum is al jaren een probleem. Gebiedsteam stuurt aan en houdt regie op afspraken met Unit Verkeer en winkeliers Unit Verkeer met Winkeliers en Gebiedsteam Q1 en Q2 2021  Er zijn extra voorzieningen gerealiseerd aan de buitenkant van het centrum.
Winkelcentrum de Mare Uitstallingen volgens uitgegeven vergunning Bij signalen wordt actief opgetreden.  Conflicten worden besproken en afspraken gemaakt. Unit Vergunningen met Handhaving met winkeliers en Gebiedsteam Q1 en Q2 2021 
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Communicatie met bewoners   Input agenda verbeteren door informatie uit de wijk. Meer bekendheid gebiedsteam Gesprekken bij evenementen, bijeenkomsten organiseren en informatie tergkoppelen waar mogelijk en waar nodig.   Gebiedsteam met communicatie 2021    Doorlopend   
Vergroten burgerparticipatie Vergroten inspraak en activiteiten voor en door bewoners Door te weten wat er speelt in de wijk ondersteunen we bewoners bij inspraak en stimuleren we  en helpen we bij bewonersinitiatieven Gebiedsteam met communicatie 2021   Doorlopend 
Het gebiedsteam op de kaart zetten Vergroten herkenbaarheid gebiedsteam Door filmpjes en het gebruik van  social media en door het aanwezig zijn in de wijk en bij bijeenkomsten en evenementen Gebiedsteam met communicatie 2021  Q2 en Q3; daarna doorlopend   
Samenwerken met sociaal domein Betere integrale samenwerking met het sociaal domein Komend jaar wordt dit nader ingevuld  2021  Doorlopend   In Q1 is Sociaal Domein op thema maatschappelijke opvang aangehaakt bij het gebiedsteam. Voortgang op dit thema volgt op het gebiedsteam.
Het inzichtelijk maken van het wijkprofiel Een nog betere gebiedsgerichte agenda voor 2022 Nog meer communicatie met bewoners, mee kijken met bewonersinitiatieven, monitoring veiligheidsbeleving. Samenwerking betrokken partijen en beschrijving van de buurten met een buurtanalyse Gebiedsteam met Netwerkpartners en Bewoners   2021  Q3 &Q4   
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Verkeer Te weinig parkeerplaatsen Opvangen signalen en doorzetten aan Stadwerk072 en Verkeer. En in gesprekken met bewoners stimuleren op afspraken met elkaar. Verkeer met Stadswerk072 en Gebiedsteam 2021         
VerkeerVeiligheid rondom scholen verbeteren.  Door signalen op te vangen en in gesprekken met de school. Signalen doorzetten aan Stadswerk072 en Verkeer Gebiedsteam met Stadwerk072 en Verkeer 2021 
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Varen & water Verminderen overlast op het water Kernteam water is gestart met een onderzoek naar het gebruik op het water. Het gebiedsteam brengt overlast meldingen in kaart en zet dit door. Kernteam water met Gebiedsteam en Bewoners Q2 (voorbereiding Q3 (uitvoering) 2021  Er zijn twee waterscooters voor handhaving beschikbaar. Deze worden ook in Alkmaar Noord ingezet bij handhaving op het water.
Varen & waterMinder dumps en ingebruikname gemeente grond In 2021 dit meer te monitoren en trends in beeld te brengen. Vervolgens richting organisatie voor vervolgtraject Gebiedsteam met Handhaving 2021