Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor reclame

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor reclame

Omgevingsvergunning voor reclame

De gemeente Alkmaar heeft een reclameverordening opgesteld om aantasting van het stadsbeeld door reclame-uitingen tegen te gaan.

Reclamebeleid

Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Het plaatsen van een reclame-uiting kan een bouwwerk ingrijpend wijzigingen en daarmee het straatbeeld makkelijk aantasten.

De reclameverordening geeft de kaders aan waarbinnen het aanbrengen van reclames aanvaardbaar is. Deze verordening geldt op het grondgebied van de gemeente Alkmaar binnen de bebouwde kom. Op het grondgebied gelegen buiten de bebouwde kom is de Landschapsverordening Noord-Holland 2010 van toepassing.

Wanneer vergunningsvrij?

Voor een groot deel is geen vergunning nodig. De meest toegepaste vergunningvrije reclames zijn:

 • reclame verder dan 0,20 m¹ achter de glazen puien, deuren en ramen van een bouwwerk;
 • naamborden en opschriften, die betrekking hebben op de dienst, het beroep of bedrijf, uitgeoefend in of op het onroerend goed, dan wel op de bestemming daartoe, mits zij niet groter zijn dan 0,30 m² en geen grotere afmeting hebben dan 0,60 m¹.
 • aankondigingen ter voldoening aan een wettelijke verplichting, mits de in het wettelijk voorschrift genoemde minimummaten niet worden overschreden. Zijn hiervoor geen maten vastgesteld, dan geldt als maximum een oppervlakte van 0,30 m² en een afmeting van 0,60 m¹.
 • reclame in rechtmatig gerealiseerde A0-vitrinekasten aan bioscopen, theaters en andere sociaal-culturele instellingen voor de daarin te vertonen voorstellingen;
 • reclame op zuilen, borden en nissen, die daarvoor van gemeentewege zijn aangewezen;
 • uitstallingen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Mogelijk heeft u voor uw reclame-uiting geen omgevingsvergunning nodig. Hiervoor kunt u de toetsingskaders raadplegen. Hierin staat aangegeven voor welke reclame-uiting er geen omgevingsvergunning en voor welke reclame-uiting er wel een omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer kan een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame worden geweigerd?

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame weigeren indien een reclame:

 • ontsierend is voor een onroerend goed of de omgeving;
 • (licht)hinder oplevert voor de omgeving;
 • bewegende delen of bewegende beelden bevatten;
 • geen betrekking heeft op een ter plaatse gevestigd bedrijf;
 • de verkeersveiligheid nadelig beïnvloedt.

Reclame-uitingen die in het toetsingskader als niet toegestaan wordt aangeduid worden ook geweigerd.

Richtlijnen voor het beoordelen van reclames

In de Welstandscriteria zijn richtlijnen voor het beoordelen van reclames vastgesteld. Een reclame dient technisch, reclametechnisch en visueel optimaal te worden aangepast aan het gebouw en ingepast in de omgeving en mag niet ontsierend zijn zowel ten opzichte van het goed waaraan de reclame is bevestigd als ten opzichte van de omgeving.

Als ontoelaatbare / ontsierende reclames worden in ieder geval aangemerkt:

 • bewegende reclame, daglichtreflecterende reclame, lichtlijnen, lichtcouranten of vergelijkbare (neon/led) lichtreclame met veranderlijk of knipperend licht alsmede contourverlichting, tenzij deze vormen van reclame onmiddellijk achter deuren en ramen in het inwendige gedeelte van een gebouw zijn geplaatst;
 • dakreclame tenzij mee ontworpen met het gebouw;
 • plakfolie (met of zonder belettering) aan de buitenzijde,
 • plakfolie (met of zonder belettering) aan de binnenzijde tenzij dit om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk is;
 • reclame aan hekwerken of viaducten met uitzondering van door de gemeente goedgekeurde evenementen.
 • reclame om, op of aan bomen, verkeerslichtpalen, parkeermeters, lichtmasten, verkeersbordpalen, bruggen of andere gemeentelijke eigendommen, met uitzondering van door de gemeente uitgegeven concessies.
 • reclame voor diensten of producten die niet in het gebouw plaatsvinden dan wel worden verkocht.
 • vlaggen, anders dan voor niet-commerciële doeleinden (landenvlaggen en vlaggen van emancipatorische aard) en opschriften die geen betrekking hebben op openbare verkoop of het grondrecht voor het uiten van gedachten en gevoelens.
 • banieren, (zeil)doeken en enkelzijdige lichtbakken in de beschermde stad- en dorpsgezichten.

Het aantal, de grootte en de soort van de per gebouw toelaatbare reclames zijn afhankelijk van de afmeting, de schaal, de structuur en de aard van het gebouw, alsmede van het reclameobject op zich en in zijn omgeving.

Per deelgebeid (pdf) zijn er specifieke reclamecriteria opgesteld. Binnen elk deelgebied zijn mogelijkheden opgenomen om vergunningsvrije reclame-uitingen op/aan of bij een gebouw te plaatsen.

Met betrekking tot verlichte reclames kan in verband met de bestaande woonomgeving per geval worden bepaald dat de lichtsterkte, gemeten aan de gevel(s) van de tegenover dan wel terzijde van de reclame aanwezige (boven)woningen, niet meer mag bedragen dan 2,5 lux en/of kan worden bepaald dat tussen 23.00 uur en 7.00 uur de lampen in de reclame uitgeschakeld dienen te zijn.

Op en langs de Randweg zal het aantal aan te brengen reclameobjecten gebundeld worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in weggebonden bedrijven, bedrijvenpromotie en sponsorreclame.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel 14 072 en vraag naar de unit Vergunning- en Subsidieverlening.

Laatste wijziging: 13 december 2017