Bodemvervuiling, sanering

De bodem in gemeente Alkmaar is niet overal schoon. Let daarom op bodemvervuiling. Werkzaamheden in een sterk verontreinigde bodem meldt u bij de gemeente.

U wilt bijvoorbeeld weten wat de kwaliteit van de bodem is:

  • Als u ergens graafwerkzaamheden wilt verrichten;
  • Als u een omgevingsvergunning aanvraagt kan er om een bodemonderzoek worden gevraagd;
  • Als u een perceel of een woning wilt kopen;
  • Als u een hypotheek aanvraagt;
  • Als u een groente of fruittuin wilt aanleggen.

Soms is dit al bekend. Kijk hiervoor op de kaart van het Bodemloket.

Ja, u heeft dit nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Er is geen bodemonderzoek nodig:

  • bij (ver)bouw van bouwwerken die geen gebouw zijn (bijvoorbeeld bouwwerken in grond-, weg- en waterbouw zoals viaducten);
  • bij (ver)bouw van bouwwerken die de grond niet raken (bijvoorbeeld dakkapel of extra verdieping op een gebouw);
  • bij interne verbouwingen zonder grondwerkzaamheden;
  • bij (ver)bouw van bouwwerken waarvoor voor de bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning vereist is (zoals staat omgeschreven Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II);
  • als er al voldoende onderzoeksgegevens aanwezig zijn. De beschikbare bodemonderzoeken moeten voldoen aan NVN 5725, NEN 5740 en mogen niet ouder zijn dan 4 jaar. Bij een bodemrapport ouder dan 4 jaar, moet u aantonen dat de beschreven bodemkwaliteit nog steeds representatief is (bijvoorbeeld door met een historisch onderzoek aan te tonen dat er geen nieuwe bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden).

Op de website van Omgevinsdienst NHN kunt u zelf een keuze maken uit de lijst van erkende instellingen voor bodemonderzoek.

Dat hangt af van de aard, de omvang en de risico’s van de vervuiling en het gebruik van de grond. Alleen erkende bedrijven mogen dit doen.

U maakt een melding via Bodemsanering – OD NHN

Is het volume van de vervuilde grond kleiner dan 10 kuub, dan meldt u dit via Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Voor meldingen van verontreinigingen binnen inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

U kunt voor meldingen van waterbodemverontreinigingen terecht bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.