Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

Meer informatie

Op de eerste schooldag van de nieuwe maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig.

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar is het niet leerplichtig. Een leerling is volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt.

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen.

Een startkwalificatie is een diploma van het MBO 2, MBO 3, MBO 4 of van de HAVO of het VWO. 

Voor sommige jongeren in het speciaal onderwijs geldt een uitzondering op de kwalificatieplicht. Als een jongere onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze niet meer kwalificatieplichtig. En als een jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft, vervalt de kwalificatieplicht ook.

De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor extra schoolverlof: 

 • Bij huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten 
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum 
 • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedverwanten of aanverwanten 
 • overlijden of een ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten 
 • verhuizing van uw gezin 
 • sommige religieuze feestdagen 
 • u werkt en kunt door de specifieke aard van uw beroep geen vakantie regelen in de schoolvakanties (een verklaring van uw werkgever is nodig voor de aanvraag)

De schooldirecteur verleent maximaal 10 dagen extra vakantieverlof. Dit vakantieverlof mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.

Ook moet het gaan om de enige gezinsvakantie in het jaar. Bij twijfel kan er om bewijsstukken worden gevraagd waaruit blijkt dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan 

De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om gewichtige omstandigheden. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. 

Het aanvraagformulier extra schoolverlof moet door u en door de directeur van de school ondertekend worden. U kunt het op school krijgen.

In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een erkende school aanvragen: 

 

U kunt de aanvraag vrijstelling leerplicht via DigiD indienen.

Als uw kind niet in staat is om regulier dagonderwijs te volgen en veertien jaar of ouder is, dan is er een alternatief leertraject mogelijk. Uw kind kan dan een deel van de tijd praktisch onderwijs volgen: licht werk gecombineerd met een begeleidend onderwijsprogramma. 

Bent u van plan om vervangende leerplicht aan te vragen? Neem dan eerst contact op met leerplichtambtenaar, via telefoonnummer 14072. 

Heeft u de leerplichtambtenaar gesproken? Dan kunt de aanvraag vervangende leerplicht indienen via DigiD.

Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. 

 • Geoorloofd: 
  • Met een geldige reden en na toestemming voor extra schoolverlof, 
  • Bij ziekte 
 • Ongeoorloofd: 
  • Zonder geldige reden (spijbelen, te laat komen, buiten schoolvakantie op vakantie) 
  • Geldige reden, maar geen toestemming voor extra schoolverlof aangevraagd 

Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim dan komt de leerplichtambtenaar in beeld. Hij kan u als ouder of uw kind als het ouder is dan 12 jaar uitnodigen voor een gesprek en eventueel proces-verbaal opmaken.

Voor jongeren ouder dan 18 is er geen plicht meer om naar school te gaan.

Heb je geen diploma van het MBO 2, MBO 3, MBO 4 of van de HAVO of het VWO? En wil je begeleiding bij het zoeken naar scholing of werk?

Neem dan contact op met het RMC.