Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Koninklijke onderscheiding (lintje)

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Koninklijke onderscheiding (lintje)

Koninklijke onderscheiding (lintje)

Bij welke gelegenheid wordt een onderscheiding uitgereikt?

De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze feestelijke bijeenkomst vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag, in de Raadzaal van het stadhuis te Alkmaar.
Een uitreiking kan ook plaatsvinden tijdens een Bijzondere Gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een afscheid van de kandidaat in de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt of een jubileum van de vereniging waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet.

Voor wie kunt u een voorstel indienen?

In principe kan iedereen worden voorgesteld voor een Koninklijke onderscheiding. De voorsteller moet aantonen dat de kandidaat zich gedurende langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Onder ‘langere tijd’ wordt een periode van minimaal vijftien à twintig jaar verstaan. Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan; er kan ook sprake zijn van een reeks van activiteiten die in een periode van minimaal vijftien jaar opeenvolgend of gelijktijdig zijn verricht. Op het moment van indiening van het voorstel moet de kandidaat nog steeds actief zijn in (één van) de functie(s) waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt.
Ook personen die bij de uitoefening van hun beroep bijzondere prestaties leveren, kunnen worden onderscheiden. Zulke verdiensten moeten aantoonbaar uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand in dezelfde functie mag worden verwacht. Het gaat dan om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten, en de mate waarin de samenleving baat heeft bij de geleverde inzet.

Wie mag een voorstel indienen?

Iedereen kan voor een andere persoon een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding indienen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of woonplaats. Dit geldt ook voor familieleden van kandidaten en personen die buiten Nederland wonen. Als een kandidaat zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in bijvoorbeeld verenigingsverband, dan ligt het voor de hand dat een bestuurder van deze vereniging het voorstel indient. Als het gaat om iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, dan is de werkgever de meest aangewezen persoon om het voorstel in te dienen.

Waar moet een voorstel aan voldoen?

Het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving; 
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking? 
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Als het een Bijzondere Gelegenheid betreft, stel dan een passende gelegenheid voor die samenhangt met de verdiensten;
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?

De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Deze moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Om welke activiteiten gaat het?
  Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet?
 • Was hij of zij alleen actief of samen met anderen? 
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder? 
 • Wat is het belang voor de samenleving? 
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest?
 • Hoeveel uur per week of per maand? 
 • Is de kandidaat nog steeds actief in de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt? 
 • Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het?
 • Wordt het voorstel ondersteund door personen die betrokken zijn bij het werkveld waarin de kandidaat zich verdienstelijk heeft gemaakt?

Wat is de verdere procedure?

Als het gaat om een in Alkmaar woonachtige kandidaat brengt de burgemeester van Alkmaar advies uit over het voorstel. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland een oordeel. Die stuurt het voorstel daarna door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert de voorsteller daarna over de uitkomst en maakt bij een positief besluit met de voorsteller afspraken over de uitreiking. In de regel reikt de burgemeester de onderscheiding uit.
Op de dag van uitreiking ontvangt de gedecoreerde naast het lintje ook een oorkonde. Daarin staat dat Z.M. de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.lintjes.nl. Heeft u na het lezen nog steeds vragen? Mail dan kabinetburgemeester@alkmaar.nl

Laatste wijziging: 22 december 2017