Subsidie klimaat en groene daken

De gemeente ondersteunt klimaatadaptieve maatregelen in de gemeente Alkmaar.
Klimaatadaptieve maatregelen zijn:

 • het afkoppelen van verhard oppervlak;
 • het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak;
 • Het maken van een systeem om hemelwater(regen, sneeuw, hagel) af te voeren.

De maatregelen dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Daarom ondersteunt de gemeente deze maatregelen met een subsidie. Wilt u bijvoorbeeld een groen dak aanleggen op een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar, dan kunt u voor de kosten van aanschaf en aanleg daarvan subsidie aanvragen.

Als u eigenaar bent van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar, deze huurt of er zakelijke rechten op heeft, dan kunt u subsidie aanvragen. Bent u niet de eigenaar, stuur dan een ondertekenende toestemmingsverklaring van de eigenaar mee als bijlage.

 

Pas nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, kunt u subsidie aanvragen. U moet de aanvraag binnen 6 maanden na het uitvoeren van deze veranderingen indienen.

Let op: Geef bij het formulier ‘subsidieaanvraag betreft’ aan dat u subsidie aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen.

Er zijn de volgende eisen:

 • De maatregel is gedaan in de gemeente Alkmaar.
 • De maatregel is maximaal 6 maanden geleden gekocht of gemaakt.
 • De maatregel is uitgevoerd binnen de grenzen van het eigendom.
 • De aanvraag is binnen 6 maanden na het uitvoeren van de maatregel ingediend.
 • Als u al andere subsidies voor dezelfde maatregel krijgt, wordt het subsidiebedrag zo berekend dat u in totaal niet meer dan 100% van de kosten krijgt.
 • Het ontwerp, de aanleg en/of installatie voldoen aan de eisen en het gebouw is geschikt voor de maatregel waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • U geeft toestemming dat de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt en maatregelen waarvoor u al subsidie hebt ontvangen, kunnen worden gecontroleerd.

In de nadere regels leest u precies waar een aanvraag aan moet voldoen.

 • Er wordt minimaal 5 vierkante meter verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering.
 • Er kan minimaal 20 millimeter (= 20 liter per afgekoppelde vierkante meter) water worden opgevangen op eigen grond.
 • Als u water in de grond laat zakken (infiltratie), moet de bodem daarvoor geschikt zijn.
 • De grootte van het groene, groene/blauwe of blauwe dak is tenminste 4 vierkante meter;
 • Een extensief groen dak is voorzien van een substraatlaag van minimaal 40 millimeter;
 • Een intensief groen dak is voorzien van een substraatlaag van minimaal 80 millimeter;
 • Het waterbergend vermogen van het groen/blauw dak of blauw dak is minimaal 40 liter per vierkante meter.

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen, bijvoorbeeld als het gebouw waarop u het dak wilt aanleggen een beschermd monument is.

 • Het systeem moet zo zijn gemaakt dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) alleen wordt gebruikt voor de wc, de wasmachine en het sproeien van de tuin. Het systeem moet makkelijk kunnen worden onderhouden en gecontroleerd. Het opgevangen water mag vanwege gezondheidsrisico’s niet worden gebruikt om te douchen of als drinkwater.
 • Het gaat om de aanpassing van een bestaand drinkwatersysteem naar een systeem dat hemelwater kan opvangen en hergebruiken.
 • Er kan minimaal 500 liter hemelwater worden opgevangen dat kan worden gebruikt in plaats van drinkwater.
 • €40,- per vierkante meter aaneengesloten verhard oppervlak dat wordt afgekoppeld zonder extra voorzieninge
 • €100,- per kubieke meter grond dat wordt verwijderd zodat water in de grond kan zakken (infiltratie)
 • Per gebouw wordt niet meer dan 100% van de werkelijke kosten vergoed, met een maximum van €1.000,- subsidie.
 •  
 • 50% van de kosten die worden gemaakt om een dak aan te passen zodat het geschikt is voor om een blauw dak aan te leggen, met een maximum van €500,- subsidie per gebouw.
 • 50% van de kosten voor het materiaal en eventuele installatiekosten van het extensief groene, intensief groene of groene/blauwe dak.

De hoogte van de subsidie is 20% van de kosten voor het materiaal en eventuele installatiekosten, met een maximum van € 1.000,- subsidie per pand.

 • U controleert zelf of uw dak sterk genoeg is om een groen, blauw of groen/blauw dak te dragen. De meeste daken kunnen het extra gewicht van een groen, blauw of groen/blauw dak niet aan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw dak.
 • U kunt de constructieberekening van uw dak digitaal opvragen via het Bouwarchief van de gemeente, op de pagina Bouwarchief bekijken. Als uw dak niet sterk genoeg is, versterk dat dan eerst.

U heeft misschien een vergunning nodig. Om dit zeker te weten doet u een vergunningscheck op omgevingsloket.nl. Als u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze vóór de aanleg van het groene, blauwe of groen/blauwe dak eerst aan. Voor monumenten is altijd een vergunning nodig voor de aanleg van een groen, blauw of groen/blauw dak. Het kan nodig zijn om uw dak te versterken voordat u een groen, blauw of groen/blauw dak aanlegt. Voor het aanpassen van uw dak heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen. Als u subsidie krijgt, betekent dit niet meteen dat een bepaalde vergunning wordt verleend.

Het jaarlijks maximale beschikbare budget dat de gemeente beschikbaar stelt is:

 • € 60.000,- voor klimaatadaptieve maatregelen;
 • € 60.000,- voor een groen, blauw of groen/blauw dak.

Wanneer dit budget in een jaar al helemaal is uitgegeven, kan er in dat jaar geen subsidie meer worden verstrekt.

Bij verdeling van het maximaal beschikbare budget geldt het volgende:

 • Het college verdeelt de subsidie op volgorde van wanneer de aanvragen binnenkomen.
 • Daarbij telt de datum waarop de aanvraag volledig is opgestuurd.
 • Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en als dit betekent dat er niet genoeg geld meer beschikbaar is, dan wordt via loting bepaald voor welke aanvraag subsidie wordt gegeven.
 • Aanvragen tellen mee voor het kalenderjaar waarin deze zijn opgestuurd.

U vult het digitaal aanvraagformulier in en stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een factuur op naam met technische specificaties waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan, met aankoopdatum en/of de uitvoeringsdatum.
 • Een foto van de oude situatie zonder maatregel en een foto van de nieuwe situatie met maatregel waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan, waarbij het gebouw op de foto duidelijk zichtbaar is;
U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen een reactie van ons. Het college kan één keer beslissen om de tijdslimiet met maximaal 4 weken te verlengen.

Heeft u vragen over de subsidieregeling voor klimaat en groene daken of over uw aanvraag? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur groen via telefoonnummer 14 072.