Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Noordervaart 58 Stompetoren en besluit hogere waarde geluid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2020 besloten heeft het bestemmingsplan Noordervaart 58 Stompetoren ongewijzigd vast te stellen.

Gebied

Het perceel aan de Noordervaart 58 ligt op de hoek van de Noordervaart en de Menningweerweg in Stompetoren. De gronden zijn kadastraal bekend als gemeente Schermer, sectie S, nummers 288, 319 en 320.

Doel

Het bestemmingsplan maakt 8 woningen op een agrarisch bouwperceel aan de Noordervaart 58 te Stomptoren mogelijk door middel van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Ook maken Burgemeester en wethouders bekend dat zij op 8 september 2020 voor een aantal woningen die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan Noordervaart 58 Stompetoren, een hogere waarde geluid hebben vastgesteld. Dit besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid hebben van donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is geen zienswijze ingediend.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan Noordervaart 58 Stompetoren en de daarbij behorende stukken, waaronder het besluit hogere waarde geluid, liggen met ingang van donderdag 12 november 2020 tot en met woensdag 23 december 2020 ter inzage.

U kunt de stukken bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

In verband met de landelijk genomen maatregelen vanwege het Coronavirus wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het inzien van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan Noordervaart 58 Stompetoren en het besluit hogere waarde geluid beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het bestemmingsplan heeft ingediend bij het college;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Koelmalaan 310’ heeft vastgesteld.

Gebied

Het gebied waar het bestemmingsplan over gaat ligt op de grens van het woongebied en het bedrijventerrein in Overdie. Het plangebied wordt begrensd door de Koelmalaan, de Lorreinenlaan, de Bestevaerstraat en de Ringweg van Alkmaar, de N242.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie naar een aantrekkelijk woongebied met maximaal 130 woningen

Voor een aantal van de woningen is een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld.

Inzien

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december ter inzage. U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen u om het bestemmingplan dus online te bekijken.

Als u het bestemmingsplan toch wil bekijken op het Stadskantoor, neem contact met ons op via telefoonnummer 14 072. Wij kijken dan samen naar een passende oplossing.