Archeologische verplichtingen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u te maken krijgen met archeologische verplichtingen. Bekijk vooraf of dit ook voor u geldt.

Wat zijn archeologische verplichtingen?

Dit zijn alle verstoringen van de bodem zoals onder andere ontgravingen of ontgrondingen, ophogingen en het slaan van heipalen. In het bestemmingsplan ziet u of het door u te ontwikkelen gebied in een archeologisch verwachtingsgebied ligt. En welke vrijstellingsgrenzen daaraan verbonden zijn. De archeologische verplichtingen en kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het te verstoren gebied.

Krijgt u te maken met archeologisch onderzoek? Dan belt u naar 14 072 en vraag naar de vakgroep archeologie om planvertraging te voorkomen.

De archeologische verplichtingen en kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het te verstoren gebied.

Bodemingrepen kleiner dan 250m²

Bij kleinschalige projecten met bodemingrepen kleiner dan 250m² (binnen de bebouwde kom) krijgt u de optie om het onderzoek uit te laten voeren door de gemeentelijk archeologen. Dit geldt ook bij projecten met een oppervlakteverstoring van minder dan 350m2 (buiten de bebouwde kom).
Voorwaarde is dat de initiatiefnemer zelf het materieel, zoals een graafmachine, en de kosten van eventueel in te huren personeel betaalt. De initiatiefnemer kan er ook voor kiezen zelf een gecertificeerd archeologiebedrijf in te schakelen. Dan gelden de voorwaarden zoals omschreven is bij bodemingrepen groter dan 250m2.

Bodemingrepen groter dan 250m²

Bij bodemingrepen met een oppervlakteverstoring groter dan 250m² (binnen de bebouwde kom) wordt het onderzoek door en op kosten van de initiatiefnemer worden aanbesteed door een gecertificeerd archeologiebedrijf. Dit geldt ook bij projecten met een oppervlakteverstoring groter dan 350m2 (buiten de bebouwde kom).
De gemeente doet dus niet zelf het onderzoek, maar stelt wel een archeologisch programma van eisen op waaraan het onderzoek moet voldoen en zij ziet toe op de correcte naleving.

In Alkmaar is een archeologische onderzoeksagenda van kracht. Hierin zijn de stand van het onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd. Het bureauonderzoek kan in hoofdlijnen beperkt blijven tot een inschatting van de eventueel al aanwezige bodemverstoring door eerder uitgevoerde bodemingrepen (bijvoorbeeld een kelder) en de omvang van de nog te plegen bodemingreep. De gemeente Alkmaar kan een bijdrage verlenen in de archeologiekosten als deze hoger zijn dan 7% van de totale bouwsom volgens de eindafrekening. De bijdrage bestaat uit een vergoeding van 50% van de kosten boven deze 7%, tot een maximum van 14% van de bouwsom.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 072 en vraag naar de vakgroep archeologie.