Erfpacht: koop vol eigendom

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Erfpacht: koop vol eigendom

Erfpacht: koop vol eigendom

Veel eigenaren willen ‘een eigen huis op eigen grond’. Erfpacht kan worden omgezet in vol eigendom van de grond.

Vanaf 2009 is het mogelijk om de erfpachtgrond van de gemeente te kopen. Dit noemen we het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. U bent niet verplicht de erfpachtgrond te kopen. Het is een mogelijkheid die de gemeente u biedt. Koopt u de grond, dan heeft u vanaf het moment van koop zekerheid over uw vaste lasten. Met de koop voorkomt u alle toekomstige aanpassingen van de canon. Canon is een soort huur voor de grond. Als u de erfpachtgrond niet koopt, loopt uw erfpachtcontract door met de daarbij behorende bepalingen. Wilt u weten wat de prijs is van het omzetten? Vraag dan een offerte aan. Lees meer over de berekening van de koopprijs van woningen en garages.

Aanvragen

Voor een woning of garage

De offerte vraagt u aan via een digitaal aanvraagformulier:

Let op! De gemeente rekent met de peildatum WOZ van 2 jaar geleden. Deze peildatum staat op uw beschikking van vorig jaar. Deze beschikking moet u toevoegen bij uw digitale aanvraag.

Voor een bedrijfspand

De offerte vraagt u aan door een e-mail te sturen naar post@alkmaar.nl onder vermelding van kopen bloot eigendom. Vermeld uw contactgegevens en het adres van het betreffende bedrijfspand.

Wachttijd

Nadat u de behandelkosten heeft betaald, duurt het ongeveer vier tot zes weken voordat u een offerte ontvangt.
De offerte kunt u ondertekend terugsturen waarna u een koopovereenkomst ontvangt.

Kosten

 • Woningbezitters betalen voor het opstellen van de offerte € 50 behandelkosten aan de gemeente.
 • Voor bedrijven, kantoren en winkels vragen wij een makelaarstaxatie aan. 50% van de kosten brengen wij u in rekening. Als voorschot betaalt u € 500.

Zet u daadwerkelijk de erfpacht om in vol eigendom, dan worden deze kosten verrekend met de uiteindelijke koopsom.

Meer informatie

Wilt u meer weten over erfpacht en vol eigendom? Kijk dan op 'Lees meer' of bel 14 072 en vraag naar de afdeling Vastgoed.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Voordelen

De laatste jaren zijn de prijzen van grond in Alkmaar aanzienlijk gestegen. Daarom kan het voor u op langere termijn nog steeds voordelig zijn om uw recht van erfpacht nu om te zetten naar vol eigendom. Het omzetten heeft onderstaande voordelen:

 • u profiteert van de toekomstige eventuele waardestijgingen van de grond
 • u heeft zekerheid over de grondlasten in de toekomst want na afloop van het huidige erfpachttijdvak wordt geen nieuwe erfpachtcanon over de dan geldende grondwaarde vastgesteld
 • de te betalen koopsom ligt door een reductie lager dan de actuele grondwaarde
 • de rente van de (eventuele aanvullende) hypotheek voor de omzetting is aftrekbaar van de belasting
 • er is geen formele toestemming meer nodig om het erfpachtrecht over te dragen aan een ander
 • uw bezit met eigen grond wordt een aantrekkelijker verkoopobject

Als u nog periodiek de erfpachtcanon verschuldigd bent:

 • u hoeft geen canon en geen vergoeding administratiekosten meer te betalen
 • u krijgt niet meer te maken met tussentijdse herziening van de te betalen canon

Bedrijven / kantoren / winkels

Voor bedrijven, kantoren, winkels en garages (zelfstandig object) wordt de vrije marktwaarde berekend als grondwaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van de grond in onbebouwde staat. Voor deze categorie wordt een makelaarstaxatie aangevraagd. De gemeente geeft hierbij geen taxatierichtlijnen mee. Belangrijke waardebepalende factoren in de makelaarstaxatie zijn de ligging en bestemmingsplanmogelijkheden van het terrein.

Appartement en erfpacht

Woont u in een koopappartement en deelt u de grond met andere appartementeigenaren? U kunt dan gezamenlijk met alle eigenaren een offerte aanvragen. Uiteraard kan dit door de vereniging van eigenaren worden gedaan.

Aandachtspunt bij hypotheek

Heeft u een hypotheek? Dan is het hypotheekrecht gevestigd op het recht van erfpacht. Overleg met de hypotheekhouder voordat u tot aankoop van het bloot eigendom overgaat.

Bodemproblematiek

In de nieuwe situatie verandert er niets met betrekking tot de aansprakelijkheid voor een eventuele bodemverontreiniging. Als de gemeente in gebreke was ten tijde van het vestigen van het recht van erfpacht, dan blijft de gemeente aansprakelijk. Bij eventuele vervuiling van de grond nadat het recht van erfpacht is gevestigd, is uiteraard de erfpachter/ eigenaar hiervoor zelf aansprakelijk. Daarom is het niet nodig bij de omzetting een bodemonderzoek te laten uitvoeren. 

Beleid

Kom ik in aanmerking om mijn erfpachtrecht om te zetten in vol eigendom?

Ja. Omzetting is mogelijk voor bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers.

Dit geldt niet voor:

 • scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen of maatschappelijke doeleinden en
  op erfpachten betreffende grond met opstal in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld kiosken;
 • erfpachtrechten waarbij vooruitbetaling van de canon is uitgesloten;
 • erfpachtrechten op panden in (her)ontwikkelingsgebieden;
 • erfpachtrechten waarop de ‘Algemene bepalingen voor uitgifte in voortdurende erfpacht 1978’
  niet van toepassing zijn, als deze erfpachtrechten zijn gevestigd voor onbepaalde tijd.
Als ik een offerte aanvraag, ben ik dan verplicht om daadwerkelijk tot omzetting over te gaan?

Nee, maar houd er wel rekening mee dat u evengoed moet betalen voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Van welke WOZ-waarde gaat de gemeente uit?

De gemeente rekent met de peildatum WOZ van 2 jaar geleden en deze staat genoteerd op uw beschikking van vorig jaar. Voeg deze WOZ-beschikking toe bij uw aanvraag.

Wat is de grondquote?

Dit is de grondprijs uitgedrukt als percentage, van de WOZ-waarde. Het college stelt jaarlijks de “Nota Grondprijzen” vast. Als de commerciële waarde stijgt, stijgt ook de grondquote.

Wat is de reductie?

Op de ontstane grondwaarde vindt een reductie plaats van 1% per jaar met ingang van het jaar
van offerte tot en met het jaar waarin de einddatum van het erfpachttijdvak valt, met een maximum
van 30%.

Gelden de percentages voor berekening van de koopsom ook in de komende jaren?

Nee. Het college stelt jaarlijks diverse uitgangspunten voor de berekening van de koopsom vast.

Waarom past de gemeente de maatstaf voor het berekenen van de koopsom jaarlijks aan?

Het college wil aansluiten bij de marktontwikkelingen in het vastgoed.

Mijn offerte is verlopen. Kan ik evengoed mijn erfpachtrecht omzetten in vol eigendom?

Ja. Vraag het opnieuw aan. Houd er rekening mee dat u opnieuw behandelingskosten betaalt.

Kan ik onderhandelen over de prijs?

Nee. De berekeningsmethodiek is door het college vastgesteld en voor iedereen hetzelfde.

Mijn huis staat nu te koop. Wat moet ik doen?

Als uw woning nog niet is verkocht, kunt u de erfpacht omzetten in vol eigendom en de woning
later in volledig eigendom verkopen.

U kunt het huis met erfpachtrecht verkopen. De nieuwe eigenaar kan, als de koopovereenkomst is getekend, zelf een offerte aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen als ik een huis ga kopen?

Als u de koopovereenkomst van de woning ondertekent, dan kunt u een offerte aanvragen bij de
gemeente.

Ik heb meerdere panden/woningen op erfpacht. Krijg ik korting?

Wanneer er drie of meer woningen en/of garages op één erfpachtperceel of op aan elkaar grenzende
percelen staan dan ontvangt u een reductie van € 500,00 per woning of garage op de uiteindelijke
koopsom.

Kan het niet omzetten in de toekomst gevolgen hebben?

Ja. Houd er rekening mee dat in de toekomst bij een tussentijdse aanpassing of na verloop van het erfpachttijdvak een hogere canonen afkoopsom moet worden betaald door beleidsaanpassingen.

Gelden er speciale regels voor de omzetting bij koopappartementen, waarbij de grond met andere appartementseigenaren wordt gedeeld?

Ja. Omzetting is alleen toegestaan na een collectief verzoek van alle appartementsgerechtigde in één
complex bijvoorbeeld namens de Vereniging van Eigenaren. Omzetting bij een individuele woning
behorende tot een appartementencomplex is niet toegestaan.

Is er bij de omzetting voor de berekening van de afkoopsom een verschil tussen contracten van vóór en ná 1978?


Nee. De koopsom bij alle woningen wordt op dezelfde wijze berekend.

(In 1978 werden de Algemene bepalingen voor uitgifte in voortdurende erfpacht
vastgesteld)

Is er verschil tussen erfpachters die de canon hebben afgekocht en de erfpachters die jaarlijks canon betalen?

Ja. Een erfpachter die jaarlijks canon betaalt moet naast de koopsom over de grondwaarde ook de contante waarde van de nog te betalen canonbedragen betalen.

Ik heb de canon al afgekocht, dan ben ik toch eigenaar van de grond?

Nee. U heeft de verplichting tot het betalen van een canon over een bepaalde periode afgekocht,
meestal voor een periode van 50 jaar. De grond is niet uw eigendom.

Ik wil geen eigenaar worden van de grond, maar wel de jaarlijkse erfpachtcanon afkopen. Kan dat?

Ja, u blijft dan wel erfpachter. Dien een verzoek in via post@alkmaar.nl ter attentie van de afdeling Vastgoedmanagement.