Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan voor Westeinde 4 De Rijp vastgesteld is.

Doel

Het wijzigingsplan Westeinde 4 De Rijp wijzigt de agrarische bestemming in de bestemming wonen.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021.

Het wijzigingsplan is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.WP00116-0305)

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Instellen van beroep is alleen mogelijk indien aannemelijk wordt gemaakt waarom eerder geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt.

Het vaststellingsbesluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 het bestemmingsplan Geluidzonering bedrijventerrein Oudorp heeft goedgekeurd. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 9 februari de maatwerkvoorschriften “geluid bedrijventerrein Oudorp” hebben vastgesteld.

Gebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld, is het bedrijventerrein Oudorp en de directe zone daaromheen.

Doel

Het bestemmingsplan Geluidzonering bedrijventerrein Oudorp geeft regels voor industrielawaai op het bedrijventerrein Oudorp. Het terrein waar zich grote lawaaimakers mogen vestigen en de bijbehorende geluidzone daaromheen worden aangepast.

Bedrijven mogen na de aanpassing evenveel geluid maken als nu. Dit wordt waar nodig geregeld met maatwerkvoorschriften.

Bekijken

U bekijkt het bestemmingsplan en de maatwerkvoorschriften 6 weken bekijken, van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021. Dat kan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van het bestemmingsplan en de maatwerkvoorschriften kunt u schriftelijk in beroep tegen deze besluiten. U kunt alleen beroep indienen wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpmaatwerkvoorschriften of wanneer het u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze hebt ingediend.

Bestemmingsplan

Wilt u tegen het bestemmingsplan in beroep gaan, dan kunt u uw brief sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 20 mei 2021. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u niet dat het bestemmingsplan tijdens uw beroep in werking treedt? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Maatwerkvoorschriften

Wilt u tegen de maatwerkvoorschriften in beroep gaan, dan kunt u uw brief sturen naar de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

De maatwerkvoorschriften treden in werking op donderdag 8 april 2021. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u niet dat de maatwerkvoorschriften tijdens uw beroep in werking treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rechtspraak: www.rechtspraak.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar