Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2020 het bestemmingsplan ‘Ruysdaelkade 40 Alkmaar’ heeft vastgesteld.

Gebied

Het plangebied is gelegen aan de Ruysdaelkade 40 te Alkmaar. Aan de westkant van het plangebied bevindt zich de N9 (Martin Luther Kingweg), aan de oostzijde de woonbebouwing langs de Oude Hoever-weg, aan de noordzijde de woningen aan de Pieter Breughelstraat en aan de zuidkant de Ruysdaelkade zelf.

Doel   

Het bestemmingsplan Ruysdaelkade 40 Alkmaar voorziet in de omzetting van een garage naar een gebouw voor maximaal 57 appartementen en een huisartsenpost.

Inzien

Bestemmingsplan Ruysdaelkade 40 Alkmaar heeft met bijbehorende stukken van donderdag donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 21 januari 2021 ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In verband met de landelijk genomen maatregelen vanwege het coronavirus wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het inzien van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.


Beroep

Gedurende genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om   tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website: www.raadvanstate.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan voor de percelen aan de Jan Glijnisweg 16a en 16b Oterleek vastgesteld is.

Doel

Het vastgestelde wijzigingsplan Jan Glijnisweg 16 en 16b Oterleek verandert de agrarische bestemming in een woonbestemming en biedt bouwmogelijkheid voor maximaal 3 woningen.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021.U kunt het wijzigingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoeken op het adres of Identificatie NL.IMRO.0361.WP00113-0305

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Vriendelijk vragen wij u dan ook om het bestemmingsplan digitaal te bekijken. Indien u het wijzigingsplan toch wilt komen bekijken, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Instellen van beroep is alleen mogelijk indien aannemelijk wordt gemaakt waarom eerder geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt. Het vaststellingsbesluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 17 de-cember 2020 het bestemmingsplan Coornhertkade 105 heeft goedgekeurd.

Gebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Coornhertkade (noord-zijde), het Cornelis Evertsenplein (oostzijde), Park Oosterhout (zuidzijde) en Buurthuis Oud Overdie (westzijde).

Doel

Het bestemmingsplan Coornhertkade 105 stelt voor het bestaande perceel te herontwikkelen met maximaal 12 woningen, verdeeld over 2 delen van het perceel.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan 6 weken bekijken, van donderdag 31 december 2020 tot en met woensdag 10 februari 2021. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mo-gelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zul-len wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u schriftelijk in beroep tegen het bestemmingsplan. U kunt alleen beroep indienen wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan of wanneer het u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze hebt ingediend. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 11 februari 2021. Het instellen van be-roep verandert dit niet. Wilt u niet dat het bestemmingsplan tijdens uw beroep in werking treedt? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 12 woningen mogelijk. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan. Dit betekent dat u in de brief waarmee u beroep instelt, direct moet aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Ook moet u noemen dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geeft u geen redenen waarom u het oneens bent met het bestemmingsplan, dan kan de Afdeling Bestuursrecht-spraak ervoor kiezen uw beroep zonder verdere behandeling af te wijzen. U kunt in ieder geval na de terinzagelegging geen nieuwe redenen waarom u het oneens bent, kenbaar maken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Op 13 juni 2019 besloot de gemeenteraad om voor het project De Kooimeer de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Hiermee worden alle besluiten die voor dit project nodig zijn, in één procedure genomen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bij de uitvoering van dit besluit bekend dat de volgende besluiten zijn genomen:

  1. het besluit hogere waarden. Dit besluit namen burgemeester en wethouders op 12 november 2020;
  2. het bestemmingsplan. Dit besluit nam de gemeenteraad op 17 december 2020;
  3. de omgevingsvergunning voor bouwen. Dit besluit namen burgemeester en wethouders op 28 december 2020.

Gebied

Het gebied waarvoor de besluiten zijn genomen, ligt tussen de Albertina Agnesstraat (noordzijde), de Vondelstraat (oostzijde), het openbaar groen en het water bij verkeersplein Kooimeer (zuidzijde) en de Louise Henriëttestraat (westzijde).

Doel

De besluiten stellen voor het bestaande perceel te herontwikkelen met een appartementengebouw voor 123 seniorenappartementen.

Inzien

U kunt de besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 7 januari 2020 tot en met woensdag 17 februari 2021. Het bestemmingsplan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van de besluiten kunt u schriftelijk in beroep tegen deze besluiten. U kunt alleen beroep indienen wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen de ontwerpbesluiten of wanneer het u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze hebt ingediend. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De besluiten treden in werking op donderdag 18 februari 2021. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u dat de besluiten nog niet in werking treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. De besluiten treden dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

De besluiten maken de bouw van 123 woningen mogelijk. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan. Dit betekent dat u in de brief waarmee u beroep instelt, direct moet aangeven waarom u het niet eens bent met de besluiten. Ook moet u noemen dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geeft u geen redenen waarom u het oneens bent met de besluiten, dan kan de Afdeling Bestuursrechtspraak ervoor kiezen uw beroep zonder verdere behandeling af te wijzen. U kunt in ieder geval na de terinzagelegging geen nieuwe redenen waarom u het oneens bent, kenbaar maken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Documenten