Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Dorpsstraat 39 Oterleek vastgesteld heeft.

Gebied

Het plangebied grenst aan de westkant aan de Dorpsstraat, aan de zuidzijde is huisnummer 33 gelegen, aan de noordzijde nummer 41 en aan de oostzijde een perceel met agrarische bestemming dat overloopt in het buitengebied van Oterleek.

Doel        

Bestemmingsplan Dorpsstraat 39 Oterleek voorziet in het realiseren van een dubbele stolpwoning met een praktijkruimte met een verblijfsaccommodatie voor cliënten in de schuur.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Met ingang van donderdag 6 januari 2022 tot en met woensdag 16 februari 2022. U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.BP00185-0305).

In verband met de landelijk genomen coronamaatregelen wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Voor het inzien van het plan vragen wij u gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA De Haag.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2021 het bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 heeft vastgesteld. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 9 november 2021 voor dit bestemmingsplan besluiten hogere waarden geluid hebben vastgesteld.

Gebied

Het bestemmingsplan gaat over het perceel waar op dit moment de bedrijfshallen van PostNL staan. Het wordt aan de noordzijde begrens door het spoor en Station Alkmaar Noord, aan de oost en zuidzijde door de Hertog Aalbrechtweg en aan de westzijde door het P+R terrein.

Doel

Het bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 geeft regels voor de herontwikkeling van de bedrijfshallen van PostNL en een deel van het P+R terrein naar woningen, commerciële en maatschappelijke functies. Met daaronder een ondergrondse parkeervoorziening.

Bekijken

U kunt de besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022. Dat kan digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0361.BP00177-0305

Voor het inzien van het bestemmingsplan vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Wanneer u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken, dan zullen wij in overleg met u een afspraak plannen. Neemt u dat geval contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van de besluiten kunt u schriftelijk in beroep tegen deze besluiten. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

De besluiten maken de bouw van een MicroCity met maximaal 360 woningen mogelijk.. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan. Dit betekent dat u in de brief waarmee u beroep instelt, direct moet aangeven waarom u het niet eens bent met de besluiten. Ook moet u noemen dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geeft u geen redenen waarom u het oneens bent met de besluiten, dan kan de Afdeling Bestuursrechtspraak ervoor kiezen uw beroep zonder verdere behandeling af te wijzen. U kunt in ieder geval na de terinzagelegging geen nieuwe redenen waarom u het oneens bent, kenbaar maken bij de afdeling Bestuursrechtspraak.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar