Openbaarheid en hergebruik overheidsinformatie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Organisatie > Openbaarheid en hergebruik overheidsinformatie

Openbaarheid en hergebruik overheidsinformatie

Wat is het?

Wilt u over documenten van de gemeente Alkmaar beschikken, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u gevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het is opgesteld, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen.

Verschil tussen beide verzoeken

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek ziet namelijk alleen op openbaarmaking van informatie zodat iedereen daar kennis van kan nemen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatiegaat verder dan openbaarmaking, de informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Indienen Wob- of Who-verzoek

Dit kan op drie manieren:

Webformulier Wob

Webformulier Who

Per Post

U kunt een schriftelijk Wob- of Who-verzoek, per post, indienen bij de burgemeester van de gemeente Alkmaar of het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Alkmaar, t.a.v. Wob coördinator, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Voorwaarden Wob

Uw verzoek dient het volgende te bevatten:

 • Uw adresgegevens en uw handtekening
 • Vermelden dat het een Wob-verzoek betreft
 • Zo specifiek mogelijk beschrijven welke documenten u openbaar wilt maken en eventueel de periode
 • Op welke wijze u de documenten wilt ontvangen.

Voorwaarden Who

Uw verzoek dient het volgende te bevatten:

 • Uw adresgegevens en uw handtekening
 • Vermelden dat het een Who-verzoek betreft
 • Zo specifiek mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel de periode
 • Op welke wijze u de informatie wilt ontvangen.

Een Wob- of Who-verzoek anders ingediend dan bovenstaande manieren, nemen wij niet in behandeling.

Beslistermijn

De beslistermijn is hetzelfde voor zowel een Wob-verzoek als een Who-verzoek, de gemeente heeft vier weken, na ontvangst van uw verzoek, om te beslissen. Deze termijn kan wel eenmalig met vier weken worden verlengt.

Kosten

Indien er kopieën gemaakt moeten worden in verband met uw Wob-verzoek zijn hier kosten aan verbonden. Op grond van de legesverordening (Hoofdstuk 5 Bestuurs- en andere stukken) bedraagt een kopie per bladzijde voor een A-4 formaat, afgedrukt in zwart/wit, € 0,50. De resterende prijzen staan in de Legesverordening.

In het geval van een Who-verzoek kan de gemeente Alkmaar kosten in rekening brengen.

Bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • uw naam, adres, datum en handtekening
 • een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen)
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, t.a.v. de afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Handige links

Wet openbaarheid van bestuur
Wet hergebruik van overheidsinformatie
Legesverordening

Laatste wijziging: 23 april 2018