Tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouders aan Picassolaan

Op dringend verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris van de Koning en het COA voor huisvesting van statushouders bekijkt gemeente Alkmaar of de locatie aan de Picassolaan geschikt is als tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouders en spoedzoekers*.

Het plan is om in 70 appartementen ongeveer 280 statushouders onder te brengen, die een woonplek zoeken in de regio Alkmaar. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ook komen er 8 appartementen voor spoedzoekers van de gemeente Alkmaar. Spoedzoekers zijn woningzoekenden met een hoge verhuisurgentie die geen urgentieverklaring krijgen.

Gemeente Alkmaar wil de locatie aan de Picassolaan van het COA kopen om er een tijdelijk wooncentrum in te richten. Tot die tijd mag het COA het pand gebruiken voor 450 statushouders uit de regio. Na 2 jaar wil gemeente Alkmaar het tijdelijk wooncentrum omvormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners.

Met het tijdelijk wooncentrum komt extra woonruimte beschikbaar en kan de regio de taak van het Rijk om statushouders te huisvesten sneller invullen. Ook voorkomen we er mee dat de grote vraag naar woningen nog verder oploopt. Doordat statushouders in het regionale wooncentrum kunnen wonen, komt er in asielzoekerscentra (azc’s) ruimte voor opvang van onder andere Afghaanse vluchtelingen. Ook kunnen statushouders, die aan onze regio zijn gekoppeld sneller beginnen met hun inburgering. Met de regiogemeenten wordt gesproken over onderwijs, inburgering, participatie, eventuele uitkeringen, WMO en jeugdhulp en de verdeling van de kosten.  

Heeft u verder vragen over dit onderwerp? Mail ons op wooncentrum@alkmaar.nl.

Veelgestelde vragen

 1. Waarom gaat het college in op de verzoeken van het rijk, de provincie en het COA?
  Alle gemeenten in Nederland en dus ook Alkmaar zijn verplicht om elk jaar een bepaald aantal statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, te huisvesten. Voor 2021 zijn dit er 154 voor Alkmaar en 442 voor de gehele regio Alkmaar. Er moeten in 2021 (stand per 15 september jl.) in de regio nog 289 statushouders worden gehuisvest, waarvan 93 in Alkmaar. Voor 2022 komt daar weer een nieuwe taakstelling bovenop. Door de krapte op de woningmarkt zijn er achterstanden ontstaan. Door van de locatie op de Picassolaan voor een periode van 2 jaar een tijdelijk regionaal wooncentrum te maken worden er 280 statushouders gehuisvest. Zo kunnen Alkmaar en de regiogemeenten gemakkelijker hun taakstelling halen en achterstanden wegwerken. Ook ontstaat er hierdoor ruimte in de regulier asielzoekerscentra (azc’s) om o.a. Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Het college gaat in op het verzoek van het COA omdat zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen dat er noodopvangcentra (zoals in sporthallen en tenten) moet worden ingericht voor de Afghaanse vluchtelingen die nu naar Nederland komen. Daarbij biedt dit de mogelijkheid om het complex aan de Picassolaan aan te kopen. Als we dit niet doen lopen we het risico dat we een aanwijzing krijgen en is de aankoop van het pand niet mogelijk.
 1. Hoeveel statushouders moeten er in Alkmaar en in de regio gehuisvest worden?
  De taakstelling wordt afgegeven per half jaar. Voor Alkmaar was de opgave voor de 2e helft van het jaar 69 personen (regio totaal 189). Echter omdat er een achterstand is opgelopen bedroeg het totaal te huisvesten personen voor de 2e helft van 2021 127 (regio totaal 359) personen. In de hele regio was de achterstand op de taakstelling zo’n 55 %. De stand per 15 september is nog 93 personen te huisvesten in Alkmaar, in nog 289 de regio . Dit gaat overigens over personen, niet over aantallen woningen.
 2. Wat is de stand per gemeente van de taakstellingen en achterstanden?
  Per 15 september is de stand als volgt:

Taakstelling 2e helft 2021Achterstand uit 1e helft 2021Totaal te realiseren 2e helft 2021 (inclusief achterstandNa 15 september nog te realiseren in 2e helft
Alkmaar695812793
Bergen19203931
Castricum23345758
Heerhugowaard36316757
Heiloo154199
Langedijk18143226
Uitgeest991815
Totaal regio189170359289
 1. Hoe is de achterstand ontstaan ?
  De gemeente heeft hierover moeten rapporteren aan de Provincie en daarbij het volgende gemeld. Dat komt door de krapte op de woningmarkt. Er komen weinig sociale huurwoningen vrij en de woningcorporaties stellen overeenkomstig de afspraken met de gemeente een deel daarvan beschikbaar voor huisvesting van statushouders (naast de toewijzingen aan urgenten en bijzondere doelgroepen). Maar als er minder woningen vrij komen zijn er ook voor deze doelgroepen minder woningen.
  Ook corona heeft een rol gespeeld bij het oplopen van de achterstand. Ten eerste zijn er minder mensen gaan verhuizen en dus minder woningen vrij gekomen. Ten tweede: statushouders die een woning krijgen, worden daarbij begeleid. Door de Corona maatregelen liep de begeleiding in veel gevallen vertraging op. Het is dus voorgekomen dat een woning daardoor later of niet betrokken kon worden.
 1. Wat gebeurt er na 2 jaar?
  Dan wordt de locatie getransformeerd naar een reguliere woonwijk. De omwonenden worden hierbij betrokken.
 1. Wat gebeurt er na 2 jaar met de statushouders die daar wonen en recht hebben op huisvesting in Alkmaar of één van de regiogemeenten?
  De gemeentes hebben de opdracht om in de loop van de twee jaar huisvesting te vinden of te ontwikkelen voor de mensen die niet zelf een definitieve woning hebben gevonden. Dit vraagt om actief beleid dat nog verder uitgewerkt moet worden.
 2. Welke afspraken heeft Alkmaar met de regiogemeenten gemaakt om te waarborgen dat zij hun taakstelling om statushouders een woning aan te bieden nakomen?
  Die afspraken moeten nog gemaakt worden. Wel is dit in een bestuurlijk overleg besproken          en de buurtgemeentes zijn positief over dit initiatief.
 1. Het COA mag het gebouw alvast gebruiken tot 1-1-2022 voor huisvesting van statushouders. Waar gaan die eind december heen ?
  De statushouders die in de periode tot 1-1-2022 op de Picassolaan opgevangen worden zullen deels mensen zijn die aan onze regiogemeenten gekoppeld worden en ook na overdracht van het pand aan de gemeente daar voorlopig kunnen blijven wonen. Het COA is ervoor verantwoordelijk dat het aantal bewoners op de locatie vanaf die overdracht maximaal 280 mensen bedraagt en draagt zorg voor de (her) huisvesting van de overige statushouders. Het COA zal nog aangeven hoe zij hierin gaan voorzien.
 2. Wie gaat het pand beheren als er statushouders worden ondergebracht?
  Dit zal in de eerste fase van opvang het COA zijn, waarna dit overgaat naar de gemeente als het tijdelijk regionaal wooncentrum van start gaat. Over deze tweede fase maakt Alkmaar afspraken met de regiogemeentes.
 3. Betalen de statushouders huur?
  In het regionale wooncentrum betalen ze huur. Het zijn dan geen statushouders meer maar         inwoners van de gemeente Alkmaar. De statushouders die in de opvang van het COA zitten betalen geen huur.
 1. Waarom Alkmaar en niet in een andere gemeente in de regio?
  In Alkmaar is op korte termijn een geschikte locatie beschikbaar. Door statushouders op deze locatie te huisvesten wordt de woningmarkt ontlast. Het zijn mensen die al in (de regio) Alkmaar zouden komen wonen en in een azc wachten op huisvesting.
 1. Wordt de woningmarkt ontlast?
  Door de aankoop van het pand worden er tijdelijk 78 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van de gemeente Alkmaar
 1. Hoe worden de omwonenden nu geïnformeerd en betrokken?
  Er wordt op 1 oktober een informatiebijeenkomst voor de omwonenden georganiseerd. Daarnaast worden ze betrokken bij de aanloop naar het tijdelijk wooncentrum, tijdens de periode van huisvesting en bij de omvorming naar een reguliere woningen.
 1. Hoe vullen de statushouders hun dag in?
  De kinderen gaan naar school. De ouders zijn bezig met hun inburgering, zij leren de Nederlandse taal en worden begeleid naar werk of een opleiding. Hier besteden ze veel tijd aan als ze nog geen werk hebben gevonden. Een aantal ervan zullen werken of een opleiding of studie volgen. Daarnaast hebben ze hun vrije tijdsactiviteiten, zoals iedere Alkmaarder. Veel mensen willen graag kennismaken met de buurtbewoners en meedoen in Alkmaar.
 2. Hoe is de groep samengesteld? Zijn het gezinnen of alleenstaanden, waar komen ze vooral vandaan, hoe lang zijn ze al in Nederland?
  Het zijn statushouders die gekoppeld zijn aan de regiogemeenten. Het COA is bezig met een overzicht. Dit volgt nog.
 3. Welke maatregelen worden er getroffen om overlast voor de buurt te voorkomen?
  Vanuit het gebiedsteam komt er extra aandacht voor de Picassolaan. Dit houdt in dat gemeente, politie & handhaving samenwerken om de overlast te voorkomen.
 1. Komt er een veiligheidsplan?
  Ja