Gebiedsagenda Alkmaar West

Een gebiedsagenda is een overzicht van alle onderwerpen/thema’s die voor dat gebied belangrijk zijn. Een gebiedsagenda wordt gemaakt door het gebiedsteam. Zij maakt deze agenda samen met bewoners, organisaties, ondernemers, instellingen, woningcorporaties en andere partijen.

 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Onderhoud openbare ruimteSchone en nette woonomgevingAfstemmen met betrokken partijen en bewoners en geïnformeerd zijnStadswerk 072, Afdeling Verkeer Gemeente en Gebiedsteam2021 Doorlopend
Verkeer en ParkerenVeilige verkeerssituatiesAfstemmen met betrokken partijen en bewonersAfdeling Verkeer, Gebiedsteam en ParkeerserviceDoorlopend
Parkeerdruk rondom Jan de Heemstraat heeft de aandacht, bij meerdere afdelingen binnen de gemeente.
JongerenwerkBegeleiding, coaching en contact jongerenInformatie delen, projecten opzetten.Gebiedsteam en JongerenwerkDoorlopend
De aanbesteding out reachend jongerenwerk is bijna afgerond. Als dit is afgerond, kunnen we het outreachend jongerenwerk Alkmaar Breed inzetten.
Sport en OntspanningGezonde levensstijlGebiedsteam volgt de ontwikkelingen op dit gebiedAlkmaar Sport, Gebiedsteam, Buurtcentra en bewoners2021
Alkmaar Sport is sinds Q1 aangehaakt bij het gebiedsteam plus. Ook worden er meerdere activiteiten vanuit Alkmaar Sport georganiseerd.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
JeugdJeugdoverlast terugdringen en veiligheidsbeleving bewoners verbeterenJongerenwerk en
Zichtbaar aanwezig  
Gebiedsteam,
Jongerenwerk,
Sociaal domein, Jeugd en Ouders  
Doorlopend
De aanbesteding out reachend jongerenwerk is bijna afgerond. Als dit is afgerond, kunnen we het outreachend jongerenwerk Alkmaar Breed inzetten.
WaterVeiligheid op het water verbeterenInterventies inzetten voor verbeteren van veiligheid en plezier op het waterKernteam Water (gemeente), gebiedsteam en bewoners2021
Er zijn twee waterscooters voor handhaving beschikbaar. Deze worden ook in Alkmaar West ingezet bij handhaving op het water.    
Onveiligheidsgevoelens  Verbeteren gevoel van veiligheidBewoners betrekken, activiteiten organiserenGebiedsteam, Bewoners, Netwerkpartners  2021 Heimstaden Nederland heeft sinds de start van 2021 bezit in Alkmaar West (Hoefplan). Zij sluiten aan bij het gebiedsteam plus om de problematiek rondom de wijk waarin zij bezit hebben te bespreken. 
DNO en Zwerversproblematiek  Integrale aanpak problematiek Ontwikkelingen volgen en casuïstiek bespreken.  DNO, bewoners en Gebiedsteam2021 Doorlopend
Er is veel overlast gemeld het eerste kwartaal. Er is gesproken met ondernemers over te nemen maatregelen. Bestuurlijk wordt nu gekeken naar mogelijkheden om de overlast aan te pakken. Zowel handhaving als politie nemen de overlastlocaties standaard mee in de rondes.  
Verbouwing station Alkmaar NoordGeïnformeerd zijnAfstemmenProrail, NS, gebiedsteam, Projectleider gemeente2021 Loopt volledig volgens schema, de opening is in juni gepland.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Sociale cohesie/eenzaamheid  Sociale cohesie vergroten, creëren draagvlak en inzetten kennis bewoners Bewoners betrekken bij buurtinitiatieven  Gebiedsteam, ketenpartners en bewoners2021
In totaal zijn er in Q1 tien bewonersinitiatieven gemeld. In Hoefplan zijn er zeven gemeld, Huiswaard twee en Vroonermeer één.
Start Me Up! Project  Overlast monitoren en verminderenStructureel bijeenkomen en ontwikkelingen volgen  Gebiedsteam, Netwerkpartners, bewoners, jeugd en Woonwaard  2021
Er zijn weinig tot geen overlastmeldingen. Politie en Handhaving nemen de locatie standaard mee in de surveillance. De locatie is standaard onderwerp van gesprek in het gebiedsteam plus.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
BouwprojectenBetrokken zijn bij bouwprojectenAfstemmen  Projectleider Gemeente,  Ontwikkelaars, Bewoners en Gebiedsteam2021
Judith Leysterstraat (Campus de Hoef): Er is bezwaar ingediend tegen de plannen van de bouw van Campus de Hoef, deze procedure loopt. Het gaat met name om de stand van het gebouw en de verkeerssituatie.  De hoorzitting vindt begin april plaats. Er is ook een bezwaarprocedure rondom het participatietraject. Ahrendgebouw: De sloop staat gepland begin 2022. Het idee is nu om daar meerdere gebouwen met meerdere appartementen voor terug te laten komen.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Communicatie met bewoners  BekendheidVia verschillende vormen van mediaGebiedsteam met communicatie2021
Doorlopend
Vergroten burgerparticipatieSociale cohesieInzet verschillende communicatiekanalenGebiedsteam met communicatie2021
Doorlopend
Het gebiedsteam op de kaart zettenBereikbaarheid en betrokkenheidInzet verschillende communicatiekanalen en actief aanwezig zijn in de wijkGebiedsteam met communicatie2021 Q1 & Q2 en daarna doorlopend
Samenwerken met het sociaal domeinIntegrale afstemmingHier wordt in 2021 invulling aangegevenGebiedsteam in samenwerking met sociaal domein2021  
Doorlopend  
In Q1 is Sociaal Domein op thema maatschappelijke opvang aangehaakt bij het gebiedsteam. Voortgang op dit thema volgt op het gebiedsteam.  
Het inzichtelijk maken van het wijkprofielVergroten kennis van en betrokkenheid bij de wijkMet bewoners in gesprek, volgen ontwikkelingen en projecten.Gebiedsteam,  Netwerkpartners en Bewoners2021 Q3 &Q4