Subsidie klimaatadaptieve maatregelen

De gemeente ondersteunt klimaatadaptieve maatregelen in de gemeente Alkmaar.
Klimaatadaptieve maatregelen zijn:

 • het afkoppelen van verhard oppervlak;
 • het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak;
 • Het maken van een systeem om hemelwater(regen, sneeuw, hagel) af te voeren.

De maatregelen dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Daarom ondersteunt de gemeente deze maatregelen met een subsidie. Wilt u bijvoorbeeld een groen dak aanleggen op een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar, dan kunt u voor de kosten van aanschaf en aanleg daarvan subsidie aanvragen.

Als u een gebouw of overkapping bezit, huurt of er zakelijke rechten op heeft in gemeente Alkmaar kunt u subsidie aanvragen. Bent u geen eigenaar, stuur dan een ondertekenende toestemmingsverklaring van de eigenaar mee als bijlage.

Als je klimaatbestendige veranderingen hebt aangebracht, kun je subsidie aanvragen. Je moet de aanvraag binnen 6 maanden na het uitvoeren van deze veranderingen indienen.

Let op: Geef bij het formulier ‘subsidieaanvraag betreft’ aan dat u subsidie aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen.

Er zijn de volgende eisen:

 • De installatie moet in de gemeente Alkmaar zijn gemaakt.
 • Het moet maximaal 6 maanden geleden zijn aangeschaft of gebouwd.
 • De installatie moet binnen de grenzen van het eigendom zijn geplaatst.
 • De aanvraag moet binnen 6 maanden na het plaatsen van de installatie worden ingediend.
 • Als je al andere subsidies voor dezelfde activiteit ontvangt, wordt het subsidiebedrag zo berekend dat het niet meer dan 100% van de werkelijke kosten bedraagt.
 • Het ontwerp, de aanleg en/of installatie moeten voldoen aan de eisen en het pand moet geschikt zijn voor de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt.
 • Je stemt ermee in dat de installaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd en al gesubsidieerde installaties gecontroleerd kunnen worden.

Bekijk de nadere regels daar lees je precies waar een aanvraag aan moet voldoen.

 • Er wordt minimaal 5 vierkante meter verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering;
 • Er wordt minimaal 20 millimeter (= 20 liter per afgekoppelde vierkante meter) berging op eigen grond gerealiseerd, en;
 • Als je water in de grond laat zakken (infiltratie), moet de bodem daarvoor geschikt zijn.
 • De grootte van het groene, groene/blauwe of blauwe dak is tenminste 4 vierkante meter;
 • Een extensief groen dak is voorzien van een substraatlaag van minimaal 40 millimeter;
 • Een intensief groen dak is voorzien van een substraatlaag van minimaal 80 millimeter;
 • Het waterbergend vermogen van het groen/blauw dak of blauw dak is minimaal 40 liter per vierkante meter.

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen, bijvoorbeeld als het gebouw waarop u het dak wilt aanleggen een beschermd monument is.

 • De installatie moet zo zijn gemaakt dat het regenwater alleen wordt gebruikt voor de wc, de wasmachine en om de tuin te besproeien. Het moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie. Het is belangrijk om te weten dat vanwege gezondheidsrisico’s dit regenwater niet gebruikt mag worden om te douchen of als drinkwater;
 • Het gaat om de aanpassing van een bestaand drinkwatersysteem naar een systeem voor nuttig gebruik van hemelwater;
 • Er wordt minimaal 500 liter hemelwater opgeslagen ter vervanging van het gebruik van drinkwater.

De hoogte van de subsidie is:

 • voor het afkoppelen zonder specifieke voorzieningen € 40,- per aaneengesloten verhard oppervlak;
 • voor het afkoppelen € 100,- per kubieke meter verwijderde grond ten behoeve van infiltratie;
 • per pand wordt niet meer dan 100% van de werkelijke kosten toegekend, met een maximum van € 1.000,- subsidie .
 • de subsidie is maximaal € 5.000,- per pand per kalenderjaar.

De hoogte van de subsidie is:

 • 50% van de werkelijke kosten voor het aanpassen van de hemelwaterafvoer van een dak naar de vereisten voor een blauw dak met een maximum van € 500,- subsidie per pand;
 • 50% van de werkelijke kosten voor aanschaf, materiaal en eventuele aanlegkosten van het extensief groene, intensief groene of groene/blauwe dak.

De hoogte van de subsidie is 20% van de werkelijke kosten voor aanschaf, materiaal en eventuele aanlegkosten, met een maximum van € 1.000,- subsidie per pand.

 • U controleert zelf of uw dak sterk genoeg is om een groen, blauw of groen/blauw dak te kunnen dragen. De meeste daken zijn niet berekend op het extra gewicht van een groen, blauw of groen/blauw dak.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw dak.
 • U kunt de constructieberekening van uw dak digitaal opvragen via het bouwarchief van de gemeente, op de pagina Bouwarchief bekijken. Als uw dak niet sterk genoeg is, versterk dat dan eerst.

U heeft misschien een vergunning nodig. Om dit zeker te weten doet u een vergunningscheck op omgevingsloket.nl. Als u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze vóór de aanleg van het groene, blauwe of groene/blauwe dak eerst aan. Voor monumenten is altijd een vergunning nodig voor de aanleg van een groen, blauw of groen/blauw dak. Het kan nodig zijn uw dak te versterken voordat u een groen, blauw of groen/blauw dak aanlegt. Voor het aanpassen van de constructie van uw dak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen. Subsidieverlening biedt geen garantie dat de eventueel vereiste vergunningen worden verleend.

Het jaarlijks maximale beschikbare budget dat de gemeente beschikbaar stelt is:

 • € 60.000,- voor klimaatadaptieve maatregelen;
 • € 60.000,- voor een groen, blauw of groen/blauw dak.

Wanneer dit budget in een jaar al helemaal is uitgegeven, kan er in dat jaar geen subsidie meer worden verstrekt.

Bij verdeling van het maximaal beschikbare budget geldt het volgende:

 • Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor subsidie klimaatadaptieve maatregelen op volgorde van ontvangst van de aanvragen.
 • Daarbij telt als datum van ontvangst, de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.
 • Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.
 • Aanvragen tellen mee voor het kalenderjaar waarin deze zijn ingediend.

U vult het digitaal aanvraagformulier in en stuurt de volgende bijlagen mee:

 • een factuur op naam met technische specificaties waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan, met aankoopdatum en/of uitvoeringsdatum;
 • een foto van de situatie zonder voorziening en de nieuwe situatie met voorziening waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan, waarbij het pand op de foto duidelijk zichtbaar is;
Binnen 8 weken na uw complete aanvraag ontvangt u ons antwoord.

Het college kan één keer beslissen om de tijdslimiet met maximaal 4 weken te verlengen.

Heeft u vragen over de subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen of over uw aanvraag? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur groen via telefoonnummer 14 072.