Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Mer-beoordelingsbesluit, besluiten hogere waarden, bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het project Cascade. Deze besluiten maken gezamenlijk de bouw van 87 appartementen mogelijk.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft 27 februari 2020 besloten de coördinatieregeling toe te passen op het project Cascade. Burgemeester en wethouders maken nu bekend dat op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende besluiten ter inzage liggen:

1. Mer-beoordelingsbesluit Cascade

2. Besluiten hogere waarden geluid

3. Bestemmingsplan Cascade

4. Besluit omgevingsvergunning

Gebied

Het plangebied bevindt zich tussen de Stationsweg aan de zuidkant, de bus-parkeerplaats aan de westkant, het spoortraject Alkmaar – Heerhugowaard aan de noordkant en de Helderseweg langs het Noordhollands Kanaal aan de oostkant.

Bekijken

Alle besluiten liggen 6 weken ter inzage, van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 13 oktober 2021. Het bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0361.BP00180-0305).

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vragen wij u om voor het inzien van de besluiten zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u de besluiten desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen deze besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat het beroepschrift gelijk alle beroepsgronden moet bevatten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vervolgens is het de bedoeling dat er binnen 6 maanden een uitspraak over het beroep wordt gedaan.

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van de besluiten niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan voor het perceel Westdijk 34 Zuidschermer vastgesteld is.

Doel

Het wijzigingsplan Westdijk 34 Zuidschermer is opgesteld om de bestemming van agrarisch naar wonen te wijzigen, de bestaande stolpboerderij te splitsen, de woningen een bed en breakfast te laten exploiteren en in drie nieuwe bijgebouwen de dagopvang van twee groepen ouderen te huisvesten.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021.

U kunt het wijzigingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.WP00113-0305).

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het wijzigingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 23 september 2021 het bestemmingsplan Kanaaldijk 301, Alkmaar heeft vastgesteld. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 10 augustus 2021 voor dit bestemmingsplan een besluit hogere waarden geluid hebben genomen.

Gebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Grensstraat en de achterzijde van de woningen aan de noordelijke kant van de Eikelenbergstraat (noordzijde), de Westerweg en de Dahliastraat (oostzijde), de C.W. Bruinvisstraat (zuidzijde) en de Leliestraat, Boomkampstraat en Tulpstraat (westzijde).

Doel

Het bestemmingsplan Bloemwijk stelt voor het hiervoor bedoelde deel van de Bloemwijk te herontwikkelen door sloop van oude woningen en nieuwbouw van 170 woningen. Voor enkele woningen in het bestemmingsplan die in de buurt van het spoor liggen, is het besluit hogere waarden geluid genomen.

Bekijken

U kunt de besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 november 2021. Dat kan digitaal via ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van het bestemmingsplan vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Wanneer u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken, dan plannen wij in overleg met u een afspraak. Neemt u dat geval contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van de besluiten kunt u schriftelijk in beroep tegen deze besluiten. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De besluiten treden in werking op donderdag 18 november 2021. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u dat de besluiten nog niet in werking treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. De besluiten treden dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

De besluiten maken de bouw van maximaal 160 woningen mogelijk. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan. Dit betekent dat u in de brief waarmee u beroep instelt, direct moet aangeven waarom u het niet eens bent met de besluiten. Ook moet u noemen dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geeft u geen redenen waarom u het oneens bent met de besluiten, dan kan de Afdeling Bestuursrechtspraak ervoor kiezen uw beroep zonder verdere behandeling af te wijzen. U kunt in ieder geval na de terinzagelegging geen nieuwe redenen waarom u het oneens bent, kenbaar maken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan voor Zuidervaart 127 Zuidschermer gereed vastgesteld is.

Doel

Het wijzigingsplan Zuidervaart 127 Zuidschermer is opgesteld om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen.

Bekijken

Het plan ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 november 2021.

U kunt het wijzigingsplan inzien via ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.WP00117-0305). Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het wijzigingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar