Openbare Kennisgeving Tweede Kamerverkiezing

De burgemeester van Alkmaar maakt bekend:

1. INLICHTINGEN OVER DE REGISTRATIE ALS KIEZER

Een ieder kan bij burgemeester en wethouders de inlichting verkrijgen of hij als kiezer is geregistreerd. Op de grond dat hij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken. Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften over de registratie als kiezer worden door bureau verkiezingen van de gemeente verstrekt.

2. STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is het een kiezer toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

Bij de gemeente van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor aanvragen om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op 12 maart, 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK

Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12 maart, 17.00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Nadere informatie wordt verstrekt door de Bureau Verkiezingen van de gemeente.

3. STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Alkmaar maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

Bij de gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op 12 maart 2021, 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.

Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer zijn geregistreerd.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.

Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan drie aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door Bureau Verkiezingen van de gemeente.

4. STEMMEN PER BRIEF, NEDERLANDERS WONEND BUITEN NEDERLAND

Nederlanderse kiezers wonend buiten Nederland, is het toegestaan per brief te stemmen indien de kiezer:

 • op de dag van de stemming (17 maart 2021) 18 jaar of ouder is en
 • op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) Nederlander is en
 • op die dag zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft en niet is ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

Om te kunnen stemmen moet een verzoekschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Gravenhage. Het registratieformulier (model D 3-2) kunt u downloaden van https://www.denhaag.nl/ onder ‘Kiezers buiten Nederland’.

Het is ook verkrijgbaar bij:

 • bij de consulaire post waaronder de woonplaats van de verzoeker ressorteert of
 • bij de vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

In het registratieformulier geeft de kiezer aan op welke wijze hij zijn stem uitbrengt: per brief, bij volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze.

De verzoekschriften moeten uiterlijk 17 februari 2021 zijn ingediend.

Voor meer informatie kunt u:

 • kijken op https://www.denhaag.nl/ en zoeken op ‘Kiezers buiten Nederland’ of
 • contact opnemen met de afdeling ‘Kiezers Buiten Nederland (KBN)’ (Postbus 84008, 2508 AA Den Haag

5. STEMMEN PER BRIEF, WEGENS BEROEP OF WERKZAAMHEDEN BUITEN NEDERLAND

Kiesgerechtigde Nederlanders, die op de dag van de stemming (17 maart 2021) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft, is het toegestaan per brief te stemmen.

Voor het stemmen per brief wegens beroep of werkzaamheden in het buitenland dient de kiezer uiterlijk 17 februari 2021 een verzoekschrift in.

Voor meer informatie kunt u:

 • kijken op https://www.denhaag.nl/ en zoeken op ‘Tijdelijk in het buitenland’ of
 • contact opnemen met de afdeling ‘Kiezers Buiten Nederland (KBN)’ (Postbus 84008, 2508 AA Den Haag

6. AANVRAGEN VAN EEN VERVANGENDE STEMPAS, STEMPLUSPAS OF BRIEFSTEMBESCHEIDEN

Om overal binnen de gemeente Alkmaar te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Kiezers ouder dan 70 jaar ontvangen een stempluspas en briefstembescheiden.

Mocht u uw stempas, stempluspas of briefstembescheiden kwijtraken, dan kunt u op twee manieren vervangende documenten aanvragen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

Middels een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stem(plus)pas en/of briefstembescheiden aanvragen.

Het verzoekschrift dient u uiterlijk op 12 maart 2021, 17.00 uur in te dienen bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer bent geregistreerd.

B. MONDELING VERZOEK

In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij afdeling Burgerzaken in persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk uiterlijk op 12 maart 2021, 17.00 uur.

Mocht u alsnog uw “oude” stem(plus)pas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stem(plus)pas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

7. STEMBUREAUS VOOR VROEGSTEMMEN

Op 15 en 16 maart zijn de volgende stembureaus geopend voor vroegstemmen, bedoeld voor kiezers uit kwetsbare groepen.

Het betreft de volgende stembureaus, geopend van 07.30 tot en met 21.00 uur:

StembureauAdresPostcodePlaatsRolstoeltoegankelijk
Doopsgezinde GemeenteKoningsweg 121811 LEAlkmaar+
Wijkboerderij AlkmaarVondelstraat 311813 AAAlkmaar+
VrijheidskerkHobbemalaan 2A1816 GDAlkmaar+
GasfabriekHelderseweg 281817 BAAlkmaar+
Tent VroonermeerParkeerterrein Damakker1822 RPAlkmaar+
Wijkcentrum de OeverAmstelstraat 11823 EVAlkmaar+
Wijkcentrum DaalmeerJohanna Naberstraat 77b1827 LBAlkmaar+
De RietschootSaskerstraat 221831 CRKoedijk+
De Woeste HoeveDorpsstraat 51 A1842 GTOterleek+
Dorpshuis Onder de BoomGrafterbaan 311484 ECGraft+

De stemmen van deze stembureaus worden openbaar geteld op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur in De Letterbak, Edisonweg 10 te Alkmaar. De uitslag wordt na 21.00 uur bekend gemaakt op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

8. MOBIELE STEMBUREAUS MET BEPERKTE TOEGANG

Op dinsdag 16 maart zijn er twee mobiele stembureaus met beperkte toegang ingesteld. Deze bezoeken verzorgingshuizen en zijn alleen toegankelijk voor bewoners en personeel van de betreffende verzorgingshuizen. De stemmen van deze stembureaus worden openbaar geteld op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur in De Letterbak, Edisonweg 10 te Alkmaar. De uitslag wordt na 21.00 uur bekend gemaakt in Het Stadskantoor.

9. BRIEFSTEMMEN

Inleverpunt briefstemmen

In het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar wordt een inleverpunt voor briefstemmen ingesteld. De openingstijden zijn:

 • Op werkdagen vanaf woensdag 10 maart tot met dinsdag 16 maart van 09.00 tot en met 17.00 uur,
 • Op woensdag 17 maart van 07:30 uur tot en met 21.00 uur.

Vooropening briefstemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden tijdens kantooruren in het openbaar de binnengekomen enveloppen met briefstembescheiden voorgeopend. De vooropening vindt plaats in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

Tellen van de briefstemmen

De briefstemmen die zijn binnengekomen tot en met dinsdag 16 maart worden in het openbaar geteld op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur in De Letterbak, Edisonweg 10 te Alkmaar.

De briefstemmen die op woensdag 17 maart binnenkomen worden vanaf 21.00 uur in het openbaar geteld op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

De uitslag wordt na 21.00 uur bekend gemaakt op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.