Subsidie beoefening amateurkunst

U vraagt een financiële bijdrage aan voor stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van beoefening van amateurkunst.

De organisatie:

 • bestaat minimaal 1 jaar zelfstandig;
 • is statutair gevestigd in Alkmaar;
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • bestaat uit minimaal 15 actieve leden;
 • geeft minimaal 1 x per jaar een uitvoering in de gemeente Alkmaar;
 • aanvragen worden getoetst aan de cultuurnota Vision 2020.

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Datum aanvraag;
 • Jaar waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • Naam en adres aanvrager en contactpersoon;
 • IBAN (rekeningnummer);
 • KvK-nummer;
 • Soort amateurkunstorganisatie;
 • Aantal actieve leden per aanvraagdatum;
 • Hoogte contributie per lid, per jaar;
 • Aantal uitvoeringen in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • Naam/namen professionele leiding en kosten;
 • Gegevens koepelorganisatie en kosten;
 • De laatst opgestelde jaarrekening inclusief een toelichting op de balans. Bij de toelichting geeft u een duidelijke verdeling aan van de algemene reserve en eventuele bestemmingsreserve(‘s);
 • De organisatiebegroting over het jaar dat u subsidie aanvraagt.

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, stuur dan ook:

 • een kopie van de oprichtingsakte en statuten.

U vraagt de subsidie aan tussen 1 juni en 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Voordat het betreffende kalenderjaar begint, ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. U hoort dan of u subsidie ontvangt, voor welk bedrag en welke voorwaarden aan de subsidie zijn verbonden.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.
Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.