Lozen en onttrekken van grond- en afvalwater, vergunning

Wilt u grondwater of afvalwater lozen? Hiervoor heeft u een watervergunning nodig of u doet een melding.

Wanneer u grondwater wilt lozen op het riool, dan is een beschikking van de gemeente nodig. Deze geven wij alleen af als het niet mogelijk is om te lozen op het oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Voor lozingen in het oppervlaktewater doet u een aanvraag of melding bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wanneer u grondwater wilt onttrekken, heeft u in alle gevallen een meldingsplicht bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en afhankelijk van de duur en aantal kubieke meter kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Ook voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater moet u een watervergunning aanvragen.

Wilt u huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk riool lozen? Dan is een vergunning niet nodig. Dien wel een aanvraag in voor het aansluiten op de riolering van de gemeente. Bekijk de pagina Rioolaansluiting woning aanvragen. Wilt u bedrijfsafvalwater lozen op oppervlaktewater? Houdt u zich dan aan milieuvoorschriften uit het het activiteitenbesluit.

Voor sommige activiteiten heeft u toestemming nodig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor het bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan via het omgevingsloket. Voorbeelden van situaties waarbij een vergunning of melding nodig is:

  • Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen;
  • Dammen of duikers aanleggen;
  • Watergangen dempen of veranderen;
  • Kabels en leidingen aanleggen;
  • Bouwwerken of beplanting plaatsen;
  • Oppervlaktewater onttrekken of lozen.

U vraagt het online aan via het omgevingsloket.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Heeft u vragen over het lozen van bedrijfsafvalwater op met riool? Neem contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het lozen van afvalwater buiten inrichtingen valt onder het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Bij bronbemaling kunnen zich 2 situaties voordoen:

    • Lozen op het oppervlaktewater. Dit heeft de voorkeur. Het bevoegd gezag is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
    • Het lozen op het riool. Dit heeft milieutechnisch gezien niet de voorkeur. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.