Verkeersveiligheid

Iedereen wil wonen, werken en leven in een verkeersveilige omgeving.

Lees bij onderstaande verkeersvragen waar u terecht kunt.

Als bewoner kunt u zelf verschillende dingen doen om de snelheid in uw buurt te verlagen en zo de verkeersveiligheid te vergroten. Dit kan onder andere door een buurtactie.

Er zijn 10 buurtacties ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland (VVN), bijvoorbeeld VVN Buurtenquête, VVN Stickeractie en VNN Verkeersveilige buurt. Door de acties wordt het gedrag van buurtbewoners inzichtelijk en zo wordt de bewustwording vergroot. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kunt u een melding maken en een gratis startpakket aanvragen zodat u in actie kunt komen.

Blijft te hard rijden in uw wijk na deze buurtactie nog steeds een groot probleem? Pak het probleem dan samen met uw buren aan.

Hoe pak ik dit aan?

  • Richt samen met andere buurtbewoners die het met u eens zijn een werkgroep op.
  • Geef uw melding door via Stadswerk072 – melding maken. Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen wordt u verzocht om in de beschrijving van uw melding (kort) neer te zetten wat u allemaal gedaan heeft.
  • Uw melding zal beoordeeld worden, waarbij er onder andere gekeken wordt naar de huidige wegsituatie. Hier ontvangt u bericht van. Als de gemeente na deze eerste beoordeling positief tegenover het verzoek staat zal de rest van het traject met u worden besproken.

 

 

Een drempel is een snelheidsremmende maatregel. Een drempel is niet altijd de beste oplossing. Eerst kunt u als bewoner zelf verschillende dingen doen om de snelheid in uw buurt te verlagen en zo de verkeersveiligheid te vergroten. Dit kan onder andere door een buurtactie.

Er zijn 10 buurtacties ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland (VVN). Door de acties wordt het gedrag van buurtbewoners inzichtelijk en zo wordt de bewustwording vergroot. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kunt u een melding maken en een gratis startpakket aanvragen zodat u in actie kunt komen.

Blijft te hard rijden in uw wijk na deze buurtactie nog steeds een groot probleem? Pak het probleem dan samen met uw buren aan. Verschillende mogelijkheden worden dan bekeken, waaronder het aanleggen van drempel.

Hoe pak ik dit aan?

  • Richt samen met andere buurtbewoners die het met u eens zijn een werkgroep op.
  • Geef uw melding door via Stadswerk072 – melding maken. Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen wordt u verzocht om in de beschrijving van uw melding (kort) neer te zetten wat u allemaal gedaan heeft.
  • Uw melding zal door de gemeente beoordeeld worden, waarbij er onder andere gekeken wordt naar de huidige wegsituatie. Hier ontvangt u bericht van. Als de gemeente na deze eerste beoordeling positief tegenover het verzoek staat zal de rest van het traject met u worden besproken.

 

 

U kunt een snelheidsdisplay aanvragen via: Stadswerk072 – melding maken.

Er is een beperkt aantal snelheidsdisplays. Daarom rouleren de snelheidsdisplays en staan snelheidsdisplays tijdelijk op bepaalde plekken.

 

 

Nee, dat kan niet.

De regels van een 30 km/uur zone zijn van kracht totdat men het verkeersbord einde 30km/uur zone tegenkomt. Dit betekent dat niet na elke zijstraat een verkeersbord geplaatst hoeft te worden die de maximumsnelheid aangeeft.

In enkele gevallen zijn de 30 km/uur zones groot en uitgestrekt. Dit zijn vaak ook wegen die niet direct de uitstraling hebben van een 30 km/uur straat. In deze gevallen kan de gemeente besluiten om de weggebruikers te herinneren aan het feit dat ze zich binnen de 30 km/uur zone bevinden. Meestal staat op deze plekken al een herhalingsbord.

Wilt u snelheidsverlagende maatregelen? Bekijk eens de buurtacties van Veilig Verkeer Nederland.

 

 

De gemeente verbiedt het plaatsen van deze verkeersmaatjes niet, maar stimuleert het evenmin.

Verkeersmaatjes (ook wel Viktor Veilig genoemd) zijn gele of groene kunststoffen poppetjes die vooral zijn te vinden in kinderrijke straten/wijken. Deze verkeersmaatjes worden vaak aangeschaft en geplaatst door bewoners of lokale organisaties.

De gemeente werkt niet mee aan de aanschaf van groene verkeersmaatjes vanwege deze twee redenen:

  • In de openbare ruimte wordt zeer terughoudend gehandeld als het gaat om het plaatsen van objecten. Ieder object in de openbare ruimte kan de aandacht van het verkeer afleiden. Behoudens noodzakelijk wegmeubilair zoals verkeersborden en dergelijke, is het streven om zo min mogelijk storende elementen in de openbare ruimte aan te brengen.
  • Deze poppetjes hebben geen of slechts een tijdelijk effect. De meeste automobilisten, veelal de buurtbewoners zelf, zien het poppetje dagelijks, waardoor hun rijgedrag hier niet of maar zeer tijdelijk door wordt beïnvloed. Een oplossing hiervoor is om het poppetje alleen te plaatsen als kinderen buitenspelen.

 

 

De gemeente Alkmaar is terughoudend in het aanleggen van zebrapaden. Zebrapaden zorgen voor schijnveiligheid. In veel gevallen kan de voetganger namelijk niet veiliger oversteken, bijvoorbeeld doordat de naderende automobilist de voetganger niet op tijd ziet. Daarnaast voldoet de locatie in veel gevallen niet aan de gestelde eisen.

Als een vraag voor een zebrapad binnenkomt, beoordeelt de gemeente of de toepassing hiervan mogelijk of wenselijk is. Mogelijk zijn andere oplossingen, bijvoorbeeld een verkeerseiland, beter.

U kunt een melding maken via Stadswerk072 – melding maken.

 

 

De gemeente neemt in sommige gevallen maatregelen.

Als groen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een struik, het zicht belemmert, dan kunt u een melding maken via Stadswerk072 – melding maken.

Bij groen in privégebied mag de gemeente niet snoeien. Er wordt dan aan de eigenaar van het privégebied gevraagd dit zelf te doen.

Als een muur, bijvoorbeeld van een schuur, zorgt voor zichtbelemmering, dan moet het verkeer zich in haar gedrag aan te passen aan deze situatie. Dit kan door langzamer te rijden.

 

 

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem.

Alleen in extreme situaties waar het zicht volledig ontbreekt voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situaties komen nauwelijks voor in de gemeente. Er is daarom meestal onvoldoende aanleiding om een spiegel te plaatsen. Indien nodig en mogelijk kiest de gemeente voor andere oplossingen.

Indien er sprake is van een extreme situatie waar het zicht volledig ontbreekt, kunt u een melding maken via Stadswerk072 – melding maken.

 

 

Als u het idee heeft dat de verkeerssituatie rondom een school onveilig is, kunt u daar zelf iets aan doen.

Benader de school en stel voor om het betreffende probleem samen onder de aandacht te brengen bij de gemeente. De gemeente zal samen met de school bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Dit kunnen fysieke maatregelen zijn (zoals het realiseren van een schoolzone) of ondersteuning bij het aanpassen van het gedrag van de ouders.

De school kan zelf ook bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door extra aandacht te geven aan verkeerseducatie in de klas. Dit kan door extra aandacht te geven aan verkeerseducatie in de klas. Voor verkeerseducatie zijn verschillende landelijke programma’s ontwikkeld, zoals ANWB Streetwise, Verkeerslokaal en het Verkeersexamen. Het verkeersprogramma ANWB Streetwise geeft bijvoorbeeld professionele verkeerstrainingen die passen bij verschillende leeftijden van leerlingen.

Daarnaast is vanuit de gemeente extra aandacht voor de fietsveiligheid op routes waar veel jonge fietsers komen, zoals routes naar scholen. Op deze routes wordt onder andere gekeken naar de aanleg van fietsstraten of schoolzones.

Neem contact op met Stadswerk072.

 

 

In de basis mag iedereen over elke (openbare) weg binnen Alkmaar rijden. Enige verkeersdrukte is acceptabel, dat valt niet uit te sluiten bij het leven in de stad of dorp.

Het uitsluiten van verkeer is een zeer zware maatregel die zelden wordt toegepast. Pas bij echt grote vormen van overlast (denk bijvoorbeeld aan veel parkeerverkeer in de binnenstad van Alkmaar) worden er maatregelen genomen om de verkeersdrukte te beperken. Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat er veel verkeer rijdt dat geen herkomst of bestemming heeft binnen de wijk, terwijl de weg niet bedoeld is voor doorgaand verkeer.

 

 

Alkmaar is doorlopend bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tijdens (groot) onderhoud van wegen en straten wordt als het kan de verkeersveiligheid aangepakt. Dit gebeurt door het aanleggen van snelheidsverlagende maatregelen of door het anders inrichten van wegen, straten of kruispunten. Op deze manier probeert Alkmaar ongevallen zo goed mogelijk te voorkomen.

Het is lang niet altijd zo dat in een situatie die u gevaarlijk vindt ook werkelijk veel ongevallen gebeuren. Doordat een situatie gevaarlijk lijkt, is men juist extra oplettend. In dergelijke situaties zijn we daarom extra voorzichtig met het nemen van maatregelen, want deze kunnen ook een averechtse werking hebben.

Wanneer blijkt dat er maatregelen nodig zijn, proberen we dit tegelijk aan te pakken met onderhoud van de weg (herbestrating of rioleringswerk).

De gemeente Alkmaar waardeert het dat u met ons meekijkt. U kunt in uw ogen de onveilige situatie doorgeven. De door u doorgegeven situatie zal worden beoordeeld op de mate van verkeersveiligheid. U ontvangt een bericht over de uitkomst van deze beoordeling.

 

 

Woonerven worden tegenwoordig (bijna) niet meer aangelegd.

Om een straat aan te kunnen wijzen als woonerf moet de straat doodlopend te zijn. Daarnaast moet de inrichting van de weg zo worden aangepast dat de snelheid van langsrijdend verkeer niet hoger is dan 15 kilometer per uur. Dit betekent bijvoorbeeld veel drempels, verspringingen in de weg, etc. Ook mag er in een woonerf uitsluitend geparkeerd worden in parkeervakken.

Als uw straat voldoet aan deze voorwaarden en een meerderheid van de bewoners van de straat aantoonbaar voorstander is van het verzoek om over te gaan tot een woonerf kunt u via de gebiedsconsulent van uw wijk of dorp een verzoek indienen. Er wordt dan contact met u opgenomen om de verdere procedure uit te leggen.

Neem contact op met Stadswerk072.

Het is bij de wet verboden voor fietsers en brommers om op de stoep te rijden. Daarom wordt er niet op sommige stoepen wel een bord geplaatst en op andere stoepen niet. Het mag namelijk op alle stoepen niet. Alleen op locaties waar het niet duidelijk is dat een pad alleen voor voetgangers bedoeld is, worden extra borden op het voetpad geplaatst.

U kunt een melding maken van overlast van fietsers en/of brommers op de stoep via: Overlast melden – Handhaving.