Nieuw woningbouwinitiatief

Heeft u een plannen voor woningbouw, woningtransformatie of tijdelijke woonvoorzieningen? En wilt u weten of uw initiatief kan en onder welke voorwaarden? Neem dan contact op met het woningbouwloket.

Het woningbouwloket:

 • Zorgt voor een eerste haalbaarheidsonderzoek op uw plan, een zogenaamde quickscan, waarin onder andere gekeken wordt naar de stedenbouwkundige uitgangspunten, inpasbaarheid in de omgeving, parkeren, verkeersveiligheid en geluid van bijvoorbeeld omliggende wegen of het spoor;
 • Geeft advies over de procedures om uw woningbouwinitiatief mogelijk te maken.

Het woningbouwloket is per mail bereikbaar via woningbouw@alkmaar.nl

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Mareike Krohmann 06 48 52 99 66 of Melissa Verhoef 06 38 98 14 47.

Om in aanmerking te komen voor een quickscan vult u het intakeformulier in.

Het is belangrijk dat u het formulier zo volledig mogelijk invult en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. U heeft het volgende nodig:

 • Bouwtekeningen (eventueel in schetsvorm);
 • Een exact adres;
 • Het aantal te realiseren woningen met oppervlaktes;
 • Een plan van aanpak voor hoe u het parkeren wilt oplossen;
 • Toestemming van de eigenaar.

Wij adviseren om vooraf de criteria te bekijken die er zijn voor de beoordeling van uw initiatief:

 • Aandeel sociaal bij woningbouw: Het huidige college van burgemeester en wethouders wil dat bij woningbouwprojecten minimaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd. Dit geldt zowel voor woningen die tot stand komen via nieuwbouw als voor verbouwprojecten. Sociale huur is in 2022 als volgt gedefinieerd:
  • huurwoningen met een huurprijs tot € 808,06 per maand
 • Parkeren: Op grond van het Parapluplan Parkeren moet uw initiatief voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor motorvoertuigen op eigen terrein. De parkeernorm die geldt staat in de Parkeernormennota 2020-2027.
 • Kamerverhuur en woningsplitsing: Indien uw initiatief kamerverhuur of woningsplitsing omvat dient u te voldoen aan verschillende eisen die in deze beleidsregel staan uitgelegd.
 • Participatie: Gemeente Alkmaar vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Elke ruimtelijke ontwikkeling moet goed worden afgestemd met betrokkenen in de omgeving. Dat heet participatie. Op de website van de gemeente leest u daar meer over.

Op basis van uw informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. Om te beoordelen of uw initiatief past bij de kaders voeren we een quickscan uit. Zodra dit is afgerond nemen we contact met u op om de haalbaarheid van uw initiatief en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Wanneer neem ik contact op met het woningbouwloket?

In de volgende gevallen kunt u uw initiatief laten toetsen bij het woningbouwloket:

 • Nieuwbouw: U wilt meer dan 11 nieuwe woningen realiseren op een locatie waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan;
 • Transformatie/woningsplitsing: U wilt meer dan 11 woningen realiseren in een bestaand gebouw waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan;
 • Tijdelijke bewoning: U wilt tijdelijke woningen realiseren.

Hoe lang duurt het voordat ik de resultaten krijg van de quickscan?
Afhankelijk van uw initiatief duurt een quickscan twee tot zes weken.

Wanneer ga ik niet naar het woningbouwloket?
Heeft u al een uitgewerkt bouwplan, wilt u uw plan voorleggen aan de monumenten- en welstandscommissie of wilt u minder dan 11 woningen realiseren? Dan kunt u een principeverzoek indienen via het omgevingsloket.nl.