Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 het bestemmingsplan Oostmijzerdijk 9 Schermerhorn heeft goedgekeurd.

Gebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld is aan de Oostmijzerdijk in Schermerhorn.

Doel

Het bestemmingsplan Oostmijzerdijk 9 Schermerhorn stelt voor de bestaande percelen te herontwikkelen tot maximaal vier woningen.

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan 6 weken bekijken, van donderdag 5 augustus tot en met woensdag 15 september 2021. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u schriftelijk in beroep tegen het bestemmingsplan. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 5 augustus. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u niet dat het bestemmingsplan tijdens uw beroep in werking treedt? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Mer-beoordelingsbesluit, besluiten hogere waarden, bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het project Cascade. Deze besluiten maken gezamenlijk de bouw van 87 appartementen mogelijk.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft 27 februari 2020 besloten de coördinatieregeling toe te passen op het project Cascade. Burgemeester en wethouders maken nu bekend dat op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende besluiten ter inzage liggen:

1. Mer-beoordelingsbesluit Cascade

2. Besluiten hogere waarden geluid

3. Bestemmingsplan Cascade

4. Besluit omgevingsvergunning

Gebied

Het plangebied bevindt zich tussen de Stationsweg aan de zuidkant, de bus-parkeerplaats aan de westkant, het spoortraject Alkmaar – Heerhugowaard aan de noordkant en de Helderseweg langs het Noordhollands Kanaal aan de oostkant.

Bekijken

Alle besluiten liggen 6 weken ter inzage, van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 13 oktober 2021. Het bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0361.BP00180-0305).

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vragen wij u om voor het inzien van de besluiten zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u de besluiten desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen deze besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat het beroepschrift gelijk alle beroepsgronden moet bevatten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vervolgens is het de bedoeling dat er binnen 6 maanden een uitspraak over het beroep wordt gedaan.

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van de besluiten niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan voor het perceel Westdijk 34 Zuidschermer vastgesteld is.

Doel

Het wijzigingsplan Westdijk 34 Zuidschermer is opgesteld om de bestemming van agrarisch naar wonen te wijzigen, de bestaande stolpboerderij te splitsen, de woningen een bed en breakfast te laten exploiteren en in drie nieuwe bijgebouwen de dagopvang van twee groepen ouderen te huisvesten.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021.

U kunt het wijzigingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.WP00113-0305).

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het wijzigingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar