Omgevingsvergunning voor reclame

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor reclame

Omgevingsvergunning voor reclame

Wilt u reclame-uitingen aanbrengen op uw bouwwerk? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor reclame nodig, voor de constructie zelf moet een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen worden aangevraagd.

Wilt u reclame-uitingen aanbrengen op uw bouwwerk? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor reclame nodig, voor de constructie zelf moet een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen worden aangevraagd.

Om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u de welstandscriteria voor reclame met het toetsingskader bekijken.

Hoe vraag ik het aan?

Dit kan op twee manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

 • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
 • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Betrouwbaarheidsniveau 2 is vereist.

Voeg de volgende bijlagen bij:

 • het aantal en de afmetingen van de reclame;
 • de hoogte van de reclame, gemeten vanaf maaiveld tot de onderkant;
 • de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting;
 • de tekst van de reclame;
 • een geveltekening (1:100);
 • foto's of fotomontages in kleur van de bestaande en nieuwe situatie.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor reclame betaalt u leges. Daarnaast betaalt u voor reclames boven gemeentegrond jaarlijks precariobelasting.

Wachttijd

Nadat u een aanvraag omgevingsvergunning voor reclame heeft ingediend, stelt de gemeente u binnen acht weken op de hoogte van de beslissing over uw aanvraag.

Zie ook:
Buitenreclame
Vrije plakplaatsen affiches
Tijdelijke reclame
Illegale reclame-uitingen
Reclame als uitstalling van (winkel-)bedrijf
Promoacties: sampling
Promoacties: flyeren

Contact

Heeft u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning voor de reclamevergunning kijkt u op de tab 'Lees meer'.

 Logo Digid Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

De gemeente Alkmaar heeft een reclameverordening opgesteld om aantasting van het stadsbeeld door reclame-uitingen tegen te gaan.

Reclamebeleid

Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Het plaatsen van een reclame-uiting kan een bouwwerk ingrijpend wijzigingen en daarmee het straatbeeld makkelijk aantasten.

De reclameverordening geeft de kaders aan waarbinnen het aanbrengen van reclames aanvaardbaar is. Deze verordening geldt op het grondgebied van de gemeente Alkmaar binnen de bebouwde kom. Op het grondgebied gelegen buiten de bebouwde kom is de Landschapsverordening Noord-Holland 2010 van toepassing.

Wanneer vergunningsvrij?

Voor een groot deel is geen vergunning nodig. De meest toegepaste vergunningvrije reclames zijn:

 • reclame verder dan 0,20 m¹ achter de glazen puien, deuren en ramen van een bouwwerk;
 • naamborden en opschriften, die betrekking hebben op de dienst, het beroep of bedrijf, uitgeoefend in of op het onroerend goed, dan wel op de bestemming daartoe, mits zij niet groter zijn dan 0,30 m² en geen grotere afmeting hebben dan 0,60 m¹.
 • aankondigingen ter voldoening aan een wettelijke verplichting, mits de in het wettelijk voorschrift genoemde minimummaten niet worden overschreden. Zijn hiervoor geen maten vastgesteld, dan geldt als maximum een oppervlakte van 0,30 m² en een afmeting van 0,60 m¹.
 • reclame in rechtmatig gerealiseerde A0-vitrinekasten aan bioscopen, theaters en andere sociaal-culturele instellingen voor de daarin te vertonen voorstellingen;
 • reclame op zuilen, borden en nissen, die daarvoor van gemeentewege zijn aangewezen;
 • uitstallingen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Mogelijk heeft u voor uw reclame-uiting geen omgevingsvergunning nodig. Hiervoor kunt u de toetsingskaders raadplegen. Hierin staat aangegeven voor welke reclame-uiting er geen omgevingsvergunning en voor welke reclame-uiting er wel een omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer kan een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame worden geweigerd?

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame weigeren indien een reclame:

 • ontsierend is voor een onroerend goed of de omgeving;
 • (licht)hinder oplevert voor de omgeving;
 • bewegende delen of bewegende beelden bevatten;
 • geen betrekking heeft op een ter plaatse gevestigd bedrijf;
 • de verkeersveiligheid nadelig beïnvloedt.

Reclame-uitingen die in het toetsingskader als niet toegestaan wordt aangeduid worden ook geweigerd.

Richtlijnen voor het beoordelen van reclames

In de Welstandscriteria zijn richtlijnen voor het beoordelen van reclames vastgesteld. Een reclame dient technisch, reclametechnisch en visueel optimaal te worden aangepast aan het gebouw en ingepast in de omgeving en mag niet ontsierend zijn zowel ten opzichte van het goed waaraan de reclame is bevestigd als ten opzichte van de omgeving.

Als ontoelaatbare / ontsierende reclames worden in ieder geval aangemerkt:

 • bewegende reclame, daglichtreflecterende reclame, lichtlijnen, lichtcouranten of vergelijkbare (neon/led) lichtreclame met veranderlijk of knipperend licht alsmede contourverlichting, tenzij deze vormen van reclame onmiddellijk achter deuren en ramen in het inwendige gedeelte van een gebouw zijn geplaatst;
 • dakreclame tenzij mee ontworpen met het gebouw;
 • plakfolie (met of zonder belettering) aan de buitenzijde,
 • plakfolie (met of zonder belettering) aan de binnenzijde tenzij dit om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk is;
 • reclame aan hekwerken of viaducten met uitzondering van door de gemeente goedgekeurde evenementen.
 • reclame om, op of aan bomen, verkeerslichtpalen, parkeermeters, lichtmasten, verkeersbordpalen, bruggen of andere gemeentelijke eigendommen, met uitzondering van door de gemeente uitgegeven concessies.
 • reclame voor diensten of producten die niet in het gebouw plaatsvinden dan wel worden verkocht.
 • vlaggen, anders dan voor niet-commerciële doeleinden (landenvlaggen en vlaggen van emancipatorische aard) en opschriften die geen betrekking hebben op openbare verkoop of het grondrecht voor het uiten van gedachten en gevoelens.
 • banieren, (zeil)doeken en enkelzijdige lichtbakken in de beschermde stad- en dorpsgezichten.

Het aantal, de grootte en de soort van de per gebouw toelaatbare reclames zijn afhankelijk van de afmeting, de schaal, de structuur en de aard van het gebouw, alsmede van het reclameobject op zich en in zijn omgeving.

Per deelgebeid (pdf) zijn er specifieke reclamecriteria opgesteld. Binnen elk deelgebied zijn mogelijkheden opgenomen om vergunningsvrije reclame-uitingen op/aan of bij een gebouw te plaatsen.

Met betrekking tot verlichte reclames kan in verband met de bestaande woonomgeving per geval worden bepaald dat de lichtsterkte, gemeten aan de gevel(s) van de tegenover dan wel terzijde van de reclame aanwezige (boven)woningen, niet meer mag bedragen dan 2,5 lux en/of kan worden bepaald dat tussen 23.00 uur en 7.00 uur de lampen in de reclame uitgeschakeld dienen te zijn.

Op en langs de Randweg zal het aantal aan te brengen reclameobjecten gebundeld worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in weggebonden bedrijven, bedrijvenpromotie en sponsorreclame.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel 14 072 en vraag naar de unit Vergunning- en Subsidieverlening.