Privacyverklaring
Bijgewerkt 1 juni 2021

De gemeente Alkmaar gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en leggen alleen vast wat echt nodig is. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze dienstverlening op de website verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

De gemeente Alkmaar verwerkt bijvoorbeeld de volgende gegevens voor zover noodzakelijk:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN
 • Medische gegevens
 • Financiële gegevens

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente Alkmaar verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 • Het uitvoeren van een gemeentelijke taak (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag)
 • Het uitvoeren van een afspraak
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de belastingaanslag)
 • Uw vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)
 • Contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsberichten
 • Informeren over voortgang van uw lopende zaken met de gemeente
 • Het doen van statistisch- of beleidsonderzoek en onderzoek ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening
 • Het uitbrengen van felicitaties voor huwelijksjubilea en het voordragen voor koninklijke onderscheidingen
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten in het kader van koninklijke onderscheidingen
 • Verlenen van gemeentelijke onderscheiding
 • Opname camerabeelden t.b.v. medewerkers en gemeente-eigendommen

Op verzoek kunt u inzage krijgen in het verwerkingsregister. In het register zijn alle verwerkingen opgenomen die de gemeente Alkmaar uitvoert.

Delen met anderen

De gemeente Alkmaar verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast worden voor de felicitaties voor huwelijksjubilea persoonsgegevens gedeeld met de Provincie Noord-Holland en de Dienst van het Koninklijk Huis. Voor koninklijke onderscheidingen worden persoonsgegevens gedeeld met de Dienst van het Koninklijk Huis.

De gemeente sluit een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

U heeft meerdere rechten op het gebied van uw gegevens, hieronder vind u een overzicht.

 • Recht op informatie: u mag aan ons vragen of wij uw gegevens verwerken.
 • Inzagerecht: u mag controleren welke gegevens wij van u verwerken en op welke manier wij dat doen.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te laten aanpassen.
 • Het recht om vergeten te worden: verouderde of onjuiste gegevens kunnen op verzoek verwijderd worden. Bijvoorbeeld als gegevens niet meer nodig zijn of als u uw toestemming intrekt. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij gemeente Alkmaar een goede reden heeft om het niet te verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, behalve als er een goede reden is waarom wij die gegevens toch moeten verwerken.

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gebruik te maken van een van deze rechten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via DigiD worden ingediend. Wij beoordelen een verzoek binnen vier weken. Als wij niet aan uw verzoek voldoen, laten wij u weten waarom. Bent u het niet eens met de afwijzing van uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewaartermijnen

Gemeente Alkmaar zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We hanteren de bewaartermijnen zoals opgenomen in de selectielijst van de VNG.

Beveiligingsnormen

Gemeente Alkmaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Cookies

Alkmaar.nl maakt gebruik van cookies. Cookies verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Bekijk ons cookiebeleid.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer A. van Heijningen, functionaris Gegevensbescherming bij voorkeur per e-mail fg@alkmaar.nl of indien u niet de beschikking heeft over internet via telefoonnummer 14072.