Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Bloemaertlaan 20 Alkmaar heeft vastgesteld.

Gebied

Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, is aan de noordzijde en oostzijde begrensd door het van der Astpad, aan de zuidzijde door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de Bloemaertlaan aan de westzijde.

Doel  

Het bestemmingsplan Bloemaertlaan 20 in Alkmaar voorziet in omzetting van de voormalige kantoorlocatie naar een woonbestemming voor maximaal 16 appartementen en woningen.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan Bloemaertlaan 20 Alkmaar heeft met de bijbehorende stukken van donderdag 7 mei 2020 tot en met woensdag 17 juni 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17  september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 ter inzage. U kunt de stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de coronamaatregelen, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website: www.raadvanstate.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar