Griffie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Griffie > Griffie

Griffie

In de Wet dualisering gemeentebestuur is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffier moet hebben. De gemeente Alkmaar heeft een eigen raadsgriffie met 7 medewerkers. Kort gezegd is de griffie het dagelijks ondersteunend bureau van de gemeenteraad.

Het doel van de raadsgriffie

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad en de commissies bij de uitoefening in haar functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan; 
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.

De taken van de raadsgriffie

 • Secretariële ondersteuning (voorbereiding agenda, verspreiding raads- en commissiestukken, verslaglegging, afspraken maken, afdoening van brieven etcetera)
 • Coaching, wegwijs maken in werkwijzen, procedures etcetera
 • Informatieverstrekking (verzamelen en verwerken van informatie, het verlenen van hulp bij redactionele vormgeving, samenvattingen van belangrijke documenten etcetera) 
 • Technische bijstand (formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties, vragen etcetera) 
 • Adequate voorbereiding en goed verloop van raads- en commissievergaderingen, goede organisatorische voorbereiding van de raadsvergaderingen 
 • Communicatie (intern en extern) 
 • Opleiding en vormingsfaciliteiten 
 • Beleidsadvies 
 • Bijstand bij de uitoefening in het recht van onderzoek, overige onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksbudget.

De medewerkers van de raadsgriffie

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, 5 raadsadviseurs, waarvan 1 ook optreedt als plaatsvervangend griffier, een communicatie-/raadsadviseur en een managementassistente.

P. Tromp (Petra), raadsadviseur en plaatsvervangend griffier (vanaf 12-12)
Telefoonnummer 14 072, e-mail ptromp@alkmaar

F. van Beek (Felix), griffier
Telefoonnummer 14 072, e mail fvanbeek@alkmaar.nl

M. Pieters (Mirjam), managementassistent 
Telefoonnummer 14 072, e-mail raadsgriffie@alkmaar.nl

L. Corstjens-Hart (Lynsey), managementassistent 
Telefoonnummer 14 072, e-mail raadsgriffie@alkmaar.nl

M. Schrooten (Marion), raadsadviseur
Telefoonnummer 14 072,  e-mail mschrooten@alkmaar.nl

J.F. Ningen-Landman (Joke), raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie
Telefoonnummer 14 072,  e-mail  
jningen@alkmaar.nl

S.M. Zuiderduin-Teeuwen (Sacha), communicatie- en raadsadviseur
Telefoonnummer 14 072, e-mail szuiderduin@alkmaar.nl 

Laatste wijziging: 06 januari 2020