Toezicht en handhaving kinderopvang

De gemeente Alkmaar houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit doen wij samen met de GGD Hollands Noorden.

De GGD beoordeelt of de kinderopvang aan de eisen voldoet. De GGD stelt een inspectierapport op. Deze rapporten zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Houdt een kinderopvangvoorziening zich niet aan de gestelde eisen en regels? Dan kan de gemeente actie ondernemen door het herstellen of bestraffen van de overtredingen.

De stappen die het College van burgemeester en wethouders kunnen nemen staan beschreven. U vindt ze in de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Alkmaar, onder ‘Meer informatie’.

Heeft u een klacht over het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang of het gastouderbureau van uw kind?

Meld uw klacht dan eerst bij de opvang zelf. Alle instellingen voor kinderopvang zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Informatie over de regeling krijgt u bij de instelling.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht ook doorgeven aan de afdeling Inspectie & Hygiëne van de GGD Hollands Noorden. U bereikt hen via telefoonnummer 088 01 00 549 of stuur een mail naar inspecties@ggdhollandsnoorden.nl.

U kunt uw klacht ook doorgeven aan de gemeente Alkmaar via telefoonnummer 14 072 of een e-mail naar LRK@alkmaar.nl.