Mantelzorgcompliment

Alkmaarse zorgvragers kunnen één keer per jaar een compliment aanvragen voor hun mantelzorger. Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de goede zorgen. 

Het compliment is een belastingvrij bedrag van € 200. Heeft een zorgvrager meer mantelzorgers, dan kunnen zij dit bedrag onderling verdelen. 

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment voor 2020 is mogelijk van 1 augustus tot 15 december 2020.

 

 

Meer informatie

Aanvragen kan tussen 1 augustus en 15 december 2020.

Het digitale Aanvraagformulier vindt u vanaf 1 augustus 2020 hier.

 

Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee: 

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de zorgvrager. Maak bepaalde informatie onleesbaar vanwege uw privacy. Kijk voor meer informatie onder  het kopje privacy.  

 

  • Kopie van uw indicatie of beschikking, zoals uw ‘Toekenningsbeschikking huishoudelijke hulp’, ‘Zorgtoekenning wijkverpleegkundige’ of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet. Maak op de kopie bepaalde informatie onleesbaar, eveneens vanwege privacy. 

 

 

Het Mantelzorgcentrum beoordeelt uw complete aanvraag. 

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan maken wij het bedrag binnen 4 weken over naar uw mantelzorger.

 

Periode

  • De aanvraag moet gaan over zorg in het huidige jaar

 

Zorgvrager

  • Woont in gemeente Alkmaar en ontvangt Mantelzorg; 
  • Woont thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning; 
  • Woont niet in een verpleeg- of zorginstelling 

 

Mantelzorger

  • Heeft zes aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week zorg verleend; 
  • Is 18 jaar of ouder.

 

Het mantelzorgcompliment kan alleen aangevraagd worden voor iemand die boven de 18 jaar is.  

Jonge mantelzorger die zich aanmelden bij het Mantelzorgcentrum ontvangen wel  twee bioscoopbonnen

 

Vindt u het lastig om het formulier in te vullen of heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment?

Het Mantelzorgcentrum is bereikbaar voor vragen van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 072 562 76 18.

 

Bescherm uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zowel zorgvrager als mantelzorger. Voor de aanvraag van het Mantelzorgcompliment hebben wij bepaalde gegevens van u en uw mantelzorger nodig. Zo kunnen wij controleren of uw aanvraag/situatie voldoet aan de regels om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment en het compliment moet uiteindelijk ook bij de juiste mantelzorger op zijn/haar bankrekening worden overgemaakt. 

 

Benodigde informatie 

  • Uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs moeten zichtbaar zijn. Maak de rest van de informatie onleesbaar. 
  • Op de kopie van uw indicatie, beschikking of ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet, mogen alleen uw naam, datum van afgifte, duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet zichtbaar zijn. De rest maakt u onleesbaar. 

Bewaren 

De gegevens die u aanlevert (Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment, de benodigde bewijsstukken en de  correspondentie over de (eventuele) verstrekking van het Mantelzorgcompliment worden bewaard. Meer hebben wij niet nodig en mogen wij daarom ook niet bewaren. Wij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en volledig worden opgenomen en dat de persoonsgegevens worden beveiligd. Dit zijn eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens die wij nauwgezet volgen. 

 

Gegevens inzien

Alleen die medewerkers van de gemeente Alkmaar en Stichting Mantelzorgcentrum, die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden, mogen uw gegevens inzien. 

 

Controle en beveiliging

Het is mogelijk om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u dit wilt, dient u een schriftelijk verzoek in bij Gemeente Alkmaar, T.a.v. Unit Sociaal, Inzage dossier Mantelzorgcompliment, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en niet de gegevens van de mantelzorger. Zijn/haar gegevens worden eveneens door privacyregelgeving beschermd. Uw gegevens worden, zoals de wet dat verplicht, beveiligd. De Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten is hierbij uitgangspunt.

 

Vragen

Heeft u nog vragen over uw privacy, kunt u terecht bij de gemeente Alkmaar, telefoonnummer 14 072 of bij het Mantelzorgcentrum, telefoonnummer 072 562 76 18.