Aansprakelijk stellen van de gemeente

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Persoonlijk
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Bedrijf

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier
  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?)
  • foto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto
  • een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting
  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak
  • een politierapport indien aanwezig
  • getuigenverklaringen indien van toepassing

De afdeling Risicobeheer & Verzekeringen kan u nog om aanvullende gegevens vragen.

Mail ons via risicobeheer@alkmaar.nl.

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.