Bezwaar en beroep

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan bezwaar maken.

Let op: bezwaar tegen parkeerboetes en de gemeentelijke belastingen kunt u bij Cocensus indienen

U vult online het bezwaarschrift in voor inwoners met uw DigiD. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit ingediend zijn.

Ondernemers die bezwaar willen maken, doen dit met eHerkenning.

 • Uw DigiD;
 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u namens een rechtspersoon bezwaar indient;
 • Een schriftelijke machtiging als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient.
 1. U kunt online een bezwaarschrift indienen met uw DigiD. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit ingediend zijn.
 2. U kunt per brief een bezwaarschrift indien. In de brief staan de volgende onderdelen:
  • onderwerp: bezwaarschrift;
  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • u richt uw bezwaar aan de ondertekenaars van het besluit;
  • een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw handtekening.

Stuur bij uw bezwaarschrift ook een kopie van de beslissing mee waartegen u bezwaar maakt.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Alkmaar
Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 53
1800 BC Alkmaar.

Of geef uw brief af bij de informatiebalie op het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar.

 • U dient uw bezwaarschrift in bij de gemeente binnen de wettelijke termijn van zes weken na de bekendmaking van het besluit;
 • U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging;
 • U wordt meestal in de gelegenheid gesteld om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten. U bent dit niet verplicht. Als er geen hoorzitting is gehouden, staat in het besluit op bezwaar waarom dit niet is gebeurd;
 • Uw bezwaarschrift wordt óf ambtelijk behandeld óf door de bezwaaradviescommissie;
 • Bij ambtelijke behandeling vindt de hoorzitting plaats door ambtenaren, die (in de meeste gevallen) niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. Na de hoorzitting neemt het betrokken bestuursorgaan een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift;
 • Bij behandeling door de bezwaaradviescommissie beslist de commissie of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. U en een medewerker van de gemeente krijgen beiden de gelegenheid om uw bezwaar/het besluit toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de bezwaaradviescommissie een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Het betrokken bestuursorgaan neemt, met inachtneming van het advies, een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift;
 • Tegen dit schriftelijke besluit op uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet staat in het besluit op bezwaar.

Let op: Het is niet mogelijk een bezwaarschrift anoniem in te dienen. Een kopie van uw bezwaarschrift kan aan andere belanghebbenden worden gestuurd.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen;
 • uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • u bent het oneens met een besluit van de gemeente over uw bijstandsuitkering.

U kunt het volgende doen:

 • Beroep bij rechtbank
  Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank kunt u vinden op de website Rechtspraak (naar de rechter/de bestuursrechter);
 • Direct beroep bij rechtbank/Raad van State
  Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u tegen het besluit meteen beroep instellen bij de rechtbank of Raad van State. Dit staat dan in het besluit;
 • Voorlopige voorziening
  In de meeste gevallen blijft het besluit van de gemeente van kracht zolang de bezwaarschrift- of beroepsprocedure loopt. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Er moet dan wel een spoedeisend belang zijn.

U kunt bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen en parkeerboetes via Cocensus.

Indien de parkeerboete gaat over fout parkeren dan ontvangt u informatie over bezwaar maken via de acceptgiro die het CJIB u toestuurt.